Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Dekoratér keramiky
Platnost standardu: Od 1.12.2015 do 6.12.2020
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 7.10.2020 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách, v technických a výtvarných podkladech při dekoraci keramiky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v technické, výtvarné a výrobní dokumentaci pro zadanou dekorační techniku Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit pracovní postup pro zadaný dekor výrobku určitého tvaru a velikosti Praktické předvedení a ústní ověření
c Posoudit, zda zvolený pracovní postup při zhotovování dekoru výrobku odpovídá výkresové, technické a výrobní dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, dekoračních materiálů a pomůcek pro dekorování keramiky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a připravit odpovídající dekorační materiál, nástroje a pomůcky podle dekorační techniky a zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Dodržování bezpečnosti práce při skladování a používání dekoračního materiálu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit nutnost dodržování BOZP při skladování a používání glazur, engob, barev a ostatního dekoračního materiálu Ústní ověření
b Popsat použití pracovních ochranných pomůcek při skladování a používání glazur, engob, barev a ostatního dekoračního materiálu Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Příprava glazur, engob, barev a ostatního dekoračního materiálu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit glazury, engoby, barvy a ostatní dekorační materiál podle příslušné výrobní dokumentace a zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Realizace postupu práce při ruční malírenské dekoraci keramiky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést ruční malbu štětcem podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést ruční zdobení výrobků dalšími technikami malírenské dekorace podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Ložení keramických výrobků do vozů a pecí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést ložení výrobků do pece nebo pecních vozů, zvolit vhodné pálicí pomůcky Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit teplotu a délku výpalu podle druhu a složení barev dekoru a dekorační techniky Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyložit výrobky po výpalu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování kvality keramických výrobků a výstupní kontrola

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit, zda provedená dekorace odpovídá výrobní a výkresové dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření
b Klasifikovat vady výrobku a případně je odstranit Praktické předvedení a ústní ověření
c Posoudit výrobek podle kvality Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=83&kod_sm1=35).

 

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti zkoušeného uchazeče vykonávat pracovní činnosti v určitém úseku keramické výroby. Uchazeč vysvětlí princip jednotlivých technologických operací a funkci strojů a zařízení, které se používají ve výrobě.

Autorizovaná osoba určí u kompetence Realizace postupu práce při ruční malírenské dekoraci keramiky, kritérium b), způsoby zdobení výrobků dalšími malírenskými technikami (kolorováním nebo perokresbou nebo štafáží nebo tupováním). Množství výrobků určí zkoušející podle obtížnosti zadané techniky.

Pro ověření odborných kompetencí uvedených ve standardu autorizovaná osoba vybere jednu z dekoračních technik (kolorování, perokresba, stafáž, tupování, zdobení engobami). Při zkoušce bude kladen důraz na širší teoretický základ, znalosti materiálů, dodržování BOZP při používání dekoračního materiálu a znalosti dekoračních technik z oblasti ruční a strojní dekorace.

V odborné kompetenci Realizace postupu práce při ruční malírenské dekoraci keramiky, kritérium a), b); Ložení keramických výrobků do vozů a pecí, kritérium a), c) při ověřování kritérií hodnocení je možné, v rámci hospodárného využití času určeného na zkoušku, použít připravený výrobek nebo polotovar. V případě použití hotového výrobku se bude posuzovat kvalita a soulad s technickou a výrobní dokumentací, případně nedodržení jednotlivých parametrů pro zadaný výrobek.

V odborné kompetenci Posuzování kvality keramických výrobků a výstupní kontrola se jedná o ověření znalosti vad při dekoraci keramiky způsobených nedodržením technologického postupu. Při ověřování kritérií hodnocení, které je založeno na praktickém předvedení, je kladen důraz na dodržování hygienických a bezpečnostních zásad. Je posuzováno hospodárné využití surovin a bezpečné provádění všech úkonů. Je hodnocena kvalita zhotoveného výrobku a časové zvládnutí jednotlivých operací. Předmětem hodnocení je také estetická stránka výrobku, kreativita a manuální zručnost zkoušeného.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Silikátový svaz

Český porcelán, akciová společnost

Laufen CZ, s. r. o.

G. Benedikt Karlovy Vary, s. r. o.

Lasselsberger, s. r. o.

Střední škola Horní Bříza

Keramické studio Jarmily Tyrnerové, s. r. o.