Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Dekoratér keramiky
Platnost standardu: Od 7.10.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách, v technických a výtvarných podkladech při dekoraci keramiky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v technické, výtvarné a výrobní dokumentaci pro zadanou dekorační techniku Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit pracovní postup pro zadaný dekor výrobku určitého tvaru a velikosti Praktické předvedení a ústní ověření
c Posoudit, zda zvolený pracovní postup při zhotovování dekoru výrobku odpovídá výrobní, výkresové a technické dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, dekoračních materiálů a pomůcek pro dekorování keramiky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit odpovídající dekorační materiál, nástroje a pomůcky podle způsobu dekorační techniky a zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Příprava glazur, engob, barev a ostatního dekoračního materiálu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit glazury, engoby, barvy a ostatní dekorační materiály podle příslušné výrobní dokumentace a zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout způsoby a možnosti likvidace zbylých nebo znehodnocených barev, glazur a engob Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Realizace postupu práce při ruční dekoraci keramiky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést ruční zdobení výrobků obtiskem podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést zdobení výrobků dalšími technikami při ruční dekoraci keramiky podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Ložení keramických výrobků do vozů a pecí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést ložení výrobků do pece nebo pecních vozů, zvolit vhodné pálicí pomůcky Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit režim výpalu (teplotu, pálící křivku a délku výpalu) podle druhu a složení barev dekoru a dekorační techniky Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyložit výrobky po výpalu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování kvality keramických výrobků a výstupní kontrola

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit kvalitu výrobku podle stanovených kritérií Praktické předvedení a ústní ověření
b Klasifikovat vady výrobku na opravitelné a neopravitelné Praktické předvedení a ústní ověření
c Opravitelné vady výrobku odborně odstranit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování bezpečnosti práce při skladování a používání dekoračního materiálu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit nutnost dodržování bezpečnosti práce při skladování a používání glazur, engob, barev a ostatního dekoračního materiálu Ústní ověření
b Popsat použití pracovních ochranných pomůcek při skladování a používání glazur, engob, barev a ostatního dekoračního materiálu Ústní ověření
c Předvést dodržování zásad bezpečnosti práce při skladování a používání glazur, engob, barev a ostatního dekoračního materiálu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/dekorater-keramiky#zdravotni-zpusobilost).

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti zkoušeného uchazeče vykonávat pracovní činnosti v určitém úseku keramické výroby. Uchazeč vysvětlí princip jednotlivých technologických operací a funkci strojů a zařízení, které se používají ve výrobě.

Autorizovaná osoba určí u kompetence Realizace postupu práce při ruční dekoraci keramiky, kritérium b), způsoby zdobení výrobků dalšími technikami (razítkováním nebo sítotiskem nebo stříkáním). Pro ověření odborných kompetencí uvedených ve standardu autorizovaná osoba vybere jednu z dekoračních technik (razítkování, sítotisk, stříkání, plastické dekorace, páskování). Množství výrobků určí zkoušející podle obtížnosti zadané techniky. Při zkoušce bude kladen důraz na širší teoretický základ, znalosti materiálů, dodržování BOZP při používání dekoračního materiálu a znalosti dekoračních technik z oblasti ruční a strojní dekorace.

V odborné kompetenci Ložení keramických výrobků do vozů a pecí, kritérium a), c); Posuzování kvality keramických výrobků a výstupní kontrola, kritérium a), b), c) při ověřování kritérií hodnocení je možné, v rámci hospodárného využití času určeného na zkoušku, použít připravený výrobek nebo polotovar. V případě použití hotového výrobku se bude posuzovat kvalita a soulad s technickou a výrobní dokumentací, případně nedodržení jednotlivých parametrů pro zadaný výrobek.

V odborné kompetenci Posuzování kvality keramických výrobků a výstupní kontrola se jedná o ověření znalosti vad při dekoraci keramiky způsobených nedodržením technologického postupu. Při ověřování kritérií hodnocení, které je založeno na praktickém předvedení, se klade důraz na dodržování hygienických a bezpečnostních zásad. Je posuzováno hospodárné využití surovin a bezpečné provádění všech úkonů. Předmětem hodnocení je také estetická stránka výrobku, kreativita a manuální zručnost uchazeče.

Pracovní oblečení odpovídající bezpečnostním a hygienickým požadavkům si zajistí uchazeč sám.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Silikátový svaz

G. Benedikt, Karlovy Vary, s. r. o.

IMERYS Tablevare CR, s. r. o.