Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Chovatel a jezdec koní
Platnost standardu: Od 11.2.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Organizace chovu koní a jezdeckého sportu v ČR

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat organizaci jezdeckého sportu v ČR a jeho historii Písemné ověření
b Vyjmenovat a charakterizovat klasické disciplíny jezdeckého sportu Písemné ověření
c Charakterizovat dokumenty České jezdecké federace (ČJF) a pravidla jezdeckého sportu Písemné ověření
d Popsat organizaci chovu koní v ČR Písemné ověření
e Vyjmenovat veškerou dokumentaci příslušející ke koni a uvést, kdo vede evidenci, popsat vedení evidence Písemné ověření
f Připravit změnové hlášení pro průkaz koně Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v základech anatomie, fyziologie, kineziologie a biomechaniky u člověka

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní pojmy z anatomie a fyziologie člověka Písemné ověření
b Charakterizovat pojem kineziologie a biomechanika člověka Písemné ověření
c Popsat reakce organismu člověka na fyzickou zátěž během jezdeckého výcviku Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Charakteristika prevence úrazů jezdce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat rizikovost jezdeckého sportu Písemné ověření
b Klasifikovat nejčastější úrazy jezdce a jejich příčiny Písemné ověření
c Předvést dodržování zásad BOZP v přístupu ke koni a v jezdeckém výcviku Praktické předvedení
d Vyjmenovat a rozpoznat ochranné pomůcky a vybavení jezdce a popsat jejich používání pro prevenci úrazů Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat a předvést zásady první pomoci při zranění nebo poškození zdraví jezdce Praktické předvedení a ústní ověření
f Uvést základní povinnosti pracovníka i zaměstnavatele při pracovním úrazu Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Uplatňování metod pedagogické praxe při výcviku jezdců

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní psychologické aspekty vzdělávání jezdců Písemné ověření
b Sestavit strukturu vzdělávacího kurzu pro jednotlivce i pro skupinu jezdců s ohledem na jejich jezdeckou úroveň Praktické předvedení
c Sestavit prezentaci pro výukový kurz jezdce, připravit rozbor příkladů z praxe s důrazem na práci koně a využitím praktických pomůcek, zejména koní Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést prezentaci výcvikového programu Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat nejčastější chyby v práci cvičitele a navrhnout jejich nápravu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v anatomii a fyziologii koně, posuzování vlastností koně a jeho vhodnosti pro výuku jízdy na koni

