Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Platnost standardu: Od 14.10.2015 do 19.8.2020
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování zásad BOZP a PO, ochrany zdraví a životního prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v pravidlech BOZP a PO souvisejících s opravami osobních vozidel (zvedací zařízení, ruční nářadí) Písemné ověření
b Orientovat se v zásadách práce s nebezpečnými látkami při opravách osobních vozidel Písemné ověření
c Orientovat se v zásadách ekologické likvidace dílů a vozidel v autoopravárenství Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Práce s technickou dokumentací osobních vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat v příručkách pro opravy (elektronické nebo tištěné podobě), způsob opravy a parametry seřízení dílu nebo agregátu určeného autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhledat v katalogu (elektronické nebo tištěné podobě) díl, určený autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhledat v systému aktualizace technické dokumentace poslední platnou verzi pro konstrukční skupinu a typ vozidla, určenou autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření základních elektrotechnických a elektronických veličin prvků kabeláže osobních vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v základních pojmech elektrotechniky, měřit základní elektrické veličiny s použitím vhodných přístrojů Praktické předvedení a ústní ověření
b Charakterizovat jednotlivé druhy základních elektrických a elektronických obvodů Písemné ověření
c Číst elektrická schémata včetně schémat kabeláže a logických diagramů Praktické předvedení a ústní ověření
d Charakterizovat uspořádání hlavních datových vedení Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v základech jízdní stability osobních vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat princip činnost systému stability vozidla v různých jízdních režimech (jízda na suché vozovce a za snížených adhezních podmínek - mokrá vozovka, sníh, námraza) Písemné ověření
b Popsat základní síly působící na vozidlo při akceleraci, brzdění a jízdě Písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v konstrukci podvozků osobních vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy karoserií a rámů používaných u osobních automobilů v souvislosti s podvozkovými částmi vozidel Písemné ověření
b Popsat význam a druhy odpružení včetně systému udržování světlé výšky vozidla, principu činnosti hydropneumatického a pneumatického odpružení Písemné ověření
c Popsat princip, konstrukci a činnosti tlumičů, jejich význam a základní rozdělení Písemné ověření
d Popsat konstrukci a činnost stabilizátoru Písemné ověření
e Popsat druhy a konstrukci náprav, jejich použití a základní vlastnosti Písemné ověření
f Popsat význam podmínek měření a seřizování geometrie náprav dle předpisu výrobce Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Charakteristika činnosti brzdových systémů osobních vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy provedení brzdových soustav osobních vozidel Písemné ověření
b Popsat konstrukci kapalinové brzdové soustavy a vlastnosti brzdové kapaliny Písemné ověření
c Popsat konstrukci a princip činnosti posilovače a rozdělovače brzdné síly Písemné ověření
d Popsat konstrukci a princip činnosti bubnové brzdy Písemné ověření
e Popsat konstrukci a princip činnosti kotoučové brzdy Písemné ověření
f Charakterizovat princip činnosti systémů ABS, ESP, ASR Písemné ověření
g Popsat konstrukci a princip činnosti elektronické parkovací brzdy Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v druzích řízení osobních vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy převodek řízení, jejich konstrukci a použití Písemné ověření
b Popsat princip činosti, konstrukci a druhy posilovačů řízení Písemné ověření
c Popsat princip činnosti, konstrukci sloupku řízení, řídicí a spojovací tyče Písemné ověření
d Popsat princip činnosti aktivního řízení a pomocného parkovacího systému Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění pravidelných servisních kontrol a údržby podvozkových systémů osobních vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat v technické dokumentaci rozsah servisní prohlídky určený autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést vybrané úkony servisní prohlídky podvozkových systémů určené autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
c Zaznamenat servisní prohlídku do dokumentace osobního vozidla Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést jízdní zkoušku a její vyhodnocení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola a oprava náprav osobních vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu mechanických částí přední a zadní nápravy na vozidle určeném autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést opravu zjištěné závady na uložení přední nápravy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Diagnostika tlumičů, pérování a stabilizátorů náprav osobních vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Diagnostikovat účinost tlumičů a provést výměnu tlumiče zadní nápravy Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést výměnu vzpěry Mc Pherson včetně demontáže pružiny Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést kontrolu uložení stabilizátoru přední nápravy a vyměnit vadný díl určený autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Diagnostika a oprava řízení osobních vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést diagnostiku systému stability řízení vozidla Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést kontrolu převodky řízení a výměnu vadného dílu Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést kontrolu vůlí v čepech řízení a jejich výměnu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Diagnostika a oprava brzdové soustavy osobních vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zkoušky brzdové soustavy Ústní ověření
b Provést diagnostiku brzdové soustavy vozidla na válcové zkušebně brzd Praktické předvedení a ústní ověření
c Kontrola vlastností brzdové kapaliny, její výměna a odvzdušnění soustavy na vozidle s ABS Praktické předvedení a ústní ověření
d Kontrola, výměna a seřízení lanovodů ruční brzdy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Oprava kolových brzd osobních vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést opravu kotoučové brzdy přední nápravy Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést opravu bubnové brzdy zadní nápravy Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést kontrolu elektronické parkovací brzdy včetně kalibrace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření a seřizování geometrie osobních vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést diagnostiku geometrie náprav včetně úkonů před vlastním měřením Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést seřízení geometrie vozidla Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat princip činnosti systému ACC a provést nastavení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=30740&kod_sm1=37).

Vstupním předpokladem je oprávnění k řízení vozidel skupiny „B“.

 

V průběhu realizace praktického ověřování ve všech částech je nutné klást důraz na:

-dodržování pravidel bezpečnosti a hygieny práce

-nakládání s nebezpečnými odpady

-kvalitu odvedené práce

-pochopení a dodržování technologických postupů dle dokumentace výrobce vozidla

-plnění časových norem oprav dle dokumentace výrobce vozidla

 

Specifikace podmínek ověřování některých kompetencí:

Provést pravidelnou servisní kontrolu a údržbu podvozkových systémů osobních automobilů. c. - vyčtení paměti závad, pravidla pro vymazání paměti závad

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

SAČR

Renault ČR

Stroje Polák, s. s r. o.

AD Technik Praha

ISŠ automobilní Brno