Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví
Povolání: Pracovník zakázkové a měřenkové výroby oděvů
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických podkladech v oděvní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní normy (normy kvality, ISO normy), vyjmenovat technické podmínky pro oddělování, vyztužování a spojování (zásady pro referenční linie, pro návaznost a souměrnost vzoru, pro šířky švových a koncových záložek, požadavky na kvalitu stehů), uvést velikostní systémy oděvních výrobků, uvést požadavky na značení oděvních výrobků Ústní ověření
b Pracovat s technologickou a konstrukční dokumentací pro konkrétní oděvní výrobek (popsat podle technického nákresu výrobek, rozlišit podle technického popisu jednotlivé detaily výrobku, stanovit z konstrukční dokumentace parametry, analyzovat technické podklady zákazníka, stanovit z technických podkladů požadavky na adjustaci) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Přijímání zakázek a měřenek na výrobu oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Oslovit zákazníka, zjistit jeho požadavky, doporučit vhodný střih oděvu pro danou postavu a účel použití oděvu (tvar, členění, délka, funkční a zdobné prvky) a podle módních trendů, poradit zákazníkovi při volbě modelu z nabídky firmy (výběr z fiktivního katalogu modelů) Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhotovit na zakázkový list technický popis a technický nákres (siluetu a členění oděvu – pohled na přední a zadní díl, detaily, popřípadě vnitřní vypracování) konkrétního oděvu podle požadavku zákazníka, vyznačit úpravy a odchylky od katalogového modelu Praktické předvedení a ústní ověření
c Změřit základní, pomocné a případně kontrolní tělesné rozměry na postavě zákazníka, potřebné pro zhotovení konkrétního oděvu (použít krejčovské měřidlo, při měření dodržet obvyklé pořadí měření a zásady měření tělesných rozměrů) Praktické předvedení a ústní ověření
d Zapsat jednotlivé tělesné rozměry zákazníka (používat obvyklé názvy a zkratky základních tělesných rozměrů), označit anomálie Praktické předvedení a ústní ověření
e Poradit zákazníkovi při volbě materiálu z nabídky firmy (výběr z fiktivního katalogu materiálů), posoudit vhodnost použití materiálu zákazníka (zkontrolovat kvalitu, posoudit charakter materiálu), zaevidovat materiál do zakázkového listu (druh materiálu z katalogu, změřit délku a šíři materiálu zákazníka) Praktické předvedení a ústní ověření
f Stanovit předběžnou cenu zakázky (podle fiktivního ceníku firmy), dojednat se zákazníkem termín dokončení zakázky, doplnit další důležité údaje do zakázkového listu (jméno, kontakt na zákazníka, předběžnou cenu, zálohu, termín dokončení zakázky) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Konstruování střihů dílů a součástí oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit pomůcky pro konstrukci střihů oděvů Praktické předvedení
b Provést konstrukční výpočty potřebné pro konstrukci konkrétního oděvu (využít zjištěné tělesné rozměry) Praktické předvedení
c Zhotovit konstrukční síť a zakreslit jednotlivé části základního střihu konkrétního oděvu (použít obecně používanou metodiku konstrukce střihu) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Modelování a úpravy základních střihů oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést úpravu vystupňovaného střihu konkrétního oděvu (vybrat střih ve vhodné velikosti pro měřenku, upravit na základě zjištěných tělesných rozměrů, upravit podle anomálií postavy) Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést modelovou úpravu základního střihu konkrétního oděvu na zakázku (podle zvolené fazony) Praktické předvedení a ústní ověření
c Vykreslit obrysy jednotlivých dílů, vyznačit potřebné značky (záševky, kapsy), porovnat střih s technickým nákresem a popisem ze zakázkového listu Praktické předvedení a ústní ověření
d Vytvořit střihové šablony dílů – přidat patřičné šířky na švové a koncové záložky, vytvořit potřebné dílenské šablony Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zkoušení oděvů na postavě a označení vad padnutí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést zkoušku rozpracovaného oděvu, označit potřebné úpravy a změny (křídou, špendlíky), dodržovat obecně používané zásady pro zkoušení oděvů (sledovat celkový tvar a padnutí oděvu, umístění členicích švů, osy jednotlivých dílů, přiléhavost a přiměřenou volnost v obvodových partiích, šíři, délkové míry, vzhled každé jednotlivé součásti) Praktické předvedení a ústní ověření
b Snažit se vyhovět přáním a připomínkám zákazníka, posoudit, zda členicí švy a ozdobné detaily oděvu odpovídají estetickým a funkčním požadavkům podle typu postavy zákazníka Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit způsoby odstraňování vad padnutí oděvu a provádění úprav pro odchylky těla Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola kvality při zhotovování oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat konkrétní oděv před zkouškou (zkontrolovat, zda členicí švy a jednotlivé detaily oděvu odpovídají technickému nákresu a technickému popisu, přeměřit oděv a srovnat s naměřenými hodnotami) Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést kontrolu jednotlivých operací (posoudit, zda oděv odpovídá požadavkům na kvalitu šití a žehlení) Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést celkovou kontrolu hotového oděvního výrobku – posoudit, zda oděv odpovídá technickému nákresu a technickému popisu, požadavkům na kvalitu šití a žehlení a vysvětlit postup provádění výstupní kontroly Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Předávání zakázek a měřenek ve výrobě oděvů zákazníkům

