Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Agronom
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v druzích lnu a konopí a jejich nárocích na půdní a klimatické podmínky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat jednotlivé druhy technických plodin a vysvětlit jejich využití Ústní ověření
b Rozpoznat semena, rostliny a jejich části v různých vývojových fázích Praktické předvedení
c Charakterizovat biologické vlastnosti lnu setého a jeho vývojové fáze Ústní ověření
d Vyjmenovat druhy konopí a jejich biologické vlastnosti Ústní ověření
e Popsat nároky lnu a konopí na stanoviště podle pěstitelského zaměření Ústní ověření
f Popsat vliv půdních a povětrnostních podmínek na produkci a jejich kvalitu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Organizace výživy a hnojení s ohledem na stanoviště a průběh vegetace u lnu a konopí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit a interpretovat obsah živin na daném stanovišti podle agrochemického zkoušení půd (AZP) Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout dávky živin (N, P, K) podle agrochemického zkoušení půd a plánovaného výnosu a navrhnout opatření podle aktuální hodnoty pH půdy Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout a popsat plán hnojení s ohledem na stanoviště, průběh vegetace, růst a vývoj plodiny na konkrétním pozemku včetně přihnojení na list Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout sortiment a aplikaci vhodných hnojiv pro len a konopí Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Návrh technologického postupu pěstování lnu a konopí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady správné zemědělské praxe Ústní ověření
b Vyjmenovat vhodné mechanizační prostředky k provádění jednotlivých pracovních operací při pěstování lnu a konopí Ústní ověření
c Popsat podzimní zpracování půdy při pěstování lnu a konopí Ústní ověření
d Popsat předseťovou přípravu pro založení porostu lnu a konopí Ústní ověření
e Navrhnout osevní postup a popsat zařazení lnu a konopí do osevního postupu Praktické předvedení a ústní ověření
f Zvolit vhodnou odrůdu do určené lokality, popsat přípravu osiva pro setí Praktické předvedení a ústní ověření
g Popsat vhodnost a podmínky pro ekologickou produkci Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Diagnostika škodlivých organismů v porostech lnu a konopí a opatření proti nim

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a určit základní škodlivé organismy (plevele, choroby a škůdce) v porostech lnu a konopí a dále s využitím obrazové dokumentace a preparátů Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit stav porostu na konkrétním pozemku a navrhnout opatření v ochraně rostlin a předvést zadání pokynu k provedení konkrétního zákroku v porostu Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat systém integrované ochrany rostlin pro len a konopí Ústní ověření
d Stanovit a popsat systém ochrany rostlin proti danému škůdci s ohledem na ochranu včel Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Příprava porostů lnu a konopí ke sklizni

