Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Mechanik opravář motorových vozidel
Platnost standardu: Od 19.6.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování zásad BOZP a PO, ochrany zdraví a životního prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v pravidlech BOZP a PO souvisejících s opravami osobních automobilů (zvedací zařízení, ruční nářadí) Písemné a ústní ověření
b Orientovat se v zásadách práce s nebezpečnými látkami při opravách osobních automobilů Písemné a ústní ověření
c Orientovat se v zásadách ekologické likvidace dílů a vozidel v autoopravárenství Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technické dokumentaci osobních automobilů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v příručkách pro opravy v elektronické nebo tištěné podobě, včetně poslední aktualizace, vyhledat způsob opravy, parametry seřízení dílu nebo agregátu určeného autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhledat v elektronickém nebo tištěném katalogu náhradních dílů díl, určený autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
c Najít v systému aktualizace technické dokumentace poslední platnou verzi pro zadanou oblast a typ vozidla určené autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v základech elektrotechniky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v základních pojmech elektrotechniky, měřit základní elektrické veličiny s použitím vhodných přístrojů Praktické předvedení a ústní ověření
b Charakterizovat jednotlivé druhy základních elektrických a elektronických obvodů Písemné a ústní ověření
c Číst elektrická schémata včetně schémat kabeláže a logických diagramů Praktické předvedení a ústní ověření
d Charakterizovat uspořádání hlavních typů datových sběrnic Písemné a ústní ověření
e Provést demontáž a zpětnou montáž jednotlivých typů konektorů ve svazcích vodičů s použitím přípravků Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v bezpečnostních systémech a zabezpečení osobních automobilů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat princip činnosti běžných prvků pasivní bezpečnosti osobních automobilů Písemné a ústní ověření
b Popsat princip činnosti běžných prvků aktivní bezpečnosti osobních automobilů Písemné a ústní ověření
c Orientovat se v systémech čištění a vyhřívání skel, osvětlení a signalizace osobních automobilů Písemné a ústní ověření
d Orientovat se v systémech zabezpečení vozidla proti krádeži Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v komfortních systémech osobních automobilů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat prvky a funkci komfortní výbavy zajišťující pohodlí posádky Písemné a ústní ověření
b Orientovat se v multimediálních, zobrazovacích a komunikačních systémech Písemné a ústní ověření
c Popsat varianty stahování bočních oken, ovládání střešního okna Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v systémech ventilace, vytápění a klimatizace osobních automobilů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v systémech přívodu čerstvého vzduchu do kabiny osobních automobilů Písemné a ústní ověření
b Orientovat se v systému klimatizace osobních automobilů, popsat činnost a charakterizovat jednotlivé komponenty Písemné a ústní ověření
c Orientovat se v systémech závislého a nezávislého topení osobních automobilů Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace ve zdrojové a startovací soustavě osobních automobilů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní typy zdrojových soustav osobních automobilů a princip jejich činnosti Písemné a ústní ověření
b Popsat funkci alternátorů, jejich typy a hlavní části Písemné a ústní ověření
c Popsat hlavní části a princip činnosti startéru osobních automobilů, princip činnosti systému Start-Stop Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Diagnostika a oprava zdrojové a startovací soustavy osobních automobilů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést diagnostiku zdrojové soustavy, určit příčinu závady, následně ji odstranit a překontrolovat soustavu Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést diagnostiku startovací soustavy, určit příčinu závady, následně ji odstranit Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést test akumulátoru, určit jeho aktuální stav Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést základní nastavení všech palubních systémů vozidla po výměně akumulátoru či jeho odpojení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Diagnostika, údržba a oprava ventilace a topení osobních automobilů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést pravidelnou údržbu systému topení, ventilace a chladicího okruhu klimatizace Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést diagnostiku systému topení a ventilace včetně odstranění zjištěných závad Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést diagnostiku chladicího okruhu klimatizace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Diagnostika a oprava elektrické instalace osobních automobilů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést diagnostiku kabelových svazků a pasivních prvků elektrických systémů osobního automobilu, určit příčinu závady a následně ji odstranit Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést diagnostiku funkce blokace startování osobního automobilu, určit příčinu závady a následně ji odstranit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Diagnostika a oprava osvětlení a signalizace osobních automobilů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést diagnostiku vnějšího osvětlení osobního automobilu včetně systémů regulace sklonu světlometů, odstranění zjištěných závad Praktické předvedení a ústní ověření
b Připravit osobní automobil k seřízení předních světlometů a provést seřízení předních světlometů pomocí regloskopu a přístroje pro sériovou diagnostiku Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést diagnostiku komfortních systémů osvětlení osobního automobilu a jejich nastavení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Diagnostika a oprava prvků aktivní a pasivní bezpečnosti osobních automobilů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést diagnostiku systému airbagů a předepínačů bezpečnostních pásů ve vozidle, vyhledat příčinu závady a odstranit ji Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést kontrolu funkčnosti ostatních prvků pasivní bezpečnosti ve vozidle Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést diagnostiku palubních systémů aktivní a pasivní bezpečnosti osobního automobilu Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést diagnostiku a opravu kamerových a radarových systémů osobních automobilů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Diagnostika a oprava komfortních systémů osobních automobilů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést diagnostiku a odstranění závad systému pomoci při parkování Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést diagnostiku systému vyhřívání sedadel a elektrického nastavování polohy sedadel Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést diagnostiku systému elektroniky podvozku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Diagnostika a oprava ovládacích a informačních systémů osobních automobilů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést diagnostiku a odstranění závad sdruženého přístroje na palubní desce Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést diagnostiku a odstranění závad ovládacích prvků osobního automobilu Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést diagnostiku originálního systému palubní navigace včetně ověření aktuálnosti mapových podkladů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/mechanik-opravar-motorovy#zdravotni-zpusobilost).