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat části těla, kostru, hlavní skupiny svalů, tělesnou stavbu, těžiště koně Ústní ověření
b Popsat mechaniku pohybu koně a základní postoje končetin, vyhodnotit jednotlivé chody Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat vady pohybu koně Ústní ověření
d Předvést popis exteriéru koně Praktické předvedení a ústní ověření
e Posoudit vlastnosti koně a jeho vhodnost pro výuku jízdy na koni pro přiděleného jezdce Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Péče o zdraví a pohodu (welfare) koní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit prevenci v péči o zdraví koní (mikroklima, trénink, krmivo, podávání antiparazitik, ochranné očkování) Ústní ověření
b Posoudit zdravotní stav koně, popsat denní kontrolu zdraví koně, kontrolu končetin Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat základní nemoci a vady koní, příznaky onemocnění a změny v chování nemocného koně Ústní ověření
d Změřit tělesnou teplotu, tepovou a dechovou frekvenci koně a zjištěné údaje vyhodnotit Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat první pomoc při drobném i větším zranění koně Ústní ověření
f Popsat poskytnutí první pomoci koni postiženému kolikovými bolestmi Ústní ověření
g Charakterizovat další vady koní (zlozvyky, skryté vady apod.) Ústní ověření
h Popsat základní a minimální podmínky prostředí ustájení a chovu koní Ústní ověření
i Popsat a předvést zařízení a pomůcky pro práci s koňmi Praktické předvedení a ústní ověření
j Popsat a předvést péči o koně a jeho čištění před a po práci Praktické předvedení a ústní ověření
k Předvést denní kontrolu kopyt a sestavit plán péče o kopyta Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Krmení koní přiměřenou technikou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat trávicí ústrojí koně a fyziologii trávení, popsat význam a potřebu nejdůležitějších živin, minerálních látek a vitamínů Ústní ověření
b Rozpoznat základní druhy krmiv a posoudit jejich kvalitu, vhodnost a nezávadnost pro krmení jednotlivých plemen a kategorií koní Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout vhodné způsoby uskladnění jednotlivých krmiv a možné úpravy krmiv, odhadnout hmotnost předložených krmiv Praktické předvedení a ústní ověření
d Sestavit orientačně základní krmnou dávku pro zadanou kategorii koní v daném ročním období s ohledem na energetické potřeby jednotlivých plemen a kategorií koní Praktické předvedení a ústní ověření
e Stanovit denní krmný režim a připravit krmiva pro zadanou kategorii koní, podat vhodným způsobem připravená krmiva Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Základní výcvik jezdce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní vybavení jezdce a zdůvodnit jeho potřebnost Ústní ověření
b Popsat výběr vhodného koně pro jezdce v různém stupni výcviku dle jeho předpokladů Ústní ověření
c Vysvětlit metodický postup přípravy koně k výcviku Ústní ověření
d Sestavit plán základního výcviku jezdce Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést výuku začátečníka v přístupu ke koni při dodržení zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
f Předvést výuku začátečníka při čištění koně Praktické předvedení a ústní ověření
g Popsat výstroj koně a předvést výuku uzdění a sedlání koně před prací a oduzdění a odsedlání koně po práci Praktické předvedení a ústní ověření
h Předvést výuku předvedení koně na ruce Praktické předvedení a ústní ověření
i Předvést nácvik nasednutí a sesednutí jezdce z koně Praktické předvedení a ústní ověření
j Popsat výstroj koně pro lonžování začátečníka, předvést lonžování koně se začínajícím jezdcem a jeho výuku v jízdě na koni v základních chodech (krok, klus, cval) Praktické předvedení a ústní ověření
k Předvést výuku správného sedu jezdce, klasifikovat chyby v sedu jezdce a popsat cviky vedoucí k jeho zlepšení Praktické předvedení a ústní ověření
l Klasifikovat pomůcky a pobídky jezdce a jejich vliv na koně v jednotlivých chodech Ústní ověření
m Popsat práci cvičitele na jízdárně, popsat zásady jízdárenské práce a předvést povelovou techniku Praktické předvedení a ústní ověření
n Vysvětlit ovládání koně při cvicích a jízdárenských povelech Ústní ověření
o Předvést základní drezurní přípravu jezdce Praktické předvedení a ústní ověření
p Předvést základní skokovou přípravu jezdce Praktické předvedení a ústní ověření
q Vysvětlit činnost jezdce při překonávání překážek na jízdárně v parkuru a v terénu Praktické předvedení a ústní ověření
r Předvést výuku jezdce v terénu a popsat využití koní v agroturistice Praktické předvedení a ústní ověření
s Popsat zásady bezpečnosti při pohybu koně s jezdcem na veřejné komunikaci Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v ekonomice provozu stájí a organizace výuky jezdců

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhodnotit základní ekonomické informace o příjmech a výdajích stáje Praktické předvedení
b Předvést vedení dokumentace o výuce jezdců Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat organizaci a vedení stáje a navrhnout organizaci vedení výuky Praktické předvedení a ústní ověření
d Připravit plán práce koně využívaného k výuce jezdce Praktické předvedení
e Připravit plán práce cvičitele Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Údržba, ošetřování a drobné opravy výstroje koně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat jednotlivé části výstroje koně Ústní ověření
b Předvést údržbu a očištění jednotlivých částí výstroje Praktické předvedení
c Popsat opravu drobné závady ve výstroji koně Ústní ověření
d Ošetřit a uložit použité pomůcky k výcviku koní Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava jezdeckého koně pod sedlem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit a předvést koně pod sedlem v základních drezurních prvcích podle předepsané drezurní úlohy Praktické předvedení
b Připravit a předvést koně pod sedlem ve skoku z klusu Praktické předvedení
c Připravit a předvést koně pod sedlem ve skoku ze cvalu na skocích předepsaných výšek a šířek při dodržování určitého počtu cvalových skoků v jednotlivých distancích Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (https://nsp.cz/jednotka-prace/chovatel-a-jezdec-koni#zdravotni-zpusobilost).

Ověřování kompetencí by mělo pokud možno probíhat v navazujících činnostech vedoucích k ucelenému cvičitelskému úkonu. Je nutné přihlížet k bezpečnému provádění všech úkonů, bezpečnosti jezdců, dodržování zásad bezpečnosti práce při zacházení se zvířaty a jejich welfare. Je důležité posuzovat nejen dosažený výsledek, ale především samostatnost rozhodování v jednotlivých situacích.

