Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví
Platnost standardu: Od 29.6.2015 do 15.3.2021
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 15.1.2021 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Příprava králičích a zaječích kožek pro výrobu kloboučnické srsti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozřezat kožku, vyčistit kožku, seřezat pesík Praktické předvedení a ústní ověření
b Uklidit pracoviště, vyčistit a provést jednoduchou údržbu stroje Praktické předvedení
c Dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, používat ochranné pomůcky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Moření srsti pro výrobu kloboučnické srsti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Chemicky narušit kožku, odložit a vysušit kožku Praktické předvedení a ústní ověření
b Uklidit pracoviště, vyčistit a provést jednoduchou údržbu stroje Praktické předvedení a ústní ověření
c Dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, používat ochranné pomůcky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výroba kloboučnické srsti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Postupovat podle technologického postupu uvedeného v pracovní návodce Praktické předvedení
b Seřezat srst z králičí, zaječí kožky Praktické předvedení a ústní ověření
c Dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochranně zdraví při práci, používat ochranné pomůcky Praktické předvedení
Je třeba splnit všecha kritéria.
3

Oprava plástů kloboučnické srsti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Opravit vadné plásty zaklepáním kloboukové hmoty, odstranit žíly a závalky Praktické předvedení
b Zkontrolovat opravené plásty Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Vedení základní dokumentace při výrobě plsti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyplnit průvodku Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyplnit mzdový lístek Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání bude doplněn).

Uchazeči bude zadáno zpracovat králičí a zaječí kožky s cílem vyrobit srst pro kloboučnické účely.

Zkouška bude probíhat za běžného provozu, při kterém s ohledem na charakter výroby jde zejména o finanční hodnoty zpracovávaných materiálů a kvalitu vyrobeného produktu. Uchazeč u každé prověřované odborné kompetence bude vykonávat prakticky ty pracovní operace nebo úkony, které nezpůsobí finanční ztráty nebo některé úkony operací vykonává, pokud stroj není v chodu. Také může vykonávat některé pracovní úkony operací pod dohledem řádné obsluhy, popřípadě vykonává pracovní úkony operací určené zkoušejícím a ostatní operace popíše nebo vysvětlí zkoušejícímu.

 

Uchazeč dostane komplexní úkol a bude vykonávat operace (pracovní úkony) náležející k odborné kompetenci, zkoušející bude sledovat plnění úkolu. Zkoušející bude sledovat uchazeče v průběhu plnění zadaného úkolu také z hlediska dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. jak si uchazeč vede při obsluze strojů a jak se pohybuje v provozu plsťařské výroby. Vzhledem k charakteru výroby srsti a k provozním podmínkám, ve kterých bude probíhat zkoušení, jsou dále nastíněny konkrétní postupy zkoušení.

 

1) Odborná kompetence Příprava králičích a zaječích kožek pro výrobu kloboučnické srsti: Předpokládá se, že operace uvedené pod kritériem a) bude uchazeč provádět na vzorcích připravených pro vykonání zkoušky pod dohledem odborného pracovníka a odpovídat na otázky zkoušejícího, při praktickém plnění kritéria c) bude uchazeč odpovídat na otázky zkoušejícího.

 

2) Odborná kompetence Moření srsti pro výrobu kloboučnické srsti: Předpokládá se, že operace uvedené pod kritériem a) bude uchazeč provádět na vzorcích připravených k vykonání zkoušky pod dohledem odborného pracovníka a odpovídat na otázky zkoušejícího, při praktickém plnění kritéria b) bude uchazeč odpovídat na otázky zkoušejícího.

 

3) Odborná kompetence Výroba kloboučnické srsti: Předpokládá se, že operace uvedené pod kritérii a) a b) bude uchazeč provádět pod dohledem odborného pracovníka.

 

4) Odborná kompetence Oprava plástů kloboučnické srsti: Předpokládá se, že operace uvedené pod kritérii a) a b) bude uchazeč provádět pod dohledem odborného pracovníka.

 

5) Odborná kompetence Vedení základní dokumentace při výrobě plsti: Předpokládá se, že činnosti uvedené pod kritérii a) a b) bude uchazeč provádět na předem připravených formulářích standardně používaných ve výrobě plsti.

 

Po celou dobu hodnocení budou sledovány používané pracovní postupy, dodržování předpisů bezpečnosti práce, dodržování časového harmonogramu a samostatnost zkoušeného při volbě postupů a vykonávání jednotlivých činností.

Jednotlivá kritéria se ověřují uvedenými nástroji hodnocení a zaměřují se jak na proces, tak na výsledek pracovní činnosti, tzn. na kvalitu zhotoveného výrobku dle pracovní instrukce, zejména na vzhled a funkčnost.

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotoveného produktu i k časovému hledisku zvládání operací.

 

Autorizovaná osoba zpracuje seznam strojového vybavení (používaných strojů a zařízení) v rozsahu hodnoticího standardu a umožní uchazeči se s ním seznámit v předstihu (minimálně 1 týden) před zkouškou.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustanovená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Tonak, a. s., Nový Jičín

Daniela Veselá - Model Veselá, Praha

Střední škola Odry, p. o.