Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo životního prostředí
Skupina oborů: Ekologie a ochrana životního prostředí
Povolání: Pracovník zařízení pro ochranu ovzduší
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v požadavcích na ochranu ovzduší

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní pojmy zákona o ochraně ovzduší: znečišťující látka, emise, emisní limit, imise, perzistentní látky, stacionární zdroj, mobilní zdroj Písemné ověření
b Vybrat z předloženého seznamu látek znečišťujících ovzduší alespoň dvě zpoplatněné látky a uvést jejich vliv na životní prostředí Praktické předvedení a ústní ověření
c Rozdělit látky znečišťující ovzduší podle skupenství a podle chemického složení Praktické předvedení a ústní ověření
d Uvést příklady zdrojů znečišťování ovzduší při výrobních procesech, např. při výrobě kovů, výrobě stavebních hmot, při používání organických rozpouštědel Ústní ověření
e Uvést zdroje znečišťování ovzduší při spalování paliv Ústní ověření
f Vybrat tři příklady, kdy nesplnění povinností pracovníka zařízení pro ochranu ovzduší může vést k poškození životního prostředí nebo k postihu ze strany kontrolních orgánů Praktické předvedení a ústní ověření
g Definovat těkavé organické látky a zdroje znečišťování ovzduší těmito látkami Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Odlučování látek znečišťujících ovzduší

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést příklady zařízení pro odlučování (odstranění) tuhých látek znečišťujících ovzduší, vzniklých při technologických procesech, jejich výhody a nevýhody Ústní ověření
b Popsat rozdělení a vlastnosti materiálů, které se používají jako filtrační materiály k odstranění tuhých látek znečišťujících ovzduší s využitím předložených vzorků materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat činnosti prováděné na kalovém hospodářství u mokrých odlučovačů Ústní ověření
d Vybrat z předloženého souboru příklady materiálů, které se používají jako adsorbéry plynných emisí Praktické předvedení a ústní ověření
e Uvést účel spalovacích postupů k odstranění znečišťujících látek z odpadních plynů a očekávané výstupy ze spalovacího zařízení Ústní ověření
f Popsat parametry, které je třeba sledovat pro správnou činnost biofiltru Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření úrovně znečišťování ovzduší

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit vlastními slovy pojmy: ověřené (stanovené) měřidlo, kalibrované měřidlo, autorizovaná osoba a akreditovaná laboratoř Ústní ověření
b Uvést účel zjišťování úrovně znečišťování jednorázovým měřením emisí a osoby, které je mohou provádět Ústní ověření
c Uvést účel zjišťování úrovně znečišťování kontinuálním měřením emisí a vyjmenovat příklady stacionárních zdrojů povinně měřených kontinuálně Ústní ověření
d Popsat způsob zjišťování tmavosti kouře a uvést účel tohoto měření Ústní ověření
e Uvést požadavky na měřicí místo emisí a jeho umístění Ústní ověření
f Stanovit obsah CO v místnosti pomocí přenosného analytického přístroje s použitím návodu k přístroji Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání s odpady a vedlejšími produkty ze zařízení na ochranu ovzduší

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat a charakterizovat ze seznamu odpadů druhy odpadů a vedlejších produktů, které jsou produkovány v zařízeních na ochranu ovzduší Praktické předvedení a ústní ověření
b Vybrat a charakterizovat ze seznamu odpadů druhy odpadů a vedlejších produktů, které vznikají na stacionárních spalovacích zdrojích Praktické předvedení a ústní ověření
c Z předloženého seznamu odpadů ze zařízení na ochranu ovzduší vybrat pevné odpady a uvést požadavky na jejich přepravu, shromažďovací prostředky a místo pro jejich uskladnění Praktické předvedení a ústní ověření
d Uvést důvody pro separované shromažďování popílku, strusky a škváry ze stacionárního spalovacího zdroje Písemné ověření
e Uvést důvody, které znemožňují využití pevných odpadů ze stacionárních spalovacích zdrojů Ústní ověření
f Popsat, jak mohou ohrozit životní prostředí a zdraví lidí kapalné odpady, případně odpadní vody, vznikající při mokré metodě čištění odpadních plynů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Shromažďování dat k vedení dokumentace u zdrojů znečišťování ovzduší