 

Vstupním předpokladem pro vykonání zkoušky je předložení platného oprávnění k řízení vozidel skupiny „B“.

 

V průběhu provádění praktického ověřování ve všech částech se klade důraz na:

-dodržování pravidel bezpečnosti a hygieny práce

-nakládání s nebezpečnými odpady

-kvalitu odvedené práce

-pochopení a dodržování technologických postupů podle dokumentace výrobce osobního automobilu

-plnění časových norem oprav podle dokumentace výrobce osobního automobilu

 

Uchazeč si ke zkoušce přinese vlastní pracovní oděv a pracovní obuv.

 

Pro způsoby ověření „Písemné a ústní ověření" autorizovaná osoba připraví písemná zadání, která budou obsahově vycházet z kritérií hodnocení. Po vyhodnocení písemné části může autorizovaná osoba požadovat po uchazeči ústní upřesnění odpovědí.

 

Specifikace podmínek ověřování některých odborných kompetencí:

Pro splnění odborné kompetence: "Diagnostika a oprava zdrojové a startovací soustavy osobních automobilů" bude autorizovanou osobou připraveno:

- pro všechna kritéria vozidlo s provozní závadou, případně simulovanou závadou tohoto systému.

Pro splnění odborné kompetence: "Diagnostika, údržba a oprava ventilace a topení osobních automobilů" bude autorizovanou osobou připraveno:

- pro všechna kritéria vozidlo s automatickou či manuální klimatizací s provozní závadou nebo simulovanou závadou tohoto systému.

Pro splnění odborné kompetence: "Diagnostika a oprava elektrické instalace osobních automobilů" bude autorizovanou osobou připraven:

- osobní automobil se závadou v oblasti pojistkové skříňky či kabelového svazku;

- osobní automobil se závadou v oblasti spínací skříňky včetně čtečky kódu imobilizéru či signálu klíčku vozidla.

Pro splnění odborné kompetence: "Diagnostika a oprava prvků aktivní a pasivní bezpečnosti osobních automobilů" bude autorizovanou osobou připraven:

- bude připraven osobní automobil vybavený alespoň jedním ze systému stabilizace podvozku (ESP), adaptivního tempomatu (ACC) či brzdového asistenta (BAS).

Pro splnění odborné kompetence: "Diagnostika a oprava komfortních systémů osobních automobilů" bude autorizovanou osobou připraven:

- osobní automobil s provozní závadou nebo simulovanou závadou systému parkovacích senzorů;

- osobní automobil vybavený elektronickým systémem tlumení nebo pérování.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

SAČR

ISŠA Brno

DA Bratialava

Stroje Polák

Hejtmánek Petr,Dis OSVČ