Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Mechanik opravář motorových vozidel
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování zásad BOZP a PO, ochrany zdraví a životního prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v pravidlech BOZP a PO souvisejících s opravami osobních automobilů (zvedací zařízení, ruční nářadí) Písemné a ústní ověření
b Orientovat se v zásadách práce s nebezpečnými látkami při opravách osobních automobilů Písemné a ústní ověření
c Orientovat se v zásadách ekologické likvidace dílů a vozidel v autoopravárenství Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technické dokumentaci osobních automobilů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v příručkách pro opravy v elektronické nebo tištěné podobě, včetně poslední aktualizace, vyhledat způsob opravy, parametry seřízení dílu nebo agregátu určeného autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhledat v elektronickém nebo tištěném katalogu náhradních dílů díl, určený autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
c Najít v systému aktualizace technické dokumentace poslední platnou verzi pro zadanou oblast a typ vozidla určené autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v základech elektrotechniky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v základních pojmech elektrotechniky, měřit základní elektrické veličiny s použitím vhodných přístrojů Praktické předvedení a ústní ověření
b Charakterizovat jednotlivé druhy základních elektrických a elektronických obvodů Písemné a ústní ověření
c Číst elektrická schémata včetně schémat kabeláže a logických diagramů Praktické předvedení a ústní ověření
d Charakterizovat uspořádání hlavních typů datových sběrnic Písemné a ústní ověření
e Provést demontáž a zpětnou montáž jednotlivých typů konektorů ve svazcích vodičů s použitím přípravků Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v bezpečnostních systémech a zabezpečení osobních automobilů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat princip činnosti běžných prvků pasivní bezpečnosti osobních automobilů Písemné a ústní ověření
b Popsat princip činnosti běžných prvků aktivní bezpečnosti osobních automobilů Písemné a ústní ověření
c Orientovat se v systémech čištění a vyhřívání skel, osvětlení a signalizace osobních automobilů Písemné a ústní ověření
d Orientovat se v systémech zabezpečení vozidla proti krádeži Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v komfortních systémech osobních automobilů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat prvky a funkci komfortní výbavy zajišťující pohodlí posádky Písemné a ústní ověření
b Orientovat se v multimediálních, zobrazovacích a komunikačních systémech Písemné a ústní ověření
c Popsat varianty stahování bočních oken, ovládání střešního okna Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v systémech ventilace, vytápění a klimatizace osobních automobilů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v systémech přívodu čerstvého vzduchu do kabiny osobních automobilů Písemné a ústní ověření
b Orientovat se v systému klimatizace osobních automobilů, popsat činnost a charakterizovat jednotlivé komponenty Písemné a ústní ověření
c Orientovat se v systémech závislého a nezávislého topení osobních automobilů Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace ve zdrojové a startovací soustavě osobních automobilů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní typy zdrojových soustav osobních automobilů a princip jejich činnosti Písemné a ústní ověření
b Popsat funkci alternátorů, jejich typy a hlavní části Písemné a ústní ověření
c Popsat hlavní části a princip činnosti startéru osobních automobilů, princip činnosti systému Start-Stop Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Diagnostika a oprava zdrojové a startovací soustavy osobních automobilů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést diagnostiku zdrojové soustavy, určit příčinu závady, následně ji odstranit a překontrolovat soustavu Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést diagnostiku startovací soustavy, určit příčinu závady, následně ji odstranit Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést test akumulátoru, určit jeho aktuální stav Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést základní nastavení všech palubních systémů vozidla po výměně akumulátoru či jeho odpojení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Diagnostika, údržba a oprava ventilace a topení osobních automobilů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést pravidelnou údržbu systému topení, ventilace a chladicího okruhu klimatizace Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést diagnostiku systému topení a ventilace včetně odstranění zjištěných závad Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést diagnostiku chladicího okruhu klimatizace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Diagnostika a oprava elektrické instalace osobních automobilů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést diagnostiku kabelových svazků a pasivních prvků elektrických systémů osobního automobilu, určit příčinu závady a následně ji odstranit Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést diagnostiku funkce blokace startování osobního automobilu, určit příčinu závady a následně ji odstranit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Diagnostika a oprava osvětlení a signalizace osobních automobilů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést diagnostiku vnějšího osvětlení osobního automobilu včetně systémů regulace sklonu světlometů, odstranění zjištěných závad Praktické předvedení a ústní ověření
b Připravit osobní automobil k seřízení předních světlometů a provést seřízení předních světlometů pomocí regloskopu a přístroje pro sériovou diagnostiku Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést diagnostiku komfortních systémů osvětlení osobního automobilu a jejich nastavení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Diagnostika a oprava prvků aktivní a pasivní bezpečnosti osobních automobilů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést diagnostiku systému airbagů a předepínačů bezpečnostních pásů ve vozidle, vyhledat příčinu závady a odstranit ji Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést kontrolu funkčnosti ostatních prvků pasivní bezpečnosti ve vozidle Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést diagnostiku palubních systémů aktivní a pasivní bezpečnosti osobního automobilu Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést diagnostiku a opravu kamerových a radarových systémů osobních automobilů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Diagnostika a oprava komfortních systémů osobních automobilů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést diagnostiku a odstranění závad systému pomoci při parkování Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést diagnostiku systému vyhřívání sedadel a elektrického nastavování polohy sedadel Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést diagnostiku systému elektroniky podvozku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Diagnostika a oprava ovládacích a informačních systémů osobních automobilů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést diagnostiku a odstranění závad sdruženého přístroje na palubní desce Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést diagnostiku a odstranění závad ovládacích prvků osobního automobilu Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést diagnostiku originálního systému palubní navigace včetně ověření aktuálnosti mapových podkladů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/mechanik-opravar-motorovy#zdravotni-zpusobilost).