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat s využitím modelového dokumentu náležitosti provozní evidence stacionárního zdroje znečišťování Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat s využitím modelového dokumentu náležitosti provozního řádu stacionárního zdroje znečišťování Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést tři příklady událostí které podléhají dokumentaci a zaznamenat je do provozního deníku stacionárního zdroje Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování požadavků bezpečnostních předpisů na zařízení pro ochranu ovzduší

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat technická opatření pro zajištění bezpečné činnosti zařízení na ochranu ovzduší Ústní ověření
b Vybrat z předloženého souboru doporučené osobní ochranné pracovní prostředky k ochraně dýchacích orgánů, očí, rukou a ostatních částí těla Praktické předvedení
c Popsat nejznámější hořlavé prachy, které mohou se vzduchem vytvořit výbušnou směs Písemné ověření
d Vysvětlit iniciační zdroje výbuchu a uvést, jaká opatření proti výbuchu se přijímají Ústní ověření
e Popsat příklady zdravotních rizik z hlediska bezpečnosti na zařízení pro ochranu ovzduší a uvést, čím mohou být způsobeny Písemné ověření
f Při manipulaci s odpady dodržovat BOZP a používat osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na jednotku práce v NSP: https://www.nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-zarizeni-pro-oc-2b60#zdravotni-zpusobilost).

Při ověřování teoretických znalostí (zákonů, předpisů, norem, metodik, technologických postupů atd.) může uchazeč používat veřejně dostupné zdroje informací (www stránky, katalogy, firemní materiály, vzorové dokumenty, formuláře apod.). Hodnotí se schopnost uchazeče vyhledat požadovaný dokument, orientovat se v něm a vysvětlit jeho účel.

 

Při písemném ověřování kritérií hodnocení uchazeč na PC nebo označených listech papíru vypracuje podle zadání popis, charakteristiku, seznam požadavků, parametrů, doplněné o jejich vysvětlení nebo zdůvodnění.

 

Při praktickém ověřování kritérií hodnocení bude posuzována schopnost uchazeče využívat předpisy, návody a dokumenty v reálných podmínkách, a to z hlediska jejich účelu, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce. Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce modelové situace pro praktické ověřování. Modelové a vzorové podklady pro praktické ověření (provozní řád, interní normy, údaje z průběžné evidence) dostane uchazeč k dispozici v době přípravy na zkoušku.

 

Kompetence Orientace v požadavcích na ochranu ovzduší, kritérium b) a c)

- Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce seznam látek znečišťujících ovzduší. Uchazeč s nimi pracuje na základě zadání.

Kompetence Orientace v požadavcích na ochranu ovzduší, kritérium f)

- Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce seznam povinností pracovníka zařízení pro ochranu ovzduší

Kompetence Odlučování látek znečišťujících ovzduší, kritérium b)

- Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce soubor nejméně pěti vzorků nejčastěji používaných materiálů, které slouží jako filtrační materiály pro odstranění tuhých částic.

 

Kompetence Odlučování látek znečišťujících ovzduší, kritérium d)

- Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce soubor nejméně pěti vzorků nejčastěji používaných materiálů, které slouží jako adsorbéry plynných emisí.

 

Kompetence Nakládání s odpady a vedlejšími produkty ze zařízení na ochranu ovzduší, kritérium a), b), c)

- Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce seznam odpadů a vedlejších produktů ze zařízení na ochranu ovzduší

Kompetence Shromažďování dat k vedení dokumentace u zdrojů znečišťování ovzduší, kritérium a)

- Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce modelový dokument provozní evidence stacionárního zdroje znečišťování.

 

Kompetence Shromažďování dat k vedení dokumentace u zdrojů znečišťování ovzduší, kritérium b)

- Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce modelový dokument provozního řádu stacionárního zdroje znečišťování.

 

Kompetence Dodržování požadavků bezpečnostních předpisů na zařízení pro ochranu ovzduší, kritérium b)

- Autorizovaná osoba připraví soubor osobních ochranných pracovních prostředků.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

RNDr. Anna Christianová, OSVČ

Ircon, s. r. o., Praha

Donnelley Prague s. r. o.

Kovohutě Příbram nástupnická, a. s.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR