Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Agronom
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v druzích okopanin a jejich nárocích na půdní a povětrnostní podmínky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat 3 druhy okopanin a vysvětlit jejich využití Ústní ověření
b Rozpoznat okopaniny v různých vývojových fázích Praktické předvedení
c Popsat nároky jednotlivých druhů okopanin na stanoviště včetně vlivu na životní prostředí Ústní ověření
d Vysvětlit vliv půdních a povětrnostních podmínek na produkci okopanin Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Organizace výživy a hnojení s ohledem na stanoviště, průběh vegetace, růst a vývoj okopanin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit a interpretovat obsah živin na daném stanovišti podle agrochemického zkoušení půd (AZP) Praktické předvedení a ústní ověření
b Na základě výsledků AZP a plánovaného výnosu navrhnout dávky živin pro základní hnojení, případně navrhnout úpravu pH půdy v rámci osevního postupu Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout sortiment hnojiv pro základní hnojení s ohledem na plánovaný výnos a výsledek AZP Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat přihnojení okopanin za vegetace včetně listových hnojiv a uvést vhodnou vývojovou fázi dané rostliny k přihnojení Ústní ověření
e Popsat vhodnost aplikace organického hnojení k okopaninám Ústní ověření
f Navrhnout plán hnojení s ohledem na stanoviště, průběh vegetace a růst a vývoj okopanin na konkrétním pozemku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Návrh technologického postupu pěstování okopanin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologii pro pěstování zadaných okopanin Ústní ověření
b Navrhnout osevní postup a popsat zařazení okopanin do osevního postupu Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat zásady správné zemědělské praxe pro pěstování okopanin Ústní ověření
d Navrhnout pěstitelskou technologii pro ekologickou produkci zadané okopaniny v konkrétních podmínkách Praktické předvedení a ústní ověření
e Navrhnout vhodný technologický postup pro pěstování zadané okopaniny do určené lokality Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Diagnostika škodlivých činitelů v okopaninách a ošetřování proti nim

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a určit základní škodlivé činitele v porostech jednotlivých druhů okopanin a na předložených vzorcích nebo obrazové dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit stav porostu okopanin na konkrétním pozemku a navrhnout opatření v ochraně rostlin, včetně mechanických zásahů, a předvést zadání pokynu k provedení konkrétního zákroku v porostu Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat systém integrované ochrany pro okopaniny Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Organizace sklizně a posklizňové úpravy okopanin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit vhodný termín sklizně brambor, cukrovky a krmné řepy a odhadnout jejich výnos Praktické předvedení
b Popsat technologii sklizně okopanin a předvést zadání instrukce k provedení sklizně Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat posklizňovou úpravu okopanin Ústní ověření
d Popsat požadavky na skladování okopanin Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení provozní dokumentace v rostlinné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat povinné údaje v záznamech o používání přípravků na ochranu rostlin, provést záznam aplikace přípravku na ochranu rostlin do předložené evidence Praktické předvedení a ústní ověření
b Charakterizovat vedení evidence hnojiv, pomocných látek a upravených kalů, zjistit z této evidence aplikaci hnojiv na konkrétním pozemku za 3 roky Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhledat zadaný blok/díl půdního bloku ve Veřejném registru půdy (LPIS) a veškeré popisné informace k němu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zjišťování ekonomických ukazatelů produkce okopanin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat klady a zápory pěstování okopanin v rámci různých typů hospodaření Ústní ověření
b Určit jednotlivé výnosové a nákladové položky pěstování okopanin a objasnit možnost jejich ovlivnění, zhodnotit rentabilitu pěstování okopanin z předložených údajů Praktické předvedení a ústní ověření
c Zjistit a stanovit výkupní požadavky na okopaniny Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení a odborné vedení pracovníků zajišťujících rostlinnou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a vysvětlit hlavní druhy dokumentů používaných v pracovněprávní oblasti Ústní ověření
b Popsat zpracování prvotních dokladů pro mzdové účetnictví podniku Ústní ověření
c Prokázat znalost právních předpisů týkajících se BOZP a požární ochrany, dodržovat je a kontrolovat jejich dodržování v zemědělském provozu Praktické předvedení a ústní ověření
d Uvést základní povinnosti pracovníka i zaměstnavatele v případě pracovního úrazu Ústní ověření
e Popsat první pomoc při náhlém úrazu nebo poškození zdraví Ústní ověření
f Popsat spolupráci s dalšími vedoucími a výkonnými pracovníky při denním rozdělování prací a následnou kontrolu provedených prací Ústní ověření
g Navrhnout systém motivačního odměňování pracovníků v konkrétních podmínkách Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na jednotku práce v NSP: https://www.nsp.cz/jednotka-prace/agronom#zdravotni-zpusobilost).

Vlastní zkouška je zaměřena především na ověření řídicích a organizačních dovedností nutných pro zajištění pěstování okopanin v zemědělském závodu. Podklady pro ověřování jednotlivých kompetencí budou vycházet z podmínek konkrétního zemědělského závodu.

 

Zkouška je zaměřena na pěstování následujících druhů okopanin: brambory, řepa cukrová, krmná řepa.

 

U kompetence Charakteristika okopanin a jejich nároky na půdní a povětrnostní podmínky, v kritériu b) bude uchazeč určovat minimálně 2 vzorky semen okopanin a minimálně 3 vzorky rostlin okopanin.

U kompetence Organizace výživy a hnojení s ohledem na stanoviště, průběh vegetace, růst a vývoj okopanin bude k dispozici Rámcová metodika výživy rostlin a hnojení.

U kompetence Diagnostika škodlivých činitelů v okopaninách a ošetřování proti nim bude k dispozici seznam registrovaných přípravků a dalších prostředků na ochranu rostlin, platný pro aktuální rok. Uchazeč bude určovat plevele, choroby a škůdce: minimálně 5 vzorků plevelů v různých vývojových stádiích, 2 vzorky rostlin napadených chorobami a 2 vzorky napadené škůdci. U kritéria b) bude zadávání pokynu k provedení konkrétního zásahu v porostu v podobě modelové situace.

U kompetencí Organizace výživy a hnojení s ohledem na stanoviště, průběh vegetace, růst a vývoj okopanin, Návrh technologického postupu pěstování okopanin, Vedení provozní dokumentace v rostlinné výrobě, Zjišťování ekonomických ukazatelů pěstování okopanin bude uchazeč v průběhu zkoušky používat počítač s přístupem na internet.

 

Zkouška proběhne na zadaném pozemku s jednou z výše uvedených plodin.

  

S ohledem na agrotechnické lhůty se zkouška koná ve druhém nebo třetím čtvrtletí kalendářního roku.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje

Zemědělské družstvo Trstěnice

Zemědělské družstvo Rosice u Chrasti

Školní statek Humpolec