Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
Povolání: Polygrafický technik technolog
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách, směrnicích a základních pravidlech systému PSO (ProzessStandardOffset)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit a zdůvodnit základy standardizovaného řízení kvality tisku Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit pravidla pro podchycení standardizované organizační struktury procesu tisku, jeho charakterizaci, kalibraci, kontrolu a správu Písemné a ústní ověření
c Identifikovat všechny příslušné podklady, kontrolní prvky, správné metody měření, měřené parametry, jejich požadované hodnoty a povolené odchylky pro tisk a vysvětlit jejich používání ve smyslu pravidel PSO a směrnic PDF/X-ready při sběru dat do standardizovaného systému řízení jakosti Praktické předvedení a ústní ověření
d Posoudit funkčnost/nefunkčnost a způsob fungování standardizovaného systému řízení jakosti ve smyslu PSO i pro jiné tiskové technologie Praktické předvedení
e Vysvětlit vliv a využívání kvalitativních parametrů norem a aktuálních grafických a zlomových programů pro provádění kontrolních měření v integrovaném systému řízení jakosti Písemné a ústní ověření
f Uvést závazný podklad stanovující technickou kvalitu provozních parametrů tiskových strojů včetně těchto parametrů a jejich povolených hodnot Písemné a ústní ověření
g Uvést aktuální normu/směrnici stanovující technickou kvalitu provozních parametrů knihařských strojů včetně těchto parametrů a jejich povolených hodnot Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení technické a technologické dokumentace v polygrafické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit princip vedení technické a technologické dokumentace v polygrafické výrobě podle principů standardizovaného systému řízení výrobního procesu Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit odborné názvosloví používané v technické a technologické dokumentaci Písemné a ústní ověření
c Použít správnou polygrafickou terminologii a v zadaném textu nahradit nesprávné pojmy z oblasti polygrafie Praktické předvedení
d Vysvětlit účel normy ČSN ISO 12637-1 Písemné a ústní ověření
e Navrhnout technologický postup zadané zakázky Praktické předvedení
f Předvést vedení technické a technologické dokumentace zadané zakázky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola dodržování technologických postupů v polygrafické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Na zadané zakázce předvést a vysvětlit základy kontroly dodržování technologických postupů v polygrafické výrobě Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
4

Stanovování standardních technologických postupů a technologických podmínek pro jednotlivé úseky polygrafické výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit systematičnost stanovování standardizovaných technologických postupů Písemné a ústní ověření
b Na zadané zakázce vysvětlit rozdíl ve stanovování standardních technologických postupů a technologických postupů pro typově opakovanou polygrafickou výrobu ve standardizovaném systému řízení výrobním procesu a technologický postup posoudit, případně doplnit Praktické předvedení a ústní ověření
c Stanovit standardizovaný technologický postup a technologické podmínky pro zadanou zakázku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění technických zkoušek v polygrafické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit principy, o které se opírají technické zkoušky v polygrafické výrobě a k čemu slouží Písemné a ústní ověření
b V rámci zadané zakázky provést technickou zkoušku Praktické předvedení
c V rámci zadané zakázky vyhodnotit výsledky technické zkoušky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování druhu a množství surovin a materiálů pro polygrafickou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit druh a množství surovin pro zadanou zakázku Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit důležitost úkonů pro stanovování druhu a množství surovin a materiálů pro polygrafickou výrobu ve standardizovaném výrobním procesu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Začleňování integrovaného systému řízení jakosti do standardizovaného řízení výrobního procesu a technologických postupů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Na zadané zakázce předvést a vysvětlit způsob začlenění standardizovaného systému řízení jakosti do standardizovaného systému řízení výrobního procesu a technologie a jeho význam pro systematické řízení výrobního procesu Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit vliv začlenění standardizovaného systému řízení jakosti na tvorbu technologických postupů a souvislost tvorby těchto postupů s řízením výroby a jeho význam pro systematické řízení výrobního procesu Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit souvislost úrovně technického zabezpečení standardizovaného systému řízení jakosti s kvalitou tvorby technologických postupů a systémem řízení výroby a jeho význam pro systematické řízení výrobního procesu Písemné a ústní ověření
d Navrhnout úkony vedoucí k tomu, aby všichni pracovníci výrobního procesu byli připraveni k provozování standardizovaného systému řízení výrobního procesu v závislosti na organizační struktuře firmy, na aktuálních podmínkách jejího hardwarového a softwarového vybavení a na zaměření firemní činnosti Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/polygraficky-technik-tech#zdravotni-zpusobilost).

