Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo životního prostředí
Skupina oborů: Ekologie a ochrana životního prostředí
Povolání: Technik zařízení pro ochranu ovzduší
Platnost standardu: Od 1.12.2015 do 6.12.2020
Možnosti zkoušky: Podle tohoto standardu je možno zkoušet do 6.12.2020, pokud byl termín stanoven před 7.10.2020. Ostatní zkoušky se již zkouší podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v zákoně o ochraně ovzduší a navazujících předpisech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní pojmy zákona o ochraně ovzduší: znečišťující látka, emise, emisní limit, emisní strop, imisní limit, depozice, skleníkové plyny, stavové podmínky, perzistentní látky, vztažné podmínky, stacionární vyjmenovaný a nevyjmenovaný zdroj, mobilní zdroj, provozovna, autorizovaná osoba, jmenovitý tepelný příkon, přímý a nepřímý procesní ohřev Písemné ověření
b Uvést nejvýznamnější znečišťující a zpoplatněné látky v ovzduší a jejich reakce v ovzduší Ústní ověření
c Popsat kategorizaci zdrojů znečišťování ovzduší ve výrobních procesech a při spalování paliv Ústní ověření
d Vysvětlit rozdíl mezi přípustnou úrovní znečištění a přípustnou úrovní znečišťování, mezi imisními limity a emisními stropy znečišťujících látek Ústní ověření
e Uvést a porovnat způsoby posuzování úrovně znečištění Ústní ověření
f Popsat požadavky na uvedení zařízení k ochraně ovzduší do provozu Písemné ověření
g Vyjmenovat základní povinnosti provozovatelů spalovacích zdrojů, jak nevyjmenovaných tak vyjmenovaných, podle zákona o ochraně ovzduší Písemné ověření
h Uvést provozní data potřebná jako podklady pro zpracování havarijního plánu Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v metodách stanovení znečištění ovzduší

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést zdroje a znečišťující látky s povinností kontinuálního měření emisí Ústní ověření
b Popsat požadavky na jednorázové měření emisí a na vyhodnocení jednorázového měření Ústní ověření
c Provést přepočet koncentrací na vztažné podmínky při jednorázovém měření na modelovém příkladu Praktické předvedení
d Vysvětlit postup výpočtu pro stanovení množství emisí při spalování paliv Ústní ověření
e Zhodnotit měření provozních parametrů jako možný nástroj ke sledování emisí Ústní ověření
f Vysvětlit rozdíl mezi obecnými a specifickými emisními limity Ústní ověření
g Vysvětlit termín "celkový organický uhlík" (TOC) a jeho význam pro zpracování bilance těkavých organických látek (VOC) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení a kontrola provozu zařízení pro ochranu ovzduší

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést a charakterizovat technická opatření a technologie k ochraně ovzduší (tzv. koncová zařízení) Ústní ověření
b Vysvětlit princip preventivních opatření ke snižování emisí a posuzování ekonomické přijatelnosti těchto opatření Písemné ověření
c Popsat strukturu referenčních dokumentů (BREF) k nejlepším dostupným technikám (BAT) a jejich přístup k možnostem snížit emisní zátěž Ústní ověření
d Vyjmenovat předměty posuzování a způsob posuzování vlivů záměru na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů Písemné ověření
e Popsat vazbu mezi zákonem č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě, ve znění pozdějších předpisů a interními předpisy k provozním činnostem, které souvisejí s ochranou ovzduší Ústní ověření
f Vysvětlit účel zavedení systému environmentálního managementu (EMS) v organizaci a možnost využití EMS k omezení znečištění ovzduší Ústní ověření
g Vysvětlit způsob řízení provozu stacionárního zdroje znečištění ovzduší při vyhlášení smogové situace Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Shromažďování a skladování odpadů ze zařízení pro ochranu ovzduší