 

U kompetence Uplatňování metod pedagogické praxe při výcviku jezdců v kritériu d) uchazeč předvede prezentaci výcvikového programu, který sestavil podle zadání autorizované osoby.

Zadání prezentace vybírá autorizovaná osoba z těchto zadání:

 • výuka začátečníka

 • příprava jezdce k základní zkoušce jezdeckého výcviku

 • výuka jezdce v základní drezurní přípravě

 • výuka jezdce v základní skokové přípravě

 • výuka jezdce v terénu

Při zkoušce je hodnoceno, zda a jak uchazeč:

 • představil sebe, téma výuky a uvedl časovou náročnost

 • uvedl cíl výuky

 • představil jednoduchou osnovu tématu

 • představil pomůcky, které bude potřebovat k výuce

 • jasně a srozumitelně vysvětlil zadané téma podle osnovy

 • použil dostupnou didaktickou techniku

 • zdůvodnil volbu vhodných metod výuky s ohledem na aktuální podmínky, potřeby i vstupní znalosti účastníků kurzu

 • vysvětlil možnosti ověření, zda účastníci sdělovaným informacím dostatečně porozuměli

 • ukončil lekci závěrečným shrnutím předávaných informací a uvedl téma další lekce

U kompetence Péče o zdraví a pohodu (welfare) koní budou v kritériu i) popisovány a předváděny tyto pomůcky: stájová ohlávka, vodítko, lonž, uzdečka, sedlo s příslušenstvím, ochranné pomůcky pro koně (kamaše, bandáže, podložky pod sedlo)

V kompetenci Krmení koní přiměřenou technikou se zadanou kategorií v kritériích d) a e) rozumí kategorie sportovních koní nebo chovných klisen.

Kompetence Základní výcvik jezdce, kritérium o) a kompetence Příprava jezdeckého koně pod sedlem, kritérium a):

Drezurní úloha (drezurní obdélník s rozměrem 20 x 40 m nebo 20 x 60 m)

 • A - vjezd pracovním klusem

 • X - stát, pozdrav, pracovním klusem vchod

 • C - na pravou ruku

 • MXK - změnit směr a kroky prodloužit

 • KA - pracovní klus

 • AC - vlnovka o třech obloucích

 • C - pracovní cval a velký kruh 20 m 1x kolem

 • CH - pracovní cval

 • HK - cvalové skoky prodloužit

 • KAF - pracovní cval

 • FXH - změnit směr s přechodem do klusu v X

 • XHC - pracovní klus

 • C - pracovní cval a velký kruh 20 m 1x kolem

 • CM - pracovní cval

 • MF - cvalové skoky prodloužit

 • FA - pracovní cval

 • A - pracovní klus

 • AKE - pracovní klus

 • E - obrat vpravo

 • X - stát, nehybnost, 3-4 kroky zpět a ihned pracovní klus

 • B - na levou ruku

 • MCH - střední krok

 • HB - změnit směr ve volném kroku na dlouhé otěži

 • BF - střední krok

 • F - pracovní klus

 • A - ze středu

 • X - stát, nehybnost, pozdrav, odchod z obdélníku v kroku na dlouhé otěži v A

 

Kompetence Základní výcvik jezdce, kritérium p) a kompetence Příprava jezdeckého koně pod sedlem, kritéria b), c)

Skoková zkouška: skákání z klusu, dále ze cvalu na určitý počet cvalových skoků

 • výška překážek max. do 100 cm

 • počet překážek/skoků 8-9

 • šířka oxerů max. do 110 cm

 • šířka trojbradlí max. do 130 cm

 • délka dráhy max. do 500 m

 • rychlost 350 m/min.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Šlechtitelský chov koní Kubišta s. r. o.

PODKOVÁŘSKÁ ŠKOLA s. r. o.

Gabriela Slavíková - OSVČ - trenér, cvičitel, jezdec a stavitel národních tratí

Ing. Markéta Kvapilová - OSVČ - trenér, cvičitel, jezdec a stavitel národních tratí, Východočeská jezdecká oblast z. s.

Daniela Diringervá - OSVČ - trenér, cvičitel, jezdec