Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo životního prostředí
Skupina oborů: Ekologie a ochrana životního prostředí
Povolání: Pracovník odpadového hospodářství
Platnost standardu: Od 7.10.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v požadavcích na odpady a jejich vlastnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést alespoň sedm nebezpečných vlastností odpadu a jejich označení podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ústní ověření
b Vysvětlit význam pěti předložených grafických symbolů pro označování nebezpečných odpadů a odpadů obalů nebezpečných látek a směsí Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhledat a uvést z vyplněného modelového identifikačního listu informace o nebezpečných vlastnostech odpadu a bezpečnostní opatření při manipulaci s odpadem Praktické předvedení a ústní ověření
d Uvést příklady výrobků, které pravděpodobně obsahují olovo, rtuť, kadmium, šestimocný chróm, polybromované bifenyly (PBB) nebo polybromované difenylethery (PBDE) Ústní ověření
e Uvést příklady výrobků, které pravděpodobně obsahují azbest nebo skelná vlákna Ústní ověření
f Vysvětlit význam číslic šestimístného katalogového čísla druhů odpadů, zařazení a označení odpadů do kategorie pro další nakládání s nimi na základě předloženého modelového příkladu Praktické předvedení a ústní ověření
g Vysvětlit, co je vybraný výrobek a systém zpětného odběru / odděleného sběru Ústní ověření
h Popsat způsoby využívání a odstraňování odpadů Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace ve shromažďování odpadů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést požadavky na vybavení shromažďovacích míst odpadů původce Písemné ověření
b Popsat vybavení potřebné k zajištění údržby místa a nádob ke shromažďování odpadů Písemné ověření
c Popsat požadavky na shromažďování a skladování vyřazených pneumatik Ústní ověření
d Popsat požadavky na shromažďování a skladování odpadních olejů a vyjmenovat látky, které nesmějí být smíšeny s odpadními oleji Ústní ověření
e Popsat požadavky na shromažďování a skladování vyřazených elektrických akumulátorů, baterií, zářivek a výbojek Ústní ověření
f Popsat požadavky na shromažďování a skladování vyřazených elektrických a elektronických zařízení Ústní ověření
g Vysvětlit důvody pro stanovení požadavků na separovaný sběr odpadů, které mají být přednostně využity Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Skladování odpadů u původce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout požadavky na vybavení skladů a skladovacích prostředků pro nebezpečné odpady u původce Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout příklady opatření, kterými se může předejít nežádoucímu znehodnocení nebo úniku skladovaných odpadů Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat zajištění údržby a havarijní připravenosti skladovacích míst a jejich vybavení v souladu s předpisy Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Separace a třídění odpadů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vizuálně identifikovat a vytřídit v předloženém vzorku odpady legované a nelegované oceli, mědi a hliníku Praktické předvedení a ústní ověření
b Roztřídit a určit podle identifikačních symbolů na odpadech obalů druhy plastů, ze kterých jsou vyrobeny Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést manuální separaci odpadů podle druhů a zdůvodnit separaci odpadů s použitím jednoduchých prostředků a zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
d Stanovit odhadem v předloženém vzorku podíl nebezpečných odpadů a znečištění Praktické předvedení a ústní ověření
e Stanovit obsah těžkých kovů a zakázaných látek v plastech pomocí přenosného analytického přístroje s použitím návodu k přístroji Praktické předvedení
f Uvést, které fyzikální nebo chemické vlastnosti odpadů jsou zjišťovány měřením na místě pomocí ručních přístrojů Ústní ověření
g Vysvětlit způsoby a význam identifikačního značení obalů z hlediska použitého materiálu a využití materiálu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Manipulace s odpady u původce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pro přepravu nebezpečných odpadů vybrat z nabídky odpovídající přepravní štítky a označit jimi přepravní obaly. Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit úplnost vyplnění modelového ohlašovacího listu pro přepravu nebezpečných odpadů pro území ČR a doplnit chybějící údaje Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout opatření zamezující smíchání nebo znečištění odpadů při manipulaci s odpady u původce a v průběhu přepravy odpadů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zajišťování dat o odpadech pro vedení dokumentace u původce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob získávání dat nutných k vyplnění interního provozního dokumentu, vedeného ke sběru a shromažďování odpadů produkovaných u původce na základě předloženého modelového dokumentu Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit obsah a úplnost předloženého modelového dokumentu k vedení průběžné evidence při předávání odpadů oprávněné osobě a případně uvést zdroj/zdroje k doplnění chybějících dat Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Dodržování požadavků bezpečnostních předpisů při manipulaci s odpady u původce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést možná technická opatření u původce pro manipulaci, skladování a přípravu k přepravě nebezpečného odpadu Ústní ověření
b Vybrat z nabídky doporučené osobní ochranné pracovní prostředky k ochraně dýchacích orgánů, očí, rukou a ostatních částí těla při manipulaci, skladování a přepravě odpadu Praktické předvedení
c Popsat protipožární opatření na místech určených ke shromažďování, skladování a přepravě odpadů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (viz odkaz na povolání v NSP: https://www.nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-odpadoveho-hosp#zdravotni-zpusobilost).