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat výslednou kalkulaci – vypočítat cenu zakázkového oděvního výrobku podle skutečných nákladů (informace čerpat z fiktivního ceníku firmy) Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkontrolovat hlavní míry měřenky, zkontrolovat hotový zakázkový oděvní výrobek na postavě zákazníka, posoudit, zda výrobek odpovídá požadavkům zákazníka a požadavkům na kvalitu a adjustaci Praktické předvedení a ústní ověření
c Předat hotový zakázkový oděvní výrobek zákazníkovi, informovat o způsobu ošetřování výrobku, vyplnit pokladní doklad Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Při zkoušce jsou ověřované odborné kompetence sestaveny v dílčí procesy (v logické návaznosti jednotlivých činností) – uchazeči je zadáno řešit modelové situace pro konkrétní zakázku (přijmout zakázku včetně poradenství v oblasti materiálové a střihové, provést kontrolu vad a zkoušku padnutí oděvu, předat zakázku), dále je uchazeči zadáno zhotovit střih konkrétních oděvů (dámských nebo pánských kalhot a buď podšitého saka nebo podšitého pláště) na konkrétní postavu jako činnost v přípravě zakázkové výroby a dále provést úpravu vystupňovaného střihu konkrétního oděvu (upravit podle odchylky tělesného růstu) jako činnost v přípravě měřenkové výroby firmy.

 

Kalhoty budou mít pasový límec (u dámských kalhot z vrchového materiálu, u pánských s podšívkovým spodním límcem), s 6 poutky, budou mít podkrytový rozparek zapínaný na zdrhovadlo, klínové boční kapsy a jednu zadní kapsu s výpustkovou lištou. Trupové výrobky (sako nebo plášť) budou celopodšité, s fazonou a límcem se stojáčkem (u pánského saka spodní límec z plsti), zapínané na knoflíky, přední díly budou mít 2 vnější prostřižené kapsy (u pánského saka navíc 1 lištová náprsní kapsa), v podšívce budou dvě dvouvýpustkové kapsy, zadní díl bude vypracován se středovým švem a nákrytovým rozparkem, rukávy budou hlavicové dvoušvové, v ramenou budou ramenní výztuže. Další detaily jsou volitelné.

 

Uchazeč si zvolí kalhoty (ve variantě dámské nebo pánské) a buď sako, nebo plášť (ve variantě dámské nebo pánské), dále zvolí konkrétní podobu (fazonu), přičemž musí respektovat výše uvedené požadavky. Informaci o zvoleném oděvu a fazoně sdělí uchazeč autorizované osobě minimálně 1 týden před zkouškou, aby se autorizovaná osoba mohla s vhodnou osobou domluvit a zajistit i vhodné rozpracované výrobky.

 

Autorizovaná osoba připraví základní střihy (kalhot, saka a pláště, vystupňované do jednotlivých velikostí) pro měřenkové úpravy a nabídku rozpracovaných a hotových oděvů (tj. minimálně kalhoty, sako a plášť) pro modelové situace zkoušení výrobku a kontrola kvality.

 

Dále autorizovaná osoba zajistí ke zkoušce přítomnost osoby, na kterou bude zhotovován střih (a také rozpracované výrobky budou odpovídat její velikosti). Autorizovaná osoba také zpracuje přehled doporučené literatury a umožní uchazeči se s ním seznámit v předstihu (minimálně 1 měsíc) před zkouškou; o formě seznámení uchazeče s přehledem doporučené literatury rozhoduje autorizovaná osoba.

 

Jednotlivá kritéria hodnocení se ověřují uvedenými způsoby ověření a zaměřují se jak na výsledek vykonávané činnosti, tak na způsob předvedení činnosti. Praktické předvedení spočívá ve skutečném provedení reálné činnosti nebo simulaci ústní komunikace, v písemném nebo grafickém záznamu apod. Při ověřování splnění kritérií hodnocení způsobem praktického předvedení je třeba se zaměřit na celkový přístup k zákazníkovi, vhodnost výběru modelu a materiálů, na správnost vypracování konstrukční dokumentace (na proporcionalitu, přesnost měr, zapracování detailů apod.). Při ověřování splnění kritérií hodnocení způsobem praktického předvedení s ústním ověřením se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti v souladu s doporučenou literaturou, ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.

 

Uchazeč si ke zkoušce připraví a přinese psací a kreslicí potřeby.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělnou výrobu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Moděva - oděvní družstvo Konice