Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Projektant lešení
Platnost standardu: Od 7.5.2014 do 14.3.2020
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 14.1.2020 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 5

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Zpracovávání projektové dokumentace pro lešení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat návrh lešeňové konstrukce formou nákresu, včetně potřebných technických informací, dle zadání (dále jen návrh) Praktické předvedení s písemnou přípravou a ústním zdůvodněním
b Staticky posoudit navrženou konstrukci (dále jen výpočet) a na tomto základě upřesnit potřebné technické parametry Praktické předvedení s písemnou přípravou a slovním ústním zdůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
5

Orientace v normách, v technických podkladech a projektech pro montáž a demontáž dočasných stavebních konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit strukturu norem pro dočasné stavební konstrukce, jejich závaznost, výběr a používání Ústní ověření
b Prokázat znalost názvosloví pro dočasné stavební konstrukce Písemné ověření
c Prokázat znalost obecných požadavků na lešení Písemné ověření
d Prokázat znalost normových požadavků pro lešení trubková, dílcová, podpěrná a pojízdná Písemné ověření
e Prokázat znalost normových požadavků pro ostatní konstrukce sestavené z lešenářských prvků Písemné ověření
f Popsat ostatní technické podklady pro dočasné stavební konstrukce Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Získat potřebné informace z předložených stavebních výkresů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Stanovit minimální rozsah vstupních požadavků na lešení ze zadávací dokumentace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Vysvětlit obsah prováděcí dokumentace pro lešení Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění složitých výpočtů souvisejících se zpracováním projektové dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost jednotek SI, používaných pro výpočty lešení (délka, hmotnost, síla, moment síly, napětí) Písemné ověření
b Vyjmenovat druhy zatížení, třídy zatížení, součinitele zatížení Písemné ověření
c Vysvětlit postup výpočtu zatížení do součástí konstrukce a do založení včetně zatížení větrem pro nezakryté a zakryté lešení Ústní ověření nad zpracovaným návrhem a výpočtem
d Vysvětlit postup výpočtu kotevních sil včetně zatížení větrem pro nezakryté a zakryté lešení. Charakterizovat kotvení v různých materiálech Ústní ověření nad zpracovaným návrhem a výpočtem
e Prokázat schopnost používat technické podklady výrobce při zpracování projektové dokumentace (výkres, výpočet, technická zpráva) Ústní ověření nad zpracovaným návrhem a výpočtem
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Zpracování prováděcí dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkompletovat prováděcí dokumentace návrhu lešení, popsat její rozsah a obsah Praktické předvedení se slovním vysvětlením
b Zdůvodnit výběr vhodného typu lešení pro konkrétní zadání a s ohledem na rizika pro bezpečnost a zdraví fyzických osob během montáže a demontáže lešení Ústní ověření nad zpracovaným návrhem a výpočtem
c Zpracovat materiálovou specifikaci navrženého typu lešení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Orientace v bezpečnosti práce ve stavebnictví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit odpovědnosti osob na staveništi z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Ústní ověření s písemnou přípravou
b Vysvětlit principy plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Ústní ověření s písemnou přípravou
c Vysvětlit problematiku hodnocení rizik Ústní ověření s písemnou přípravou
d Vysvětlit správný výběr a používání osobních ochranných pracovních prostředků Ústní ověření s písemnou přípravou
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Orientace v technických parametrech lešení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost technických parametrů lešení trubkových, dílcových, podpěrných a pojízdných Ústní ověření
b Identifikovat a popsat dílce a spoje různých typů lešení Praktické předvedení se slovním vysvětlením
c Vyhledat chyby a nedostatky v provedení konstrukce lešení - podle obrázků Praktické předvedení se slovním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=5000&kod_sm1=41).

 

Vstupní požadavky – minimální úroveň je střední technické vzdělání s maturitou.

Veškeré zkoušky znalostí a dovedností jsou prováděny na reálných dílcích a sestavách konkrétních typů lešení (viz kapitola MTZ). Rovněž jsou používány návody na montáž, demontáž a používání určené pro jednotlivé typy lešení.

Ověření kompetence Zpracování projektové dokumentace pro lešení kritérium a) spočívá ve vypracování nákresu vhodné lešeňové konstrukce, včetně ztužení, kotvení, případně vzepření a zpracování statického výpočtu pro tuto konstrukci. Jako podklad předá autorizovaná osoba základní výkresovou dokumentaci stavebního objektu (minimální výška 24 m, pohledy na fasády, rozměry, fasádní materiály,…), požadavky na užitné zatížení a další požadavky vymezující tvar lešení (otvory ve fasádě, překlenutí vchodů, výkopů, prostupy technologií atd.)

Ověření kompetence Zpracování prováděcí dokumentace bezprostředně navazuje na výsledky ověřování kompetence Zpracování projektové dokumentace, které zkoušený rozvede do prováděcí dokumentace, včetně materiálové specifikace.

Při hodnocení zpracovaného návrhu se bude přihlížet zejména ke statické a funkční bezpečnosti navrženého řešení.

Ověřování kritérií Identifikovat a popsat dílce a spoje různých typů lešení je založeno na praktickém přezkoušení s příslušnými dílci a sestavami lešení.

Ověřování kritérií Vyhledat chyby a nedostatky v provedení konstrukce lešení - podle obrázků je založeno na posouzení fotografií různých lešení a určení odchylek a rozporů s normovými požadavky a požadavky správné praxe.

Písemné ověřování kritérií se u vybraných způsobilostí provádí prostřednictvím písemného testu.

Zkoušející předloží uchazeči test s více otázkami pro každé kritérium, které prověří uvedenou dovednost nebo znalosti. Po vyhodnocení testu zkoušející upřesní úroveň znalostí uchazeče ústním vysvětlením.

 

Pravidla pro aplikaci písemných testů jako způsobu ověřování

 

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány ze souboru 150 otázek, aby bylo umožněno vytvoření několika desítek různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněné následující dvě podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje níže uvedený počet otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření) alespoň jednu otázku.

B3. Pro úspěšné hodnocení testu:

je třeba dosáhnout alespoň 75 % úspěšnosti zodpovězení otázek za každou oblast a zároveň 80 % úspěšnosti v testu jako celku.

 

Autorizovaná osoba vypracuje soubor testových otázek zaměřených na ověření znalostní složky vybraných způsobilostí popsaných kritérii hodnocení následovně:

 

Orientace v normách, v technických podkladech a projektech pro montáž a demontáž dočasných stavebních konstrukcí100 otázek

Zpracování statických výpočtů pro dočasné stavební konstrukce 50 otázek

 

Testové otázky budou uzavřené, sestavené ze tří odpovědí, z nichž jedna je správná. Všechny otázky jsou bodově rovnocenné.

 

Autorizovaná osoba zajistí vygenerování náhodného testu pro každého uchazeče, sestaveného ze 30 otázek s následujícím zastoupením jednotlivých oblastí:

 

Orientace v normách, v technických podkladech a projektech pro montáž a demontáž dočasných stavebních konstrukcí 60 otázek

Zpracování statických výpočtů pro dočasné stavební konstrukce 20 otázek

 

V případě, že při ústním ověření budou jednotlivé otázky losovány uchazečem, musí být dodržena následující

Pravidla pro aplikaci ústního ověřování formou losovaných otázek

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí losovaných otázek, musí být splněny následující dvě podmínky:

A. Pro celkový soubor otázek:

Každé kritérium je zohledněno v několika otázkách.

B. Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče:

Každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (myslí se kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověření a v návaznosti na pokyn, která kritéria je třeba u zkoušky splnit).

Zadáním návrhu lešeňové konstrukce autorizovanou osobou se rozumí předání základní výkresové dokumentace stavebního objektu (pohledy na fasády, rozměry, materiály,…) s požadavkem na vypracování nákresu lešeňové konstrukce, včetně statického výpočtu.

Veškeré písemné podklady a přípravy uchazeče budou autorizovanou osobou archivovány.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro vyhrazená zařízení, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Českomoravská komora lešenářů, o. s.

BIS Czech, s. r. o.

EUROMONT LEŠENÍ, spol. s r. o.

FSOP, s. r. o.

LAVEL MB, s. r. o.

PKL servis, s. r. o.

VÚBP, v. v. i.