Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo kultury
Skupina oborů: Umění a užité umění
Platnost standardu: Od 14.10.2015 do 11.4.2022
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 11.2.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 5

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technologických postupech digitální 3D produkce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní pojmy 3D produkce (polygon, rozlišení, FPS, vertex, obrazové a video formáty) Ústní ověření
b Popsat a vysvětlit rozdíly výroby jednotlivých digitálních 3D produktů (organický a anorganický) dle formy výstupu (video, statický obrázek) Ústní ověření
c Vyjmenovat v praxi běžně užívané softwarové programy a objasnit jejich vhodnost využití pro daný typ digitálních 3D produktů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Příprava a nastavení projektu digitální 3D produkce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít zadávací dokumentaci a pracovní materiály zvoleného zadání (výtvarný návrh/reference), a zkontrolovat jeho úplnost Praktické předvedení
b Zvolit vhodné nastavení projektu ve vybraném 3D softwaru pro práci - použít adresářovou strukturu projektu pro jednotlivé soubory scény. Zvolit vhodné pojmenování a ukládání scén, objektů, textur, výstupů Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
5

Výroba 3D modelu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyrobit základní prostorový model Praktické předvedení
b Vyrobit detailní model ze základního prostorového modelu Praktické předvedení
c Zkontrolovat technické parametry modelu vzhledem k zadání a k typu výsledného produktu Praktické předvedení
d Vyrobit vhodné funkční UV mapy dle typu syntetického 3D objektu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Výroba konečného 3D produktu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit vhodné textury pro daný UV layout syntetického 3D modelu (diffuse, specular, bump) Praktické předvedení
b Aplikovat textury na 3D model a zkontrolovat, zda splňují všechna zvolená kritéria tohoto 3D modelu Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
5

Výroba 3D kompozice

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit kompletní 3D scénu s vytvořeným modelem a texturou (nastavit pohled kamery pro rendering) Praktické předvedení
b Nastavit vlastnosti materiálů vhodné pro zvolený projekt Praktické předvedení
c Nasvítit scénu Praktické předvedení
d Optimalizovat a nastavit scénu pro rendering dle požadovaného výstupu Praktické předvedení
e Zkontrolovat konečnou podobu vyrenderovaného výstupu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Uchazeč předloží autorizované osobě 30 dní před vlastní zkouškou:

  1. profesní životopis
  2. portfolio dosavadních vlastních prací týkající se ověřované profesní kvalifikace (např. ukázkové video - showreel)

 

V den zkoušky si uchazeč vybere jedno z následujících zadání předložených autorizovanou osobou:

  1. architektonický model - rodinný dům se zahradou
  2. produktový design - automobil
  3. busta - hlava charakteru

 

Cílem tohoto výběru je určit specializaci 3D grafika.

 

Zadání bude obsahovat reference formou obrázků, videa s definovanými výstupními parametry (rozměry obrázku, medium, rozlišení).

 

1. den zkoušky si uchazeč vybere zadání a zároveň bude ověřována kompetence č. 1 Orientace v technologických postupech digitální 3D produkce

2. až 5. den budou ověřovány všechny zbývající kompetence


Odborná zkouška se skládá z ústní a praktické části. Jejím cílem je prověřit znalosti, dovednosti a schopnosti uchazeče v pořadí dle kompetencí popsaných v části A. Zejména je nuné prověřit znalosti uchazeče v dodržování technických a výtvarných podmínek zadávací dokumentace.

 

U všech tří zadání bude uchazeč vytvářet finální obraz umístěný na neutrálním bílém pozadí a rozsah zadání bude odpovídat času zkoušky. U kompetence č. 5 Výroba kompozice stačí jako výsledný výstup statický obrázek.

 

Kvůli časové náročnosti není třeba renderovat video. Výsledný obraz by neměl být hodnocen po umělecké stránce, ale pouze z pohledu splnění zadávací dokumentace.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro kulturu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Bohemian Multimedia, spol. s r. o.

Alkay Animation Prague, spol. s r. o.

Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky, s. r. o.

Jan Jinda, CG Artist (OSVČ)

MgA. Jan Petrov, 2D/3D Generalist, Red Riding Hood, s. r. o.

Richard, Homola (OSVČ)