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit důvody ošetření desikanty a pomocnými přípravky před sklizní a zvolit vhodný termín ošetření Ústní ověření
b Popsat mechanickou úpravu porostu přadného lnu před sklizní Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Organizace sklizně lnu a konopí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit vhodný termín sklizně lnu a konopí vzhledem ke stavu porostu a zaměření pěstování Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat technologie sklizně z hlediska využití lnu a konopí Ústní ověření
c Předvést zadání instrukce k provedení sklizně s ohledem na konkrétní podmínky Praktické předvedení
d Popsat kontrolu kvality provedených sklizňových prací Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Posklizňová úprava lnu a konopí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a posoudit posklizňovou úpravu lnu z hlediska využití hlavního a vedlejšího produktu v zemědělském provozu Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat a posoudit posklizňovou úpravu konopí z hlediska využití hlavního a vedlejšího produktu v zemědělském provozu Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat požadavky na skladování semen a stonků lnu Ústní ověření
d Popsat požadavky na skladování semen a stonků konopí Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení provozní dokumentace v rostlinné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyplnit formulář pro ohlašovací povinnost pěstitele konopí Praktické předvedení
b Vyjmenovat povinné údaje v záznamech o používání přípravků na ochranu rostlin, provést záznam aplikace přípravku na ochranu rostlin do předložené evidence Praktické předvedení a ústní ověření
c Charakterizovat vedení evidence hnojiv, pomocných látek a zjistit z předepsané evidence hnojiv, pomocných látek a upravených kalů aplikaci hnojiv na konkrétním pozemku za poslední 3 roky Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyhledat zadaný díl půdního bloku v LPIS (Land Parcel Identification System - veřejný registr půdy) a veškeré popisné informace k němu Praktické předvedení
e Charakterizovat platné požadavky na dotace ve vztahu k pěstování lnu a konopí Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zjišťování ekonomických ukazatelů produkce lnu a konopí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat přednosti a zápory pěstování lnu a konopí v rámci různých typů hospodaření Ústní ověření
b Popsat standardní jakost jednotlivých produktů lnu a konopí Ústní ověření
c Určit jednotlivé výnosové a nákladové položky pěstování lnu a konopí a objasnit možnosti jejich ovlivnění Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyhodnotit ekonomickou efektivnost pěstování lnu a konopí z předložených údajů Praktické předvedení
e Vyhledat odborné informace o zadané plodině včetně legislativních předpisů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení a odborné vedení pracovníků zajišťujících rostlinnou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a vysvětlit hlavní druhy dokumentů používaných v pracovněprávní oblasti Ústní ověření
b Popsat zpracování prvotních dokladů pro mzdové účetnictví zemědělského závodu Ústní ověření
c Popsat a vysvětlit využití vnitropodnikových kalkulací prací v rostlinné výrobě Ústní ověření
d Prokázat znalost právních předpisů týkajících se BOZP a požární ochrany, dodržovat je a kontrolovat jejich dodržování v zemědělském provozu Praktické předvedení a ústní ověření
e Uvést základní povinnosti pracovníka i zaměstnavatele v případě pracovního úrazu Ústní ověření
f Popsat první pomoc při náhlém úrazu nebo poškození zdraví Ústní ověření
g Popsat spolupráci s dalšími vedoucími a výkonnými pracovníky při denním rozdělování prací a následnou kontrolu provedených prací Ústní ověření
h Navrhnout systém motivačního odměňování pracovníků v konkrétních podmínkách Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na jednotku práce v NSP: https://www.nsp.cz/jednotka-prace/agronom#zdravotni-zpusobilost).

Vlastní zkouška je zaměřena především na ověření řídicích a organizačních dovedností nezbytných pro zajištění pěstování lnu a konopí v zemědělském závodě. Podklady pro ověřování jednotlivých kompetencí budou vycházet z podmínek konkrétního zemědělského závodu. Předvedení dovedností při posuzování potřeby odborného zásahu v porostu (hnojení, ochrana rostlin) budou ověřovány na konkrétních porostech technických plodin.

U kompetence Charakteristika lnu a konopí a jejich nároků na půdní a klimatické podmínky bude kritérium b) ověřeno s využitím alespoň 2 vzorků semen a 4 vzorků nebo fotografií rostlin v různých vývojových fázích.

U kompetence Diagnostika škodlivých organismů v porostech lnu a konopí a opatření proti nim v kritériu a) bude uchazeč určovat škodlivé činitele v terénu a následně určí alespoň 10 škodlivých činitelů s využitím preparátů a obrazové dokumentace a k prověření kritérií b), c), d) bude využita Metodická příručka integrované ochrany rostlin a Seznam přípravků na ochranu rostlin platný pro aktuální rok.

U kompetence Organizace výživy a hnojení s ohledem na stanoviště a průběh vegetace u lnu a konopí bude k prověření kritérií a), c), d), e), f) k dispozici vzorový rozbor půdy a Rámcová metodika výživy rostlin a hnojení.

 

U kompetence Vedení provozní dokumentace v rostlinné výrobě bude k prověření kritéria a) k dispozici formulář pro ohlašovací povinnost pěstitele konopí, u kritéria b) formulář pro evidenci ochrany rostlin a u kritéria c) formulář pro evidenci hnojiv.

 

U kompetencí Organizace výživy a hnojení s ohledem na stanoviště a průběh vegetace u lnu a konopí, Návrh technologického postupu pěstování lnu a konopí, Vedení provozní dokumentace v rostlinné výrobě bude uchazeč v průběhu zkoušky používat počítač s přístupem na internet.

Zkoušku je vhodné konat ve druhém čtvrtletí kalendářního roku s ohledem na agrotechnické lhůty.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká zemědělská univerzita v Praze

AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s. r. o

Hemp Production