Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Pěstitel léčivých rostlin
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Vedení prvotní evidence v zemědělském podniku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhotovit zadaný doklad prvotní evidence (např. základní evidence příjmu a výdeje léčivých a aromatických rostlin) Praktické předvedení
b Popsat vedení evidence chemických látek pro ochranu rostlin a hnojení Ústní ověření
c Popsat vedení evidence spotřeby pohonných hmot Písemné ověření
d Popsat vedení evidence osiva Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zpracování půdy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat předseťové zpracování půdy, vyjmenovat druhy nářadí a mechanizačních prostředků používaných k tomuto účelu a vysvětlit jejich funkci Písemné ověření
b Připojit závěsné kultivační zařízení k traktoru, provést jeho seřízení pro dané podmínky, provést kultivaci v porostu léčivých a aromatických rostlin a provést jeho údržbu Praktické předvedení
c Zhodnotit kvalitu provedené kultivační operace Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Hnojení a ochrana rostlin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zapojit rozmetadlo organických hnojiv k traktoru, provést jeho kontrolu a denní údržbu Praktické předvedení
b Naložit organické hnojivo na rozmetadlo a provést jeho rozmetání, ošetřit stroje po skončení práce Praktické předvedení
c Připojit rozmetadlo minerálních (průmyslových) hnojiv k traktoru, provést jeho kontrolu a údržbu Praktické předvedení
d Nastavit požadované dávkování na rozmetadle a předvést rozmetání určeného minerálního (průmyslového) hnojiva Praktické předvedení
e Popsat činnost postřikovače a předvést jeho seřízení a obsluhu Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat základní pravidla pro zacházení s chemickými látkami a příslušná pravidla bezpečnosti a hygieny práce Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Setí a sázení léčivých a aromatických rostlin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit semena 6 druhů léčivých a aromatických rostlin Praktické předvedení
b Připojit secí nebo sázecí stroj, popř. kombinaci pro zadanou plodinu Praktické předvedení
c Přestavět stroj do přepravní polohy a přejet na pozemek, přestavět stroj do pracovní polohy, naplnit zásobník osivem nebo sadbou, nastavit požadovaný výsevek nebo nastavit sazeč na výsadbu Praktické předvedení
d Předvést setí nebo sázení zadané plodiny, ošetřit stroj po skončení práce a přestavět ho do přepravní polohy Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetřování léčivých a aromatických rostlin během vegetace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozpoznat vývojovou fázi minimálně dvou léčivých a dvou aromatických rostlin v reálu nebo na fotografiích Praktické předvedení a ústní ověření
b Rozpoznat běžné plevele Praktické předvedení
c Předvést ošetření porostu za vegetace podle zadání agronoma Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sklizeň, konzervace a posklizňová úprava léčivých a aromatických rostlin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby sklizně a technologii sklizně, posklizňové úpravy a skladování zadaných léčivých a aromatických rostlin Ústní ověření
b Provést údržbu a seřízení mechanizačních prostředků pro sklizeň a posklizňovou úpravu léčivých a aromatických rostlin Praktické předvedení
c Provést sklizeň a posklizňovou úpravu zadaných sklizených léčivých nebo aromatických rostlin Praktické předvedení
d Popsat možnosti následného zpracování a využití zadaných léčivých a aromatických rostlin Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Uchazeč předloží řidičský průkaz skupiny T.

Ze sortimentu léčivých a aromatických rostlin je třeba pro ověřování jednotlivých kompetencí využít ty nejrozšířenější, např. ostropestřec mariánský, kmín kořenný, heřmánek pravý, kopr vonný, máta peprná nebo měsíček lékařský. Zkoušku je potřeba konat v průběhu vegetace.

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a dodržování zásad správné zemědělské praxe. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek. Je vhodné zadávat uchazečům komplexní úkoly, které umožní ověření několika kritérií v rámci jedné i více kompetencí, týkajících se pěstování léčivých a aromatických rostlin

V kompetenci "Hnojení a ochrana rostlin" v kritériu b) uchazeč naloží a rozmete minimálně 1 tunu organického hnojiva na ploše minimálně 0,2 ha. V kritériu b) uchazeč předvede rozmetání průmyslového hnojiva v dávce 50 kg/ha.

V kompetenci "Setí a sázení léčivých a aromatických rostlin" v kritériu a) bude uchazeč určovat reálná semena léčivých a aromatických rostlin. Uchazeč musí rozpoznat minimálně 6 z 10 předložených vzorků. V kritériu b) zkoušející zadá uchazeči druh plodiny pro výsev z výše uvedeného sortimentu léčivých a aromatických rostlin. V kritériu d) bude předvedeno setí nebo sázení na minimální ploše 0,1 ha.

V kompetenci "Ošetřování léčivých a aromatických rostlin během vegetace" v kritériu b) uchazeč rozpozná alepoň 6 plevelů z 10 předložených. V kritériu c) předvede uchazeč ošetření porostu na minimální ploše 0,1 ha.

V kompetenci "Sklizeň, konzervace a posklizňová úprava léčivých a aromatických rostlin" v kritériu a) popíše uchazeč požadované operace na jedné léčivé a jedné aromatické rostlině pěstované v regionu zemědělského subjektu, kde je zkouška konána. V kritériu c) uchazeč provede sklizeň na rostlinách uvedených v kritériu a). V kritériu d) popíše možnosti následného zpracování u rostlin uvedených v kritériu a).

 

.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licentovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Zemědělské družstvo Rosice u Chrasti

Školní statek Humpolec

Agrární komora České republiky