Při písemném ověřování kritérií hodnocení uchazeč na PC nebo označených listech papíru vypracuje podle zadání popis, charakteristiku, seznam požadavků, parametrů, doplněné o jejich vysvětlení nebo zdůvodnění.

 

Při praktickém ověřování kritérií hodnocení bude posuzována schopnost uchazeče využívat předpisy, návody a dokumenty v reálných podmínkách, a to z hlediska jejich účelu, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce. Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce modelové situace pro praktické ověřování. Modelové/vzorové podklady pro praktické ověření (provozní řád, interní normy, vzorky materiálů a odpadů, specifikace k odpadům, údaje z průběžné evidence) dostane uchazeč k dispozici v době přípravy na zkoušku.

 

Kompetence Orientace v požadavcích na odpady a jejich vlastnosti, kritérium b)

 • Autorizovaná osoba ke zkoušce připraví soubor grafických symbolů pro označování nebezpečných odpadů.

 

Kompetence Orientace v požadavcích na odpady a jejich vlastnosti, kritérium c)

 • Autorizovaná osoba ke zkoušce připraví nejméně tři modelově vyplněné identifikační listy nebezpečných odpadů.

 

Kompetence Orientace v požadavcích na odpady a jejich vlastnosti, kritérium f)

 • Autorizovaná osoba ke zkoušce připraví tři příklady odpadů (kovů, plastů a vyřazených zařízení), označených katalogovým číslem a kategorií odpadu, na kterých uchazeč vysvětlí význam katalogového čísla a zařazení odpadu do kategorie. Uchazeč může použít katalog odpadů.

 

Kompetence Separace a třídění odpadů, kritérium a)

 • Autorizovaná osoba připraví vzorek odpadů kovů, který bude obsahovat odpady nelegované oceli, legované oceli, hliníku, mědi, součástek (např. malého elektromotoru) a nečistoty (např. dřevo, zeminu).

 

Kompetence Separace a třídění odpadů, kritérium b)

 • Autorizovaná osoba připraví vzorek několika druhů odpadů obalů plastů s identifikačními symboly.

 

Kompetence Separace a třídění odpadů, kritérium c)

 • Autorizovaná osoba připraví jednoduché nářadí a ochranné pracovní pomůcky, aby uchazeč mohl oddělit některé frakce odpadů ze vzorku odpadů kovů, plastů nebo součástky (uchazeč uvede, u kterých frakcí by bylo vhodné oddělení řezáním, broušením nebo drcením).

 

Kompetence Separace a třídění odpadů, kritérium d)

 • Autorizovaná osoba použije pro plnění kritéria vzorky připravené ke kriteriu a).

 

Kompetence Manipulace s odpady u původce, kritérium a)

 • Autorizovaná osoba připraví modelově vyplněné štítky k označení přepravního obalu pro nebezpečné odpady. Uchazeč přiřadí štítky ke třem odpadům se zadanými nebezpečnými vlastnostmi.

 

Kompetence Manipulace s odpady u původce, kritérium b)

 • Autorizovaná osoba připraví tři modelově vyplněné neúplné ohlašovací listy pro přepravu nebezpečných odpadů po ČR. Úkolem uchazeče je dokument posoudit a navrhnout jeho doplnění.

 

Kompetence Zajišťování dat o odpadech pro vedení dokumentace u původce, kritérium a)

 • Autorizovaná osoba připraví modelový interní dokument, např. část dokumentu EMS nebo QMS nebo jiného dokumentu, přijatého k odpadům vznikajícím v organizaci.

 

Kompetence Zajišťování dat o odpadech pro vedení dokumentace u původce, kritérium b)

 • Autorizovaná osoba připraví modelový interní dokument, např. část dokumentu EMS nebo QMS, přijatého k odpadům. Úkolem uchazeče je dokument posoudit a navrhnout jeho doplnění.

 

Kompetence Dodržování požadavků bezpečnostních předpisů při manipulaci s odpady u původce, kritérium b)

 • Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce soubor osobních ochranných pracovních prostředků.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

RNDr. Anna Christianová, OSVČ

Ircon, s. r. o., Praha

Donnelley Prague s. r. o.

Kovohutě Příbram nástupnická, a. s.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze