Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Skupina oborů: Tělesná kultura, tělovýchova a sport
Povolání: Záchranář na volné vodě
Platnost standardu: Od 7.5.2014 do 11.4.2022
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 11.2.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Zajišťování a kontrola prevence, bezpečnosti a ochrany zdraví uživatelů vodních ploch a toků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní právní normy ČR zabývající se problematikou integrovaného záchranného systému a řešením mimořádných událostí a krizový stavů Písemné ověření
b Vysvětlit základní právní normy ČR upravující zdravotnickou problematiku, odpovědnost a kompetence záchranáře na volné vodě Písemné ověření
c Vysvětlit legislativu ČR v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví uživatelů vodních ploch a toků Písemné ověření
d Vysvětlit a předvést komunikaci se složkami integrovaného záchranného systému prostřednictví komunikačních prostředků (telefon, radiostanice) včetně zajištění místa nehody a zvládání mimořádných událostí Praktické předvedení a ústní ověření
e Charakterizovat Beaufortovu stupnici síly větru včetně převodu základních jednotek (m/s, km/h) a uvést její využití při práci záchranáře na volné vodě Písemné ověření
f Na základě modelové situace atmosférických údajů (oblačnost, tlak vzduchu, síla větru a dohlednost) stanovit rizika využívání vodní plochy nebo toku či pobytu v jejich blízkosti Písemné ověření
g Charakterizovat specifika a uvést rizika záchranných činností, pobytu a pohybu ve stojaté a tekoucí vodě Písemné ověření
h Charakterizovat zásady prevence a základy záchrany osob na zamrzlých vodních plochách a tocích Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Poskytování předlékařské první pomoci pro potřeby záchranářů na volné vodě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit a předvést organizaci postupu poskytování první pomoci při úrazových a neúrazových stavech u dětí a dospělých (zástava dechu, oběhu, poruchy vědomí, zástava krvácení, poranění páteře, míchy, pohybového aparátu a měkkých tkání, úrazy hlavy, hrudníku a břicha, dušení, termická poranění, křečové stavy, otravy, alergické reakce, šokové stavy, nehody spojené s nádechovým a přístrojovým potápěním) v souladu s aktuálním doporučením Evropské rady pro resuscitaci Praktické předvedení a písemné ověření
b Vysvětlit výběr pomůcek při poskytování předlékařské první pomoci a předvést jejich použití (výbava lékárničky, pulzní oxymetr, neinvazivní měření krevního tlaku, samorozpínací resuscitační vak / resuscitační maska, automatizovaný externí defibrilátor) Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést provedení kardiopulmonální resuscitace u dětí a dospělých v minimálně dvoučlenném týmu za použití automatizovaného externího defibrilátoru a samorozpínacího resuscitačního vaku po dobu minimálně 10 minut Praktické předvedení
d Vysvětlit a předvést imobilizační, transportní a obvazové techniky u traumatických poranění Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit a předvést komunikaci s operačním střediskem zdravotnické záchranné služby nebo integrovaného záchranného systému a základy spolupráce s posádkou zdravotnické záchranné služby Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Plavání pro potřeby záchranáře na volné vodě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uplavat 400 m volným způsobem na volné vodě na vyznačeném úseku Praktické předvedení
b Uplavat na nádech bez základní potápěčské výstroje pod vodou minimálně 15 m s vylovením předmětu v cíli z hloubky minimálně 2 m Praktické předvedení
c Uplavat na nádech 50 m se základní potápěčskou výstrojí na volné vodě ve vyznačeném úseku Praktické předvedení
d Vylovit předmět z hloubky 4–5 m na volné vodě se základní potápěčskou výstrojí Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Přístrojové potápění pro potřeby záchranáře na volné vodě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy, rizika a řešení potápěčských nehod Písemné nebo ústní ověření
b Předvést bezpečný ponor do hloubky 4–5 m na volné vodě za použití kompletní výstroje pro přístrojové potápění Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Záchrana tonoucích na přírodních vodních plochách a tocích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést na modelové situaci záchranu tonoucího s použitím záchranné pomůcky až do provádění kardiopulmonální resuscitace Praktické předvedení
b Předvést na modelové situaci záchranu tonoucího s podezřením na poranění páteře s využitím páteřní desky na mělké i hluboké vodě včetně transportu zraněného na břeh i na plavidlo Praktické předvedení
c Předvést na modelové situaci se základní potápěčskou výstrojí záchranu a transport potápěče na vodní hladině Praktické předvedení
d Předvést na modelové situaci záchranu tonoucího z jezu Praktické předvedení
e Předvést na modelové situaci využití lanové techniky při záchraně osob a plavidel na vodních plochách a tocích Praktické předvedení
f Předvést na modelové situaci záchranu postiženého s využitím záchranného plavidla s motorovým pohonem a tříčlennou posádkou Praktické předvedení
g Popsat techniky sebezáchrany na klidné a tekoucí vodě Písemné ověření
h Popsat zásady vyhledávání osob a předmětů pod vodou Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Ovládání různých typů plavidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést ovládání jedno i vícemístného plavidla na toku úrovně obtížnosti Wildwasser II (WW II) Praktické předvedení
b Předvést na modelové situaci ovládání záchranného plavidla s motorovým pohonem na vodní ploše i vodním toku Praktické předvedení
c Prokázat znalost terminologie používané při provozu plachetnic s celkovou plochou plachet do 12 m2 a hmotností do 1 000 kg Písemné ověření
d Předvést ovládání plachetnice s celkovou plochou plachet do 12 m2 a hmotností do 1 000 kg Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=102140).

Podmínkou pro přihlášení se ke zkoušce k získání profesní kvalifikace záchranář na volné vodě je být držitelem profesní kvalifikace plavčík.

Uchazeč se před zahájením zkoušky prokáže:

 • Minimální potápěčskou kvalifikací CMAS P*/PADI Open Water Diver (OWD) nebo ekvivalentní kvalifikace (na základě uznávání kvalifikací mezi jednotlivými systémy) a písemné doložení minimálně 40 ponorů v celkové délce trvání minimálně 20 hodin
 • Osvědčením Vůdce malého a rekreačního plavidla (min. kategorie M) vydaného Státní plavební správou

 

Zkouška probíhá na vodní ploše a vodním toku.

Uchazeč si ke zkoušce přinese odpovídající sportovní oblečení, plavky a obuv.

Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce 5–10 příkladů modelových situací ke každému kritériu hodnocení, na kterých je ověří.

Příklady modelových situací:

Kompetence Poskytování předlékařské první pomoci pro potřeby záchranářů na volné vodě, kritérium b/

 • Imobilizace horních a dolních končetin u zlomenin pomocí vakuové dlahy
 • Imobilizace postiženého pomocí celotělové vakuové matrace u postiženého a následný transport (za pomoci 4–6 osob)
 • Imobilizace pomocí krčního límce při poranění krční páteře (šetrná manipulace, výběr vhodné velikosti, správná fixace atd.)
 • Obvazové techniky při poranění hlavy
 • Šátkový obvaz při poranění závěsného aparátu ramene
 • Tlakový obvaz při masivním vnějším krvácení
 • Transport postiženého pomocí scoop rámu, nosítek typu „Sked“, transportní plachty a vany

Kompetence Záchrana tonoucích na přírodních vodních plochách a tocích, kritérium d/

 • Záchrana tonoucího za použití házecí záchranné pomůcky
 • Záchrana tonoucího upoutaným zachráncem
 • Záchrana tonoucího pomocí upoutaného plavidla

Kompetence Záchrana tonoucích na přírodních vodních plochách a tocích, kritérium e/

 • Překonání nepřístupného terénu při přístupu k vodní ploše/toku za pomoci lanové techniky
 • Zřízení stanoviště upoutaného plavidla v proudu na tekoucí vodě
 • Bezpečné tažení plavidla záchranným motorovým plavidlem (kánoe, plachetnice, člun s motorovým pohonem)
 • Překonání vodního toku pomocí lanové techniky

Kompetence Záchrana tonoucích na přírodních vodních plochách a tocích, kritérium f/

 • Pomoc více postiženým osobám při převrhnutí kánoe na vodní ploše
 • Pomoc postiženému s poraněním páteře a následný transport
 • Pomoc převrácené plachetnici včetně zajištění bezpečnosti posádky
 • Pomoc osobě v nouzi při kaitingu, surfingu

Kompetence Plavání pro potřeby záchranáře na volné vodě, kritérium b/

 • Předmět pro vylovení je na metě 15 m.
 • Uchazeč se při provedení nadechne, zanoří, uplave celou vzdálenost pod vodou a v cíli, na metě 15 m rovnou vyloví předmět, tj. bez druhého nádechu, bez vynoření.

Kompetence Plavání pro potřeby záchranáře na volné vodě, kritérium c/

 • Základní potápěčskou výstrojí se rozumí: maska, šnorchl, ploutve

Kompetence Záchrana tonoucích na přírodních vodních plochách a tocích, kritérium b/

 • Transport zraněného ve 4–6 osobách

Kompetence Záchrana tonoucích na přírodních vodních plochách a tocích, kritérium c/

 • Postižený je oblečen v potápěčském obleku a v úplné potápěčské výstroji.

Kompetence Ovládání různých typů plavidel, kritérium a/

 • Autorizovaná osoba vybere konkrétní typ plavidla ke zkoušce.
 • Jednomístné plavidlo: kajak
 • Vícemístná plavidla: kánoe, raft, veslice

Kompetence Zajišťování a kontrola prevence, bezpečnosti a ochrany zdraví uživatelů vodních ploch a toků, kritérium d/

 • Je možné splnit v rámci kompetence Poskytování předlékařské první pomoci pro potřeby záchranářů na volné vodě, kritérium e/ nebo kompetence Záchrana tonoucích na přírodních vodních plochách a tocích, kritérium f/

Kompetence Přístrojové potápění pro potřeby záchranáře na volné vodě a Ovládání různých typů plavidel, kritérium b) doloží uchazeč osvědčení/certifikát - viz vstupní požadavky na uchazeče.

 

V případě, že autorizovaná osoba využije možnosti formy testu pro písemné ověřování, musí být dodržena následující pravidla:

Pravidla pro aplikaci písemných testů jako způsobu ověřování:

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněné následující dvě podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 80 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 80 % otázek.

 

V případě, že ústní ověřování bude probíhat formou losování otázek, je nutné dodržovat následující pravidla:

Pravidla pro aplikaci ústního ověřování formou vylosovaných otázek

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí losovaných otázek, musí být splněné následující dvě podmínky:

A. Pro celkový soubor otázek:

Každé kritérium je zohledněno v několika otázkách.

B. Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče:

Každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (myslí se kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro osobní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze

Medicon, a. s.

Vodní záchranná služba Českého červeného kříže