Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví
Povolání: Oděvní návrhář
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických podkladech v oděvní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní normy (normy kvality, ISO normy), vyjmenovat technické podmínky pro oddělování, vyztužování a spojování (zásady pro referenční linie, pro návaznost a souměrnost vzoru, pro šířky švových a koncových záložek, požadavky na parametry vyztužování), uvést velikostní systémy oděvních výrobků Ústní ověření
b Pracovat s technologickou a konstrukční dokumentací pro konkrétní oděvní výrobek (popsat podle technického nákresu výrobek, rozlišit podle technického popisu jednotlivé detaily výrobku, stanovit z konstrukční dokumentace parametry) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Orientace v módních trendech odívání

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat alespoň pět českých a/nebo zahraničních časopisů nebo web stránek, z nichž lze získat informace o současných módních trendech v odívání Ústní ověření
b Vyjmenovat alespoň tři národní a/nebo mezinárodní veletrhy, na kterých je možné se seznámit se současnými módními trendy v odívání Ústní ověření
c Rozpoznat historický oděv (na obrazu, skice nebo fotografii) a přiřadit historické období Praktické předvedení a ústní ověření
d Jmenovat tři světové a tři české návrháře, charakterizovat jejich tvorbu, její vývoj, popř. jakých ocenění dosáhli Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování nových modelů oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Znázornit technikou kresby (tužkou) ženskou nebo mužskou postavu (zepředu, zezadu) a vytvořit technikou kresby (tužka, pastelka, akvarel) skicu návrhu oděvu Praktické předvedení
b Navrhnout tři stylově odlišné modely oděvu z předloženého nebo předem definovaného vzorku materiálu a podle zadaných kritérií pro provedení (dámský/pánský oděv, typ postavy, věková kategorie, možnosti využití výrobní techniky) Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout další barevné varianty či barevné kombinace (např. pomocí barevnice Pantone) a další alternativní materiály pro navrhované modely oděvů Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyhotovit technický nákres pro jeden návrh modelu oděvu (siluetu a členění oděvu – pohled na přední a zadní díl, detaily, popřípadě vnitřní vypracování) Praktické předvedení a ústní ověření
e Sestavit technický popis pro jeden návrh modelu oděvu (určit tvar, popsat členění, detaily, příp. funkční vlastnosti výrobku) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracovávání výpočtů pro konstrukci nových oděvních modelů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést konstrukční výpočty a stanovit přídavky potřebné pro konstrukci navrhovaného oděvu (využít tabulkové míry) Praktické předvedení a ústní ověření
b Rozpracovat výsledky do různých velikostí a navrhnout vhodný velikostní sortiment pro navrhovaný model oděvu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Navrhování konstrukčních řešení nových oděvních modelů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit konstrukční síť a zakreslit jednotlivé části základního střihu navrhovaného oděvu (použít obecně používanou metodiku konstrukce střihu) Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést modelovou úpravu základního střihu navrhovaného oděvu Praktické předvedení a ústní ověření
c Vykreslit obrysy jednotlivých dílů, vyznačit potřebné značky (záševky, kapsy), porovnat střih s technickým nákresem a popisem Praktické předvedení a ústní ověření
d Vytvořit střihové šablony dílů – přidat patřičné šířky na švové a koncové záložky, vytvořit potřebné dílenské šablony Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vypracovávání podkladů pro tvorbu spotřebních norem v oděvní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Teoreticky analyzovat materiál určený pro nastříhání dílů a pro tvarování oděvního výrobku (popsat, jak se zjišťuje srážlivost, zpracovatelské vlastnosti, co ovlivňuje vzor) a vyhodnotit důsledky Ústní ověření
b Sestavit střihové polohy pro kalkulační velikost, tzn. buď vystřihnout střihové šablony dílů s přinechanými záložkami a sestavit je do střihové polohy ručně, nebo aplikovat konstrukční podklady a sestavit střihové polohy pomocí softwaru (CAD systému pro polohování), respektovat požadavky na pokládání střihových šablon (podle referenční linie, charakteru materiálu, respektovat souměrnost a návaznost vzoru, dbát na úspornost materiálu) Praktické předvedení a ústní ověření
c Stanovit spotřebu materiálů na kalkulační velikost jednoho konkrétního oděvu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování druhů polotovarů a množství materiálů pro oděvní výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit na základě návrhu a technických podkladů materiály potřebné pro zhotovení oděvního výrobku (vrchové, podšívkové, výztužné, drobná příprava), zdůvodnit vhodnost použití Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit na základě návrhu, konstrukční dokumentace a technologické dokumentace spotřebu materiálů a polotovarů na jeden konkrétní oděv v kalkulační velikosti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Spolupráce při realizaci návrhů při tvorbě modelů oděvních výrobků a ve výrobě oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob kontroly vytvořeného modelu (uvést stěžejní kontrolní místa pro vyhodnocení souladu modelu s návrhem, navrhnout způsob vypořádání se s nedostatky, navrhnut změny na modelu z důvodu absence potřebného technického vybavení) Ústní ověření
b Předvést na modelové situaci jednání s lidmi při vypořádávání odchylek modelu od návrhu oděvu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Prezentace kolekce oděvních návrhů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat proces přípravy a tvorby desénové kolekce oděvů Ústní ověření
b Prezentovat nové navržené modely oděvů (popsat základní filosofii kolekce a vztah k módním trendům, kombinace modelů, doporučení barevných variant, vhodných doplňků) Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést na modelové situaci prezentaci obchodnímu partnerovi – simulovat komunikaci se zákazníkem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé odborné kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vytvářet realizovatelné návrhy oděvních výrobků.