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést a charakterizovat odpady ze zařízení pro ochranu ovzduší z hlediska fyzikálních vlastností a nebezpečnosti Písemné a ústní ověření
b Popsat označování, postup kontroly a zajištění údržby shromažďovacích prostředků na odpady ze zařízení pro ochranu ovzduší Ústní ověření
c Uvést možnosti a předpoklady pro využití odpadů ze zařízení na ochranu ovzduší Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v předpisech pro tepelné zpracování odpadů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést požadavky zákona o odpadech k odstraňování odpadů spalováním Písemné ověření
b Popsat sledované parametry procesu spalování odpadů a technické podmínky provozu zdroje tepelně zpracovávajícího odpad Písemné ověření
c Uvést požadavky právních předpisů na tepelné zpracování odpadů (požadavky zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 201/2012 Sb.,o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů) Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení dokumentace a evidence ke znečištění ovzduší

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat požadavky na vedení provozní evidence zdroje znečišťování ovzduší Ústní ověření
b Zhodnotit úplnost požadovaných údajů v předložených modelových provozních dokumentech Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat způsoby získávání stálých a proměnných údajů souhrnné provozní evidence Ústní ověření
d Popsat evidenci odpadů produkovaných na zařízení k ochraně ovzduší u původce a způsobů nakládání s těmito odpady Ústní ověření
e Uvést náležitosti provozního řádu a komentovat modelový deník stacionárního zdroje Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení databází k ovzduší v integrovaném registru znečištění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést požadavky na údaje shromažďované pro registr emisí a stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO) Písemné a ústní ověření
b Uvést požadavky na údaje shromažďované pro integrovaný registr znečišťování (IRZ) Písemné a ústní ověření
c Popsat způsob podání poplatkového hlášení prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) Ústní ověření
d Vypočítat poplatek za zdroj znečišťování podle modelového příkladu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Dodržování bezpečnosti práce na zařízení pro ochranu ovzduší

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vliv tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého, oxidů dusíku a oxidu uhelnatého na lidský organismus Písemné ověření
b Popsat zajištění údržby a havarijní připravenosti shromažďovacích míst odpadů ze zařízení na ochranu ovzduší a jejich vybavení v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů Ústní ověření
c Popsat základní povinnosti k zajištění bezpečnosti práce při provozu nízkotlakých kotelen a plynových zařízení Ústní ověření
d Uvést příklad bezpečnostních opatření nezbytných pro pracovníky zařízení pro ochranu ovzduší (např. při údržbě mechanických a elektrických odlučovačů tuhých znečišťujících látek) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Při ověřování teoretických znalostí (zákonů, předpisů, norem, metodik, technologických postupů atd.) může uchazeč používat veřejně dostupné zdroje informací (www stránky, katalogy, firemní materiály, vzorové dokumenty apod.).

Při písemném ověřování je uchazeči zadáno kritérium, uchazeč vypracuje podle zadání popis, charakteristiku, seznam požadavků, parametrů, doplněné o jejich vysvětlení nebo zdůvodnění.

Pro praktické ověřování připraví autorizovaná osoba ke zkoušce modelové situace. Při praktickém ověřování bude posuzována schopnost uchazeče využívat předpisy, návody a dokumenty v reálných podmínkách, a to z hlediska jejich účelu, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce. Modelové podklady pro praktické ověření dostane uchazeč k dispozici v době přípravy na zkoušku.

 

Kompetence Orientace v metodách stanovení znečištění ovzduší, kritérium c)

  • Autorizovaná osoba připraví zadání pro přepočet koncentrací na vztažné podmínky při jednorázovém měření.

 

Kompetence Vedení dokumentace a evidence ke znečištění ovzduší, kritérium b)

  • Autorizovaná osoba připraví vyplněný modelový provozní deník a formulář pro záznam dat o znečištění ovzduší.

 

Kompetence Vedení dokumentace a evidence ke znečištění ovzduší, kritérium e)

  • Autorizovaná osoba připraví modelový provozní řád stacionárního zdroje.

 

Kompetence Vedení databází k ovzduší v integrovaném registru znečištění, kritérium d)

  • Autorizovaná osoba připraví zadání výpočtu poplatku za zdroj znečišťování.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Kovohutě Příbram nástupnická, a. s.

Centrum inovací a rozvoje, Praha

Asociace energetických manažerů, Praha

VÚV TGM, v. v. i., Praha