Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Agronom
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v druzích pícnin a jejich nárocích na půdní a povětrnostní podmínky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy pícnin a vysvětlit jejich využití Ústní ověření
b Rozpoznat 9 druhů pícnin (semena, rostliny v různých vývojových fázích) Praktické předvedení
c Popsat nároky jednotlivých druhů pícnin na stanoviště, včetně vlivu životního prostředí Ústní ověření
d Vysvětlit vliv půdních a povětrnostních podmínek na produkci pícnin Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Organizace výživy a hnojení s ohledem na stanoviště, průběh vegetace, růst a vývoj pícnin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit a interpretovat obsah živin na daném stanovišti pro zadanou pícninu podle agrochemického zkoušení půd (AZP) Praktické předvedení a ústní ověření
b Na základě výsledků AZP a plánovaného výnosu navrhnout dávky živin pro základní hnojení, případně navrhnout úpravu pH v rámci osevního postupu Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout sortiment hnojiv pro základní hnojení s ohledem na plánovaný výnos a výsledek AZP Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat přihnojení pícnin (porostu trav a porostu jetelovin) za vegetace, včetně listových hnojiv, a stanovit vhodnou vývojovou fázi dané rostliny k přihnojení Ústní ověření
e Popsat vhodnost aplikace organického hnojení k pícninám Ústní ověření
f Navrhnout plán hnojení s ohledem na stanoviště, průběh vegetace, růst a vývoj pícnin na konkrétním pozemku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Návrh technologického postupu pěstování pícnin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat orebnou a bezorebnou technologii pro pěstování pícnin a jejich využití Ústní ověření
b Popsat technologii pro založení porostů pícnin Ústní ověření
c Navrhnout osevní postup a popsat zařazení pícnin do osevního postupu Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat zásady správné zemědělské praxe pro pěstování pícnin Ústní ověření
e Navrhnout pěstitelskou technologii pro ekologickou produkci zadané pícniny v konkrétních podmínkách Praktické předvedení a ústní ověření
f Navrhnout vhodný technologický postup pro pěstování zadané pícniny do určené lokality Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Diagnostika škodlivých činitelů v pícninách a ošetřování proti nim

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat škodlivé činitele v porostech jednotlivých druhů pícnin a na konkrétním pozemku určit vyskytující se plevele, choroby a škůdce, určit další škodlivé činitele na předložených vzorcích nebo na obrazové dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit stav porostu pícnin na konkrétním pozemku a navrhnout opatření v ochraně rostlin a předvést zadání pokynu k provedení konkrétního zákroku v porostu Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat systém integrované ochrany pro pícniny Ústní ověření
d Stanovit systém ochrany rostlin proti vybraným škodlivým činitelům s ohledem na jednotlivé skupiny opylovačů (včela medonosná, čmeláci, samotářské včely) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Organizace sklizně a posklizňové úpravy pícnin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit termín sklizně podle vývojové fáze obecně pro trávy a pro jeteloviny Praktické předvedení
b Popsat technologii sklizně pícnin a předvést zadání instrukce k provedení sklizně Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat kontrolu kvality provedených sklizňových prací Ústní ověření
d Popsat posklizňovou úpravu pícnin Ústní ověření
e Popsat požadavky na skladování pícnin Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení provozní dokumentace v rostlinné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat povinné údaje v záznamech o používání přípravků na ochranu rostlin, provést záznam aplikace přípravku na ochranu rostlin do předložené evidence Praktické předvedení a ústní ověření
b Charakterizovat vedení prvotní evidence hnojiv, pomocných látek a upravených kalů, zjistit z této evidence aplikaci hnojiv na konkrétním pozemku za poslední 3 roky Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhledat zadaný blok/díl půdního bloku ve veřejném registru půdy (LPIS) a veškeré popisné informace k němu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zjišťování ekonomických ukazatelů produkce pícnin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat klady a zápory pěstování pícnin v rámci různých typů hospodaření Ústní ověření
b Určit jednotlivé výnosové a nákladové položky pěstování pícnin a objasnit možnosti jejich ovlivnění, zhodnotit rentabilitu pěstování pícnin Praktické předvedení a ústní ověření
c Zjistit a stanovit výkupní požadavky na pícniny Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení a odborné vedení pracovníků zajišťujících rostlinnou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a vysvětlit hlavní druhy dokumentů používaných v pracovněprávní oblasti Ústní ověření
b Popsat zpracování prvotních dokladů pro mzdové účetnictví podniku Ústní ověření
c Prokázat znalost právních předpisů týkajících se BOZP a požární ochrany, dodržovat je a kontrolovat jejich dodržování v zemědělském provozu Praktické předvedení a ústní ověření
d Uvést základní povinnosti pracovníka i zaměstnavatele v případě pracovního úrazu Ústní ověření
e Popsat první pomoc při náhlém úrazu nebo poškození zdraví Ústní ověření
f Popsat spolupráci s dalšími vedoucími a výkonnými pracovníky při denním rozdělování prací a následnou kontrolu provedených prací Ústní ověření
g Navrhnout systém motivačního odměňování pracovníků v konkrétních podmínkách Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na jednotku práce v NSP: https://www.nsp.cz/jednotka-prace/agronom#zdravotni-zpusobilost).

Vlastní zkouška je zaměřena především na ověření řídicích a organizačních dovedností nezbytných pro zajištění pěstování pícnin v zemědělském závodě. Podklady pro ověřování jednotlivých kompetencí budou vycházet z podmínek konkrétního zemědělského závodu. Předvedení dovedností při posuzování potřeby odborných zásahů bude ověřováno na konkrétních porostech pícnin.

 

U kompetence Charakteristika pícnin a jejich nároky na půdní a povětrnostní podmínky bude uchazeč v kritériu a) vyjmenovávat a charakterizovat jednoleté a víceleté pícniny (jeteloviny a trávy). Kritérium b) bude ověřeno s využitím fotografií a v porostu. Uchazeč bude poznávat minimálně 9 vzorků semen pícnin a minimálně 9 vzorků rostlin pícnin v různých vývojových stadiích.

U kompetence Organizace výživy a hnojení s ohledem na stanoviště, průběh vegetace, růst a vývoj pícnin bude k dispozici Rámcová metodika výživy rostlin a hnojení.

U kompetence Diagnostika škodlivých činitelů v pícninách a ošetřování proti nim bude k prověření kritérií c) a d) k dispozici Seznam registrovaných přípravků a dalších prostředků na ochranu rostlin, platný pro aktuální rok. V kritériu a) bude uchazeč určovat rostliny plevelů v různém vývojovém stadiu (minimálně 10 druhů plevelů), choroby a škůdce (minimálně 10 vzorků napadených rostlin) s využitím nativních vzorků nebo obrazové dokumentace. U kritéria b) bude zadávání pokynu k provedení konkrétního zásahu v porostu v podobě modelové situace.

U kompetencí Organizace výživy a hnojení s ohledem na stanoviště, průběh vegetace, růst a vývoj pícnin, Návrh technologického postupu pěstování pícnin, Vedení provozní dokumentace v rostlinné výrobě, Zjišťování ekonomických ukazatelů pěstování pícnin bude uchazeč v průběhu zkoušky používat počítač s přístupem na internet.

Zkoušku je vhodné konat ve druhém čtvrtletí kalendářního roku s ohledem na agrotechnické lhůty.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje

Zemědělské družstvo Rosice u Chrasti

Školní statek Humpolec

Zemědělské družstvo Trstěnice