Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo životního prostředí
Skupina oborů: Ekologie a ochrana životního prostředí
Povolání: Samostatný skalník
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 5

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Zjišťování negativních jevů signalizujících ohrožení života, zdraví a majetku občanů v souvislosti s rizikovými geofaktory

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit rešerši geologických, inženýrsko-geologických, geotechnických a geomorfologických poměrů jako podklad pro následné terénní šetření v dané lokalitě s využitím veřejně dostupných zdrojů Praktické předvedení
b Provést terénní pochůzku s využitím připravené rešerše, vyhledat rizikové geofaktory, provést jejich lokalizaci v mapě, situační nákres a fotodokumentaci Praktické předvedení
c Vypracovat na základě zpracované rešerše a terénní pochůzky zprávu o možných rizicích svahových deformací a identifikovat nejvíce ohrožená místa Praktické předvedení
d Vyjmenovat obecně typy rizikových geofaktorů, svahových pohybů a vysvětlit princip jejich vzniku, popsat nejběžnější prostředky pro posuzování a monitoring rizikových geofaktorů Ústní ověření
e Pomocí geologického kompasu změřit základní diskontinuity a popsat je dle normy nebo obecně uznávaných standardů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Vedení dokumentace monitoringu rizikových geofaktorů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat běžně dostupné geodatabáze a zjistit maximum dostupných dat pro definovanou lokalitu z veřejně dostupných zdrojů Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat legislativu a příslušné právní předpisy v oblasti ochrany přírody, geologických prací, výškových prací a BOZP Ústní ověření
c Zpracovat naměřený soubor dat v tabulkovém procesoru včetně grafického vyhodnocení a zpracovaná data prezentovat Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Řízení průběžné údržby skalních svahů a zabezpečování rizikových geofaktorů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat možné způsoby sanace nebezpečného skalního bloku o objemu do 10 m³ Ústní ověření
b Popsat běžně používané způsoby sanace sesuvů Ústní ověření
c Vytvořit plán prací pro ruční monitoring modelové lokality s výskytem potenciálně nebezpečných geofaktorů Praktické předvedení
d Popsat obvyklé odpady při údržbě skalních svahů a způsob nakládání s nimi Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Používání techniky pro monitorování a zabezpečování rizikových geofaktorů a provádění její údržby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technické prostředky používané pro monitoring skalních masivů a dalších rizikových geofaktorů Ústní ověření
b Předvést použití a následnou údržbu vybrané techniky používané pro monitoring skalních masivů a dalších rizikových geofaktorů Praktické předvedení
c Popsat možné způsoby monitorovacích prací používané na lokalitách s výskytem sesuvu Ústní ověření
d Provést osazení lokality novými měřícími body Praktické předvedení
e Popsat způsob údržby skalního svahu nad liniovou stavbou Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Odstraňování nežádoucích dřevin ve skalních stěnách a jiných špatně dostupných místech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup při odstraňování náletu dřevin do průměru kmene 50 cm a provést odstranění dřeviny stromolezecky Praktické předvedení a ústní ověření
b Uvést hlavní zásady bezpečnosti a práce s motorovou pilou při odstraňování nežádoucích dřevin ve skalních stěnách a jiných špatně dostupných místech s využitím horolezeckých technik Ústní ověření
c Popsat legislativní procesy, které je nutné splnit před kácením (kácení mimolesní zeleně, kácení stromů v lese) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Prevence úrazů při monitorování a zabezpečování rizikových geofaktorů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat legislativu související s bezpečností a ochranou zdraví při práci a při pracích ve výškách a nad volnou hloubkou Ústní ověření
b Navrhnout zabezpečení místa výkonu práce a bezprostředního okolí a postup prací při likvidaci nebezpečného stromu na hraně skály nad silnicí v modelové lokalitě Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout zabezpečení místa výkonu práce a bezprostředního okolí a postup prací při likvidaci nebezpečného balvanu do 10 m³ na hraně skály nad silnicí v modelové lokalitě Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-skalnik#zdravotni-zpusobilost).

Uchazeč se před zahájením zkoušky prokáže osvědčením o odborné způsobilosti k provádění prací ve výškách dle NV 362/2005 a směrnice 2001/45/ES.

 

Kompetence Zjišťování negativních jevů signalizujících ohrožení života, zdraví a majetku občanů v souvislosti s rizikovými geofaktory, kritéria a), b), c).

  • Uchazeč splní v rámci jednoho úkolu. Zpráva o možných rizikových geofaktorech bude obsahovat: rešerši, dokumentační část – situační nákres, odpovídající fotodokumentaci s měřítkem a popisem, popis rizika, doporučení následných možných sanačních opatření
  • Tuto zprávu uchazeč u zkoušky vypracuje a obhájí

 

Kompetence Zjišťování negativních jevů signalizujících ohrožení života, zdraví a majetku občanů v souvislosti s rizikovými geofaktory, kritéria d), e)

  • Uchazeč zodpoví po obhajobě rešerše z kritérií a) až c)

 

Kompetence Vedení dokumentace monitoringu rizikových geofaktorů, kritéria a) a b)

Je požadována znalost těchto právních předpisů:

  • Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
  • Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 282/2001 Sb., o evidenci geologických prací, ve znění vyhlášky č. 368/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 368/2004 Sb., o geologické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznámení rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů.

 

Kompetence Používání techniky pro monitorování a zabezpečování rizikových geofaktorů a provádění její údržby, kritérium a) a b)

Uchazeč v rámci zkoušky popíše a předvede použití minimálně těchto technických prostředků a metod: dilatometr, tiltmetr, inklinometr, optické metody.

 

U kompetence Odstraňování nežádoucích dřevin ve skalních stěnách a jiných špatně dostupných místech, v kritériu a) uchazeč si vybere nástroj k provedení odstranění dřeviny.

 

Uchazeč si ke zkoušce přinese vlastní pracovní oděv a obuv. Na základě domluvy s autorizovanou osobou si uchazeč může přinést vlastní pracovní vybavení, vybavení pro práci ve výškách, nástroj pro odstraňování dřevin, osobní ochranné pracovní pomůcky.

 

Doba přípravy na zkoušku zahrnuje přípravu na ústní ověřování.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Správa Národního parku České Švýcarsko

Centrum inovací a rozvoje

Jihočeská univerzita