Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví
Povolání: Výrobce netkaných textilií
Platnost standardu: od 1.12.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Příprava surovin pro výrobu technických textilií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Seznámit se s výrobním předpisem ke zpracovávanému materiálu (surovinám a polotovarům), s technologickým postupem a vyráběnou textilií Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést kontrolu parametrů surovin, polotovarů a výrobků pro výrobu technických textilií, rozpoznat druh a kvalitu materiálu a porovnat jej s výrobním předpisem Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést příjem, třídění, vážení a přípravu surovin pro výrobu technických textilií (na modelové situaci), použít manipulační techniku, použít přístroje pro určování měr a vah, vysvětlit pravidla metrologie Praktické předvedení a ústní ověření
d Použít program pro hodnocení kvality surovin, polotovarů, výrobků, např. použít tabulkový procesor (na modelové situaci) Praktické předvedení a ústní ověření
e Dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, používat povinné ochranné pomůcky určené pro práci v textilním provozu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zásobování strojů, linek a zařízení na výrobu technických textilií materiálem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dopravit materiál k zařízení za použití manipulační techniky, zařízení osadit zpracovávaným materiálem Praktické předvedení
b Vysvětlit způsoby zásobování strojů, linek a zařízení na výrobu technických textilií materiálem Ústní ověření
c Uklidit pracoviště, provést základní postupy údržby manipulační techniky Praktické předvedení
d Dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, používat povinné ochranné pomůcky určené pro práci v textilním provozu Praktické předvedení a ústní ověření
e Prokázat znalosti o materiálech používaných pro výrobu technických textilií (druhy, vlastnosti) Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha strojů, linek a zařízení ve výrobě technických textilií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést pracovní operace na strojích, linkách a zařízeních, jenž jsou rozhodující pro realizaci výrobního programu firmy ve výrobě technických textilií Praktické předvedení
b Spolupracovat při změně výrobní partie a při seřízení strojů, linek a zařízení pro výrobu technických textilií, vysvětlit pracovní postup Praktické předvedení a ústní ověření
c Uklidit pracoviště, provést základní postupy údržby strojů, linek a zařízení na výrobu technických textilií, pracovních pomůcek, popsat zásady údržby Praktické předvedení a ústní ověření
d Dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, používat povinné ochranné pomůcky určené pro práci v textilním provozu Praktické předvedení
e Prokázat znalosti o strojích, linkách a zařízeních na výrobu technických textilií (funkce, princip výroby) a zásad BOZP v textilních provozech Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Stanovování množství a kvality produkce ve výrobě technických textilií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat technické údaje u hotových výrobků v souladu s výrobní dokumentací, převzít, zvážit, změřit a zaevidovat produkci, použít manipulační techniku, použít měřicí přístroje Praktické předvedení
b Prohlédnout hotové výrobky Praktické předvedení
c Označit vady podle příslušného pracovního postupu, etalonu nebo klasifikačního řádu Praktické předvedení
d Odstranit odstranitelné vady Praktické předvedení
e Zaevidovat výsledky kontroly Praktické předvedení
f Podat informaci k opatřením na odstranění nekvalitní produkce (operátorům, mistrovi) a zkontrolovat splnění přijatých opatření (modelová situace) Praktické předvedení
g Dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, používat povinné ochranné pomůcky určené pro práci v textilním provozu Praktické předvedení
h Prokázat znalosti o kontrolovaných technických textiliích (druhy, vlastnosti, parametry) Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava technických textilií k expedici

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést činnosti množstevní specifikace technických textilií (vážení, počty kusů apod.), zaevidovat data Praktické předvedení
b Provést manipulační práce při balení technických textilií do transportního obalu a označit hotové výrobky etiketou Praktické předvedení
c Dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, používat povinné ochranné pomůcky určené pro práci v textilním provozu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=2217&kod_sm1=29).

 

Výroba technických textilií je průmyslová, specializovaná výroba. Autorizovaná osoba má k dispozici materiály (suroviny a polotovary) a stroje, linky a zařízení, které odpovídají výrobnímu programu konkrétní firmy. Uchazeči bude zadáno vykonat obslužné a manipulační práce ve výrobě technických textilií dle výrobního programu firmy a na výrobních strojích, linkách a zařízeních, jež jsou rozhodující pro realizaci výrobního programu firmy.

