Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Zemědělský a zahradnický dělník
Platnost standardu: Od 1.12.2015 do 15.3.2021
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Ruční pěstování polních plodin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit a charakterizovat základní polní plodiny ze skupin obiloviny, luskoviny, okopaniny a olejniny Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit semena základních polních plodin Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit základní plevele a škůdce polních plodin Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat technologický postup pěstování zadané polní plodiny ze skupin obiloviny, luskoviny, okopaniny a olejniny Písemné a ústní ověření
e Vysadit sadbu brambor Praktické předvedení
f Provést základní kultivační práce - okopávku, kypření a zdůvodnit význam jednotlivých činností Praktické předvedení a ústní ověření
g Odplevelovat a zalít určené porosty Praktické předvedení
h Předvést práci se zádovým postřikovačem Praktické předvedení
i Předvést negativní výběry okopanin v daných podmínkách zemědělského podniku (virové a bakteriální choroby) Praktické předvedení
j Předvést negativní selekci v porostech obilovin a olejnin (zaplevelení, posouzení druhové a odrůdové čistoty, rostliny napadené škodlivými organismy) Praktické předvedení
k Dodržovat a vysvětlit zásady hygieny, BOZP a PO při sklizňových a posklizňových činnostech Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Sklizeň polních plodin, posklizňové práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sklidit brambory nebo řepu nebo mrkev Praktické předvedení
b Třídit sklizené plodiny a připravit je k expedici a skladování Praktické předvedení
c Předvést vážení a pytlování semen skladovaného obilí Praktické předvedení
d Předvést expedici napytlovaného materiálu Praktické předvedení
e Dodržovat a vysvětlit zásady hygieny, BOZP a PO při sklizňových a posklizňových činnostech Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Provádění prací v chovech zvířat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a charakterizovat druhy hospodářských zvířat Písemné ověření
b Rozpoznat a popsat kategorie jednotlivých druhů hospodářských zvířat Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést a popsat čištění a dezinfekci stájových prostor Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést úklid stájových prostor u dvou druhů hospodářských zvířat (ve stájích pro chov skotu nebo prasat nebo koňů) Praktické předvedení
e Charakterizovat hlavní zásady bezpečnosti práce při manipulaci se zvířaty Ústní ověření
f Předvést manipulaci s jednotlivými kategoriemi skotu (telaty, jalovicemi, kravami), s konkrétním zvířetem nebo skupinou zvířat na stání, ve výběhu nebo na pastvě, dodržet při manipulaci se zvířaty zásady welfare a bezpečnost práce Praktické předvedení
g Sestavit elektrický ohradníkový systém o rozměrech 20 x 30 m Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Při přípravě na ověřování kompetencí je zapotřebí respektovat průběh vegetačního roku. Je vhodné, podle stavu počasí a vývoje rostlin, kumulovat vše tak, aby jednotlivé kompetence mohly být ověřeny v nejpříhodnějším období.

Profesní kvalifikace umožňuje hodnotit vybrané pěstitelské a chovatelské činnosti na základní úrovni v zemědělském podniku.

U kompetence "Ruční pěstování polních plodin" bude uchazeč určovat v porostu a na fotografiích 10 vybraných základních polních plodin a 10 vzorků semen z následujících skupin: obiloviny, olejniny, okopaniny a pícniny. V porostech polních plodin uchazeč vyhledá a určí nalezené plevele a škůdce. Další významné plevele a škůdce určí na předložených fotografiích. Dále popíše technologický postup pěstování jedné z plodin pěstovaných na pozemcích autorizované osoby.

U kompetence "Provádění prací v chovech zvířat" bude uchazeč poznávat kategorie jednotlivých druhů hospodářských zvířat chovaných v zemědělském podniku. Další hospodářská zvířata bude uchazeč poznávat na předložených fotografiích.

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, dodržování hygieny a ke kvalitě výsledné práce. Při práci se zvířaty je třeba dbát na zajištění welfare zvířat a dodržování zásad BOZP v souladu s platnou legislativou.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ZD Rosice

Školní statek Humpolec

Agrární komora ČR