Uchazeč nesmí pouze trpět poruchami vidění (barvocitu), protože součástí jeho práce je i vizuální posuzování a porovnávání tisků.

Zkratka PSO (ProzessStandardOffset) znamená "standardizaci ofsetových tiskových procesů" (zkráceně „standardizaci ofsetu“). Je to systém nasazení příslušných polygrafických ISO norem do praxe.

 

Uchazeči bude u zkoušky autorizovanou osobou zadána zakázka pro prověření kvality:

a) tiskových dat

b) kontrolního nátisku

c) vytištěného archu

a dále na přizpůsobení technologického procesu výroby zjištěným výsledkům.

 

Stanovené kompetence je v rámci systémového řízení kvality tisku ofsetem nutné prověřovat podle aktuálně platných norem:

 • ČSN ISO 9000 Systémy managementu kvality - Organizace a dokumenty

 • ČSN ISO 15930-3(X) Přejímka a zpracování tiskových dat

 • ČSN ISO 12646 Displeje pro barevný kontrolní nátisk

 • ISO 3664 Osvětlení pro vizuální posuzování barevnosti

 • ČSN ISO 12 647-1 Výroba tiskové formy

 • ČSN ISO 12 647-2 Tisk ofsetem

 • ČSN ISO 12 647-7 Digitální kontrolní nátisk

a podle aktuálních směrnic a pravidel systému PSO jako:

 • Směrnice PDF/X-ready Používání souborů ve formátech PDF/X v předtiskové přípravě.

 

Pro další tiskové technologie je nutné kompetence prověřovat podle výše uvedených předpisů, ale, namísto podle ČSN ISO 12647-2 Tisk ofsetem, alternativně podle příslušných aktuálních dílčích částí ISO 12647:

 • ČSN ISO 12647-3 Ofsetový novinový tisk

 • ISO 12647-4 Hlubotisk

 • ČSN ISO 12647-6 Flexotisk

 • ISO 12647-8 Digitální tisk

tak, aby zůstal zachován smysl standardizace daných výrobních procesů podle principů výchozí a základní verze standardizace procesu tisku ofsetem (PSO).

 

Prověřování kompetencí pro dokončovací zpracování je aktuálně nutné provádět podle Směrnice pro dokončující knihařské zpracování Svazu polygrafických podnikatelů z roku 2012. K pozdějšímu prověřování těchto kompetencí je nutné používat vždy aktuální verze této směrnice do té doby, než bude nahrazena příslušnými aktuálními normami ISO, a potom je prověřovat pouze podle těchto aktuálních norem ISO.

 

V rámci ověření kompetence "Orientace v normách, směrnicích a základních pravidlech systému PSO (ProzessStandardOffset)", kritérium ad e), je nutné, aby uchazeč u zkoušky vysvětlil vliv a využívání kvalitativních parametrů u těchto norem:

 • ČSN ISO 15930-3(X) Přejímka a zpracování tiskových dat

 • ČSN ISO 12646 Displeje pro barevný kontrolní nátisk

 • ČSN ISO 12647-1 Výroba tiskové formy.

 

Zkouška se skládá z písemné části, ústní části a praktické části.

Nejdříve probíhá písemná část zkoušky. Při písemné zkoušce uchazeč vypracovává stručné odpovědi k jednotlivým otázkám zadaným podle kritérií hodnocení jednotlivých kompetencí.

V průběhu zkoušky smí uchazeč používat pouze psací potřeby a pomůcky stanovené autorizovanou osobou.

Po ukončení písemné zkoušky probíhá ústní zkouška a praktická zkouška. Při ústní zkoušce se zejména ověřují ta kritéria hodnocení, kde v písemné části zkoušky uchazeč neodpověděl jednoznačně nebo úplně nebo u kterých je žádoucí podrobnější vysvětlení. V rámci praktické zkoušky jsou na konkrétní zakázce ověřována kritéria určená k praktickému ověření.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro polygrafii, média a informační služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Ing. Zdeněk Paseka, OSVČ

Střední škola průmyslová, textilní a polygrafická, Hronov

Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Praha 1

Střední škola grafická, Brno