 

Zkouška podle tohoto hodnoticího standardu bude probíhat za běžného provozu. Ve snaze zamezit finančním ztrátám je žádoucí, aby uchazeč u každé prověřované odborné způsobilosti vykonával prakticky ty operace nebo pracovní úkony, viz kritéria hodnocení, které nezpůsobí finanční ztráty, tj. některé postupy simuluje, některé pracovní úkony operací vykonává, pokud stroj není v chodu, nebo vykonává některé pracovní úkony operací pod dohledem řádné obsluhy, nebo vykonává pracovní úkony operací určené zkoušejícím a ostatní operace popíše nebo vysvětlí, nebo některé úkony operací vykonává paralelně nebo ve spolupráci s řádnou obsluhou strojů a zařízení.

 

Uchazeč dostane komplexní úkol a bude vykonávat operace (pracovní úkony) náležející k odborným kompetencím, zkoušející bude sledovat plnění úkolu. Zkoušející bude sledovat uchazeče v průběhu plnění zadaného úkolu také z hlediska dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. jak si vede při obsluze strojů a jak se pohybuje v provozu výroby technických textilií. Konkrétní postupy zkoušení pro každou odbornou kompetenci budou vycházet z charakteru výroby (budou zahrnovat stroje, linky a zařízení, jenž jsou rozhodující pro realizaci výrobního programu firmy) a provozních podmínek, ve kterých bude probíhat zkoušení.

 

Při ověřování kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zhotoveného výrobku. Při ověřování kritérií hodnocení způsobem ověření "Praktické předvedení a ústní ověření" se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.

Autorizovaná osoba zpracuje seznam strojového vybavení (používaných strojů, linek a zařízení v rozsahu hodnoticího standardu) a umožní uchazeči se s ním seznámit minimálně 2 týdny před zkouškou; o formě seznámení uchazeče se seznamem strojů rozhoduje autorizovaná osoba.

 

Písemné ověření probíhá formou písemného testu. Testy vytváří autorizovaná osoba na základě pravidel stanovených v hodnoticím standardu. Test může být uchazečům zadán v elektronické podobě.

 

Pravidla pro aplikaci písemných testů jako způsobu ověřování

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněny následující podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 70 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

 

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

a)Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání výrobce textilií nebo pracovník v textilním a oděvním průmyslu nebo v jiném textilním oboru nebo v oboru z oblasti výroby polymerů + střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích pozicích v oblasti výroby technických textilií nebo ve funkci učitele praktického vyučování v textilních oborech nebo ve funkci učitele odborného výcviku v textilních oborech, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

b)Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti textilní výroby nebo výroby polymerů a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích pozicích v oblasti výroby technických textilií nebo ve funkci učitele praktického vyučování v textilních oborech nebo ve funkci učitele odborného výcviku v textilních oborech, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

c)Vyšší odborné vzdělání se zaměřením na textilní technologie nebo technologie zpracování polymerů a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích pozicích v oblasti výroby technických textilií nebo zpracování polymerů nebo ve funkci učitele praktického vyučování v textilních nebo chemických oborech nebo ve funkci učitele odborného výcviku v textilních nebo chemických oborech, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

d)Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na textilní technologie nebo technologie zpracování polymerů a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích pozicích v oblasti výroby technických textilií nebo zpracování polymerů nebo ve funkci učitele odborných předmětů v textilních nebo chemických oborech nebo ve funkci učitele praktického vyučování v textilních nebo chemických oborech nebo ve funkci učitele odborného výcviku v textilních nebo chemických oborech, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

e)Profesní kvalifikace 31-064-H Výrobce technických textilií + střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích pozicích v oblasti výroby technických textilií, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro zajištění zkoušky podle tohoto hodnoticího standardu je třeba mí k dispozici dílnu vybavenou na odpovídající úrovni, tzn. minimálně následující materiálně-technické vybavení:

Ochranné pracovní prostředky

Stroje, linky a zařízení (jež jsou rozhodující pro realizaci výrobního programu firmy) ve výrobě technických textilií

Výrobní předpisy, technologické postupy

Pracovní pomůcky

Přístroje pro určování měr a vah

Přísun potřebné energie odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům

PC pracoviště s programovým vybavením pro hodnocení kvality

 

Místnost pro písemnou část zkoušky, psací potřeby, formuláře s testy, popřípadě PC a testy připravené v elektronické podobě

Záznamové archy pro sledování a hodnocení postupu plnění úkolů při zkoušce

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 20 až 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 6 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

JUTA, a. s., Dvůr Králové nad Labem

SVITAP, s. r. o., Svitavy

RETEX, a. s., Moravský Krumlov

ECOTEXTIL, s. r. o., Horňátky-Neratovice

INTERES21, spol. s r. o., Broumov

SPŠ Hronov

SPŠT Liberec

Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu