Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Mechanik osobních vozidel
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování zásad BOZP a PO, ochrany zdraví a životního prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost pravidel BOZP a PO souvisejících s opravami osobních automobilů (zvedací zařízení, ruční nářadí) Písemné a ústní ověření
b Prokázat znalost zásad práce s nebezpečnými látkami při opravách osobních automobilů Písemné a ústní ověření
c Prokázat znalost zásad ekologické likvidace dílů a vozidel v autoopravárenství Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Práce s technickou dokumentací osobních vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat v příručkách pro opravy (elektronické nebo tištěné podobě) způsob opravy a parametry seřízení dílu nebo převodového agregátu určeného autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhledat v katalogu (elektronické nebo tištěné podobě) díl převodů, určený autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhledat v systému aktualizace technické dokumentace poslední platnou verzi pro konstrukční skupinu převodů vozidla, určeného autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření základních elektrotechnických a elektronických veličin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost v základních pojmech elektrotechniky, měřit základní elektrické veličiny s použitím vhodných přístrojů Praktické předvedení a ústní ověření
b Charakterizovat jednotlivé druhy základních elektrických a elektronických obvodů Písemné a ústní ověření
c Číst elektrická schémata, včetně kabeláže a logických diagramů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace ve způsobech přenosu točivého momentu z motoru do převodovky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat konstrukci, hlavní části a funkci jedno a vícekotoučové třecí spojky suché i v olejové lázni Písemné a ústní ověření
b Popsat jednotlivé druhy ovládání spojky, jejich hlavní části a funkci Písemné a ústní ověření
c Popsat konstrukci, hlavní části a funkci hydrodynamického měniče Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v uspořádání, funkci a ovládání převodovek osobních automobilů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní druhy, hlavní části převodovek osobních automobilů a rozdíly mezi nimi Písemné a ústní ověření
b Popsat ovládací systémy převodovek (manuální, automatizované, automatické) Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Orientace v uspořádání a funkci převodů osobních automobilů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost v přídavných převodovkách, rozvodovkách a diferenciálech Písemné a ústní ověření
b Popsat systémy mazání převodových mechanizmů Písemné a ústní ověření
c Prokázat znalost v hnacích a spojovacích hřídelích, ložiskách a hnacích kloubech Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pravidelná kontrola a údržba kinematického řetězce osobních automobilů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat systém údržby jednotlivých částí kinetického řetězce osobních automobilů (interval údržby) Písemné a ústní ověření
b Vyhledat v technické dokumentaci rozsah servisní prohlídky, určené autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést servisní úkony prohlídky převodových systémů, určených autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat specifika, vyhledat v technické dokumentaci správný způsob a provést kontrolu olejové náplně automatické převodovky Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést základní úkony s diagnostickým zařízením (vyčtení paměti závad a jejich interpretace) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Diagnostika a oprava převodů osobních automobilů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Diagnostikovat převodový systém podle příručky pro opravy nebo podle diagnostického software Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést opravu převodovky základního typu, určenou autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést opravu rozvodovky a diferenciálu, určené autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat specifika, vyhledat v technické dokumentaci správný způsob a provést kontrolu systému mazání automatické převodovky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Diagnostika, oprava a seřízení ovládacích mechanismů převodů osobních automobilů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu, opravu a seřízení manuálního ovládání převodových systémů osobních automobilů Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést diagnostiku a opravu automatizovaného ovládání převodových systémů osobních automobilů Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést diagnostiku elektromagnetických ventilů a hydraulických systémů pro ovládání automatických převodovek osobních automobilů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Diagnostika a oprava dílů přenosu točivého momentu z motoru do převodovky osobních automobilů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu stavu a opotřebení hlavních částí třecí spojky Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést opravu třecí spojky Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést diagnostiku a výměnu hydrodynamického měniče Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Diagnostika, údržba, oprava a seřízení ovládacího mechanizmu spojky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést diagnostiku, opravu a seřízení hydraulického ovládacího mechanizmu spojky Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést diagnostiku, opravu a nastavení elektrohydraulického ovládacího mechanizmu spojky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Diagnostika a oprava hnacích hřídelí a kloubů osobních automobilů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu a opravu hnacího a spojovacího hřídele Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést kontrolu a opravu kloubových spojů u hnací řiditelné nápravy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/mechanik-osobnich-vozidel#zdravotni-zpusobilost).

Vstupním předpokladem je oprávnění k řízení vozidel skupiny „B“.

 

V průběhu realizace praktického ověřování ve všech částech je nutné klást důraz na:

  • dodržování pravidel bezpečnosti a hygieny práce

  • nakládání s nebezpečnými odpady

  • kvalitu odvedené práce

  • pochopení a dodržování technologických postupů podle dokumentace výrobce vozidla

  • plnění časových norem oprav podle dokumentace výrobce vozidla

 

Uchazeč si ke zkoušce přinese vlastní pracovní oděv a pracovní obuv.

Specifikace podmínek ověřování některých odborných kompetencí:

U odborné kompetence Práce s technickou dokumentací osobních vozidel, kritérium b) jedná se o díl převodového ústrojí osobního automobilu.

 

U odborné kompetence Orientace v základech elektrotechniky, kritérium c) elektrická a elektronická schémata určí u konkrétního osobního vozidla autorizovaná osoba např. řízení automatické převodovky, atd.

 

U odborné kompetence Pravidelná kontrola a údržba kinematického řetězce osobních automobilů, kritérium c) jedná se o rozsah běžné pravidelné servisní prohlídky osobního automobilu.

 

U odborné kompetence Diagnostika a oprava převodů osobních automobilů,

kritérium b) převodovka je vymontována z vozidla - demontáž, diagnostika, oprava a montáž mechanických částí (ložisko, synchronizační spojka);

kritérium c) rozvodovka s kuželovým soukolím vymontována z vozidla.

 

U odborné kompetence Diagnostika a oprava dílů přenosu točivého momentu z motoru do převodovky osobních automobilů, kritéria b), c) motor s převodovkou je demontován z vozidla.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

SAČR

Renault ČR

Stroje Polák, s. s r. o.

AD Technik Praha

ISŠ automobilní Brno