 

Vstupním předpokladem pro vykonání zkoušky je předložení platného oprávnění k řízení vozidel skupiny „B“.

 

V průběhu provádění praktického ověřování ve všech částech se klade důraz na:

  • dodržování pravidel bezpečnosti a hygieny práce

  • nakládání s nebezpečnými odpady

  • kvalitu odvedené práce

  • pochopení a dodržování technologických postupů podle dokumentace výrobce osobního automobilu

  • plnění časových norem oprav podle dokumentace výrobce osobního automobilu

 

Uchazeč si ke zkoušce přinese vlastní pracovní oděv a pracovní obuv.

 

Pro způsoby ověření „Písemné a ústní ověření" autorizovaná osoba připraví písemná zadání, která budou obsahově vycházet z kritérií hodnocení. Po vyhodnocení písemné části může autorizovaná osoba požadovat po uchazeči ústní upřesnění odpovědí.

 

Specifikace podmínek ověřování některých odborných kompetencí:

Pro splnění odborné kompetence Diagnostika a oprava zdrojové a startovací soustavy osobních automobilů bude autorizovanou osobou připraveno pro všechna kritéria vozidlo s provozní závadou, případně simulovanou závadou tohoto systému.

Pro splnění odborné kompetence Diagnostika, údržba a oprava ventilace a topení osobních automobilů bude autorizovanou osobou připraveno pro všechna kritéria vozidlo s automatickou či manuální klimatizací s provozní závadou nebo simulovanou závadou tohoto systému.

Pro splnění odborné kompetence Diagnostika a oprava elektrické instalace osobních automobilů bude autorizovanou osobou připraven osobní automobil se závadou v oblasti pojistkové skříňky či kabelového svazku a osobní automobil se závadou v oblasti spínací skříňky včetně čtečky kódu imobilizéru či signálu klíčku vozidla.

Pro splnění odborné kompetence Diagnostika a oprava prvků aktivní a pasivní bezpečnosti osobních automobilů bude autorizovanou osobou připraven bude připraven osobní automobil vybavený alespoň jedním ze systému stabilizace podvozku (ESP), adaptivního tempomatu (ACC) či brzdového asistenta (BAS).

Pro splnění odborné kompetence Diagnostika a oprava komfortních systémů osobních automobilů bude autorizovanou osobou připraven osobní automobil s provozní závadou nebo simulovanou závadou systému parkovacích senzorů a osobní automobil vybavený elektronickým systémem tlumení nebo pérování.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

SAČR

ISŠA Brno

DA Bratialava

Stroje Polák

Hejtmánek Petr,Dis OSVČ