Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo životního prostředí
Skupina oborů: Ekologie a ochrana životního prostředí
Povolání: Pracovník zařízení pro ochranu vod
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v požadavcích na ochranu vod

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní pojmy zákona o vodách: povrchové a podzemní vody, vodní zdroj, norma environmentální kvality, odpadní vody Písemné a ústní ověření
b Vybrat z předloženého seznamu nebezpečné látky a zvlášť nebezpečné látky, které mohou ohrozit jakost vod Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést typy znečištění vod a příklady zdrojů znečišťování vod v různých výrobních procesech, např. při výrobě kovů, v potravinářském průmyslu Ústní ověření
d Uvést rozdíly v požadavcích na kvalitu pitné, užitkové a provozní vody Ústní ověření
e Uvést, které látky se nemají nebo nesmějí vypouštět do kanalizace, a jak se toto omezení projeví v předpisech přijatých organizací, např. pravidla pro mytí dopravních prostředků Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření veličin, množství, kvality a znečišťování vod

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést účel požadavků na měřené veličiny u odpadních vod vypouštěných do vod povrchových nebo podzemních Písemné a ústní ověření
b Uvést požadavky na údržbu odběrných míst a osoby, které mohou provádět kontrolní odběr pro potřeby původce Ústní ověření
c Vysvětlit pojmy: stanovená měřidla, etalony a kalibrace Ústní ověření
d Popsat proces sledování spotřeby teplé a studené vody Ústní ověření
e Odebrat vzorek a provést záznam do provozního deníku k odběru vzorků Praktické předvedení
f Uvést vlastnosti vody, které jsou zjistitelné smysly člověka Ústní ověření
g U odebraného vzorku změřit pH, teplotu, měrnou vodivost vody pomocí přenosného analytického přístroje s použitím návodu k přístroji Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Předúprava a způsoby čištění odpadních vod

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojmy koagulant a flokulant a vybrat z předloženého souboru vzorků materiály používané jako flokulanty a koagulanty Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat s pomocí předložených schémat technické vybavení předúpravy, mechanické úpravy odpadních vod, vstupy a výstupy z tohoto zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyjmenovat základní metody čištění splaškových odpadních vod Ústní ověření
d Popsat účel aerobního čištění odpadních vod a vstupy a výstupy z tohoto zařízení Písemné a ústní ověření
e Popsat účel anaerobního čištění odpadních vod a vstupy a výstupy z tohoto zařízení Písemné a ústní ověření
f Uvést, jaká průvodní dokumentace musí být k dispozici u chemických látek a směsí, které jsou používány jako činidla k čištění vod Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha a údržba zařízení pro úpravu vod a pro čištění odpadních vod

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat obsluhu a systém údržby zařízení pro úpravu vod a podle zadání předvést denní údržbu vybrané části zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat obsluhu a systém údržby zařízení pro čištění odpadních vod a podle zadání předvést denní údržbu vybrané části zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Nakládání s odpady ze zařízení na ochranu vod

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést požadavky na shromažďovací prostředky a místa pro pevné odpady ze zařízení k zachycování znečištění vod z hlediska nebezpečných vlastností odpadů a z předložených symbolů vybrat grafický symbol k označení infekčního a ekotoxického odpadu Praktické předvedení a ústní ověření
b Zdůvodnit omezené možnosti využívání pevných odpadů a kalů ze zařízení pro shromažďování a předúpravu odpadních vod Ústní ověření
c Uvést technická opatření k zabránění úniku neupravených odpadních vod ze zařízení na ochranu vod při běžném provozu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Shromažďování dat k vedení dokumentace a evidence k zařízení na ochranu vod

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat s využitím modelových dokumentů údaje, které jsou zaznamenávány do provozní evidence odpadních vod Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhledat a uvést na základě modelového provozního řádu údaje ke spotřebě vod a množství produkovaných odpadních vod Praktické předvedení a ústní ověření
c Zdůvodnit sledování spotřeby pomocných surovin k úpravě kvality vod a jejich použití Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování požadavků na bezpečnost práce v zařízení pro ochranu vod

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat z předloženého souboru doporučené osobní ochranné pracovní prostředky k ochraně dýchacích orgánů, očí, rukou a ostatních částí těla při práci na zařízení k zachycení znečištění vod a shromažďování odpadních vod Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat nestandardní situace, které je možné očekávat na zařízení na ochranu vod a způsoby jejich řešení Ústní ověření
c Popsat bezpečné nakládání s komponenty olejových a chemických havarijních souprav Ústní ověření
d Dodržet předpisy BOZP a hygieny práce, používat osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

AOs před zahájením zkoušky zajistí seznámení uchazeče s odstraňovanými látkami vznikajícími při čištění odpadních vod, se strojním zařízením i technologickou funkcí konkrétní čistírny, na které bude probíhat ověřování, s pokyny pro její provoz a údržbu a také s úkony nutnými v případě havárie zařízení.

 

Při ověřování teoretických znalostí (zákonů, předpisů, norem, metodik, technologických postupů atd.) může uchazeč používat veřejně dostupné zdroje informací (www stránky, katalogy, firemní materiály, vzorové dokumenty a formuláře atd.). Hodnotí se schopnost uchazeče vyhledat požadovaný dokument, orientovat se v něm a vysvětlit jeho účel.

 

Pro způsoby ověření „Písemné a ústní ověření" autorizovaná osoba připraví písemná zadání, která budou obsahově vycházet z kritérií hodnocení - uchazeč na PC nebo označených listech papíru vypracuje podle zadání popis, charakteristiku, seznam požadavků, parametrů, doplněné o jejich vysvětlení nebo zdůvodnění. Následně může autorizovaná osoba požadovat po uchazeči ústní doplnění či upřesnění odpovědí.

Při praktickém ověřování kritérií hodnocení bude posuzována schopnost uchazeče využívat předpisy, návody a dokumenty v reálných podmínkách, a to z hlediska jejich účelu, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce. Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce modelové situace pro praktické ověřování. Modelové/vzorové podklady pro praktické ověření (provozní řád, interní předpisy, údaje z průběžné evidence) dostane uchazeč k dispozici v době přípravy na zkoušku.

 

Kompetence Orientace v požadavcích na ochranu vod, kritérium b):

  • Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce seznam dvaceti závadných látek (z nichž některé jsou nebezpečné nebo zvlášť nebezpečné látky), které mohou být obsaženy ve vodách.

 

Kompetence Předúprava a čištění odpadních vod

kritérium a):

  • Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce soubor deseti vzorků nejčastěji používaných koagulantů a flokulantů označených názvem.

kritérium b)

  • Autorizovaná osoba připraví schémata technického vybavení úpravy odpadní vody.

 

Kompetence Shromažďování dat k vedení dokumentace a evidence k zařízení na ochranu vod, kritérium a):

- Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce modelový dokument provozní evidence odpadních vod.

 

Kompetence Shromažďování dat k vedení dokumentace a evidence k zařízení na ochranu vod, kritérium b):

- Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce modelový dokument provozního řádu.

 

Kompetence Dodržování požadavků na bezpečnost práce v zařízení na ochranu vod, kritérium b):

- Autorizovaná osoba připraví soubor doporučených osobních ochranných prostředků k ochraně dýchacích orgánů, očí, rukou a ostatních částí těla.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

RNDr. Anna Christianová, OSVČ

Ircon, s. r. o., Praha

Donnelley Prague, s. r. o.

Kovohutě Příbram nástupnická, a. s.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR