Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Zemědělský a zahradnický dělník
Platnost standardu: Od 1.12.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Ruční pěstování polních plodin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit a charakterizovat základní polní plodiny ze skupin obiloviny, luskoviny, okopaniny a olejniny Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit semena základních polních plodin Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit základní plevele a škůdce polních plodin Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat technologický postup pěstování zadané polní plodiny ze skupin obiloviny, luskoviny, okopaniny a olejniny Písemné a ústní ověření
e Vysadit sadbu brambor Praktické předvedení
f Provést základní kultivační práce - okopávku, kypření a zdůvodnit význam jednotlivých činností Praktické předvedení a ústní ověření
g Odplevelovat a zalít určené porosty Praktické předvedení
h Předvést práci se zádovým postřikovačem Praktické předvedení
i Předvést negativní výběry okopanin v daných podmínkách zemědělského podniku (virové a bakteriální choroby) Praktické předvedení
j Předvést negativní selekci v porostech obilovin a olejnin (zaplevelení, posouzení druhové a odrůdové čistoty, rostliny napadené škodlivými organismy) Praktické předvedení
k Dodržovat a vysvětlit zásady hygieny, BOZP a PO při sklizňových a posklizňových činnostech Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Sklizeň polních plodin, posklizňové práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sklidit brambory nebo řepu nebo mrkev Praktické předvedení
b Třídit sklizené plodiny a připravit je k expedici a skladování Praktické předvedení
c Předvést vážení a pytlování semen skladovaného obilí Praktické předvedení
d Předvést expedici napytlovaného materiálu Praktické předvedení
e Dodržovat a vysvětlit zásady hygieny, BOZP a PO při sklizňových a posklizňových činnostech Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Provádění prací v chovech zvířat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a charakterizovat druhy hospodářských zvířat Písemné ověření
b Rozpoznat a popsat kategorie jednotlivých druhů hospodářských zvířat Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést a popsat čištění a dezinfekci stájových prostor Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést úklid stájových prostor u dvou druhů hospodářských zvířat (ve stájích pro chov skotu nebo prasat nebo koňů) Praktické předvedení
e Charakterizovat hlavní zásady bezpečnosti práce při manipulaci se zvířaty Ústní ověření
f Předvést manipulaci s jednotlivými kategoriemi skotu (telaty, jalovicemi, kravami), s konkrétním zvířetem nebo skupinou zvířat na stání, ve výběhu nebo na pastvě, dodržet při manipulaci se zvířaty zásady welfare a bezpečnost práce Praktické předvedení
g Sestavit elektrický ohradníkový systém o rozměrech 20 x 30 m Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Při přípravě na ověřování kompetencí je zapotřebí respektovat průběh vegetačního roku. Je vhodné, podle stavu počasí a vývoje rostlin, kumulovat vše tak, aby jednotlivé kompetence mohly být ověřeny v nejpříhodnějším období.

Profesní kvalifikace umožňuje hodnotit vybrané pěstitelské a chovatelské činnosti na základní úrovni v zemědělském podniku.

U kompetence "Ruční pěstování polních plodin" bude uchazeč určovat v porostu a na fotografiích 10 vybraných základních polních plodin a 10 vzorků semen z následujících skupin: obiloviny, olejniny, okopaniny a pícniny. V porostech polních plodin uchazeč vyhledá a určí nalezené plevele a škůdce. Další významné plevele a škůdce určí na předložených fotografiích. Dále popíše technologický postup pěstování jedné z plodin pěstovaných na pozemcích autorizované osoby.

U kompetence "Provádění prací v chovech zvířat" bude uchazeč poznávat kategorie jednotlivých druhů hospodářských zvířat chovaných v zemědělském podniku. Další hospodářská zvířata bude uchazeč poznávat na předložených fotografiích.

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, dodržování hygieny a ke kvalitě výsledné práce. Při práci se zvířaty je třeba dbát na zajištění welfare zvířat a dodržování zásad BOZP v souladu s platnou legislativou.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v zemědělském oboru a alespoň 5 let praxe ve funkci agronoma nebo zootechnika, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
 2. Vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání zemědělské a alespoň 5 let praxe ve funkci agronoma nebo zootechnika, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
 3. Střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vysokoškolské vzdělání zemědělské nebo veterinární a alespoň 5 let praxe ve funkci učitele odborného výcviku nebo učitele praktického vyučování v zemědělském oboru vzdělání, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
 4. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na zemědělství a alespoň 5 let praxe ve funkci učitele odborných předmětů nebo praktického vyučování nebo odborného výcviku v zemědělském oboru vzdělání, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
 5. Profesní kvalifikace zaměřená na rostlinnou výrobu a profesní kvalifikace zaměřená na živočišnou výrobu na kvalifikační úrovni 3 nebo 4, střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let praxe ve funkci agronoma nebo zootechnika, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství, www.eagri.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • porosty polních plodin, semena polních plodin, plevele
 • objekty živočišné výroby, hospodářská zvířata, pastviny
 • fotografie polních plodin, plevelů a škůdců, fotografie hospodářských zvířat
 • ruční nářadí, vozík pro převoz materiálu, pytle, sklizené zemědělské produkty
 • zádový postřikovač
 • komponenty elektrického ohradníkového systému

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 15 až 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 4 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut).

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ZD Rosice

Školní statek Humpolec

Agrární komora ČR