 

Při zkoušce se ověřují odborné kompetence sestaveny v jeden proces (v logické návaznosti jednotlivých činností) – uchazeči je zadáno navrhnout nový model pro konkrétní druh oděvu (uchazeč si druh oděvu losuje ze tří možností: podšívkovaný rukávový oděv, nohavicový oděv, šaty), pro konkrétní materiál a podle konkrétních kritérií pro provedení (materiál předloží a kritéria zadá podle odborné kompetence „Navrhování nových modelů“ autorizovaná osoba), tzn. nakreslit ve třech různých variantách skicu návrhu na postavě, dále pro jednu variantu vyhotovit technický nákres a technický popis, pro jednu variantu navrhnout konstrukční řešení a velikostní sortiment, navrhnout alternativní materiály (jejich barvy, vzory, výztužné materiály, drobnou přípravu) a zpracovat podklady pro tvorbu spotřebních norem jako činnost návrháře v přípravě výroby při průmyslovém zhotovování oděvů.

 

Autorizovaná osoba připraví modelové situace v návaznosti na ověřované kompetence, nabídne druhy výrobků k losování (3 lístky s textem: podšívkovaný rukávový oděv, nohavicový oděv, šaty) a zpracuje různé varianty kritérií pro provedení (dámský/pánský oděv, typ postavy, věková kategorie, možnosti využití výrobních strojů a zařízení).

 

Dále autorizovaná osoba uvede, které CAD systémy jsou u zkoušky k dispozici, a umožní uchazeči se s nimi seznámit v předstihu (minimálně 1 měsíc) před zkouškou. Autorizovaná osoba zpracuje přehled doporučené literatury a umožní uchazeči se s ním seznámit v předstihu (minimálně 1 měsíc) před zkouškou. O formě seznámení uchazeče se systémy CAD (které jsou k dispozici) a s přehledem doporučené literatury rozhoduje autorizovaná osoba.

 

Jednotlivá kritéria hodnocení se ověřují uvedenými způsoby ověření a zaměřují se jak na výsledek návrhové činnosti, tak na způsob předvedení činnosti. Praktické předvedení spočívá ve skutečném provedení reálné činnosti nebo simulaci ústní komunikace, v písemném či grafickém záznamu, čtení konkrétní technologické dokumentace apod.

 

Při ověřování splnění kritérií hodnocení způsobem ověření „Praktické předvedení“ je třeba se zaměřit na kreativitu, invenci, celkový přehled, proveditelnost návrhu, správnost vypracování konstrukční dokumentace a vhodnost zpracování a výběru materiálů. Při ověřování splnění kritérií hodnocení způsobem ověření „Praktické předvedení a ústní ověření“ se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti v souladu s doporučenou literaturou, ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.

 

Pro ověření kritéria hodnocení c) odborné kompetence „Orientace v módních trendech odívání“ bude uchazeči předloženo 6 ukázek historických oděvů, uchazeč splní kritérium, pokud správně přiřadí historické období minimálně u 4 ukázek. Při ověřování odborné kompetence „Navrhování konstrukčních řešení nových oděvních modelů“ si uchazeč zvolí, zda bude úkoly vyplývající z kritérií hodnocení a) – d) provádět ručně nebo na PC.

 

Uchazeč si ke zkoušce připraví a přinese psací a kreslicí potřeby.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělnou výrobu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Moděva - oděvní družstvo, Konice