Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo kultury
Skupina oborů: Publicistika, knihovnictví a informatika
Povolání: Knihovník v knihovně pro děti
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do 6.6.2023
Možnosti zkoušky: Podle tohoto standardu je možno zkoušet do 6.6.2023, pokud byl termín stanoven před 6.1.2023. Ostatní zkoušky se již zkouší podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v základních elektronických informačních zdrojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní funkce a služby portálů na veřejném internetu a předvést na vybraném příkladu z českého prostředí Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat národní elektronické informační zdroje z produkce českých knihoven, jejich funkce a základní služby Ústní ověření
c Vyhledat dokumenty ve fondech českých/zahraničních knihoven za použití vyhledávacích nástrojů veřejného internetu a speciálních knihovnických nástrojů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v nakladatelské politice v ČR

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přiřadit názvy nakladatelů k charakteristice jejich publikačního profilu Praktické předvedení
b Přiřadit standardizované věcné formální deskriptory pěti druhům dokumentů vydávaných v České republice v posledních pěti letech s ověřením v Databázi národních autorit Národní knihovny České republiky Praktické předvedení
c Určit správné pořadí vydavatelů pokračujícího díla vydávaného minimálně od roku 1970 do roku zkoušky Praktické předvedení
d Vyhledat dle zadaného názvu nakladatele v databázi ISN (International Standard Number) – Ohlášené knihy a hudebniny Národní knihovny České republiky – publikace plánované k vydání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v aktuálně vydávaných titulech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přiřadit identifikátor čísla České národní bibliografie k záznamu konkrétní monografie aktuálně vydané v roce zkoušky Praktické předvedení
b Určit prameny popisu dokumentu na příkladech konkrétních českých děl různých druhů dokumentů vydávaných v České republice a Evropské unii v posledních pěti letech Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Poskytování bibliografických a rešeršních služeb v knihovnách s lokální a regionální působností

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat bibliografický záznam pěti monografií na základě zadání různých klíčových údajů v Souborném katalogu České republiky Praktické předvedení
b Vyhledat bibliografický záznam životopisné monografie o určité osobnosti Praktické předvedení
c Vyhledat regionální literaturu na základě specifického požadavku Praktické předvedení
d Vyhledat vysokoškolskou kvalifikační práci na určené téma Praktické předvedení
e Vyhledat plný text digitalizované publikace určené jako povinná četba pro základní a střední školy Praktické předvedení
f Vyhledat články z českých časopisů na zadané téma Praktické předvedení
g Popsat principy služby „Ptejte se knihovny“ Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Poskytování výpůjčních služeb v knihovnách s lokální a regionální působností (včetně meziknihovních)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pravidla výpůjčních služeb knihovny s lokální a regionální působností Ústní ověření
b Popsat pravidla služeb knihovny v souvislosti s autorsko-právními předpisy Ústní ověření
c Charakterizovat nakládání s osobními údaji uživatelů v knihovnách Ústní ověření
d Zjistit dostupnost článku ze zahraničního časopisu pro uživatele knihovny Praktické předvedení
e Vysvětlit postup řešení ztráty knihy uživatelem Praktické předvedení
f Popsat princip poskytování meziknihovních služeb v knihovně s lokální a regionální působností Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Evidence, katalogizace a adjustace v knihovnách s lokální působností

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat knihovní procesy související s evidencí knihy (objednávka, akvizice, katalogizace, evidence jednotky, odpis) v knihovně s lokální působností Písemné ověření
b Vysvětlit vztah mezi popisem jednotky monografie, pokračujícího zdroje a nastavením výpůjčních a revizních služeb knihovny Ústní ověření
c Charakterizovat metodiky stavění volně přístupného fondu v knihovnách s lokální působností Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Ovládání automatizovaného knihovního systému v relevantních modulech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní funkce automatizovaného knihovního systému (software) v relevantním modulu pro knihovnu s lokální působností Ústní ověření
b Orientovat se v nabídce dostupných/používaných automatizovaných knihovních systémů na českém trhu Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Vyhledávání bibliografických a faktografických informací a jejich ověřování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit selekční údaje v bibliografickém záznamu monografie a pokračujícího díla Praktické předvedení
b Vyhledat bibliografický záznam v OPAC (Online Public Access Catalogue) Národní knihovny České republiky dle titulních listů pěti monografií vydaných v různých etapách 20. a 21. stol. Praktické předvedení
c Vyhledat dílo českého autora a jeho překlady v katalogu Library of Congress Praktické předvedení
d Vyhledat v některé z digitálních knihoven Národní knihovny ČR digitalizované dílo, vydané v 19. století Praktické předvedení
e Vyhledat dostupnost monografického a pokračujícího díla české provenience dle titulního listu v centrálních knihovních portálech Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Formální a obsahová analýza textu, rychlé čtení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit biografickou poznámku v autoritním záznamu vztahujícím se k české odborné monografii a uvést zdroje pro tvorbu této poznámky Praktické předvedení
b Určit prameny popisu pro obsahovou analýzu konkrétní odborné monografie v českém jazyce Praktické předvedení
c V předepsaném časovém limitu přečíst zadaný text a určit stanovený počet klíčových slov Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Odborná komunikace se čtenáři, uživateli a zákazníky v knihovnách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přizpůsobit styl vedení vstupního pohovoru vzdělanostní a sociální skupině klienta se soustředěním na podmínky poskytnutí konkrétní knihovnické služby Praktické předvedení
b Popsat komunikační nástroje a postupy používané uživateli s různým typem postižení Ústní ověření
c Odpovědět na vágně/pregnantně formulovaný požadavek na poskytnutí knihovnické a informační služby Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Realizace aktivit k podpoře dětského čtenářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit rámcový scénář akce k podpoře dětského čtenářství pro konkrétní věkovou skupinu dětí Praktické předvedení
b Vytvořit návrh čtenářské soutěže pro konkrétní věkovou skupinu dětí Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Realizace lekcí informační výchovy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat vhodnou variantu lekce informační výchovy pro konkrétní předškolní či školní ročník a určené téma a výběr zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit základní pojmy z oblasti informačních zdrojů a služeb způsobem adekvátním pro určenou věkovou skupinu dětí Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Kritéria jsou ověřována praktickým předvedením, písemným a ústním ověřením.

Pro praktické předvedení a písemné ověření je nutné, aby měl uchazeč k dispozici počítač zapojený v síti internet a dostupný textový editor. Schopnost práce s počítačem a orientace v síti internetu je jednou z prověřovaných obecných kompetencí.

Během zkoušky je prověřována i znalost odborné terminologie. Terminologie používaná při zadávání úkolů i jejich hodnocení musí být v souladu s aktuální terminologií, jak ji uvádí Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) vytvářená Národní knihovnou České republiky.

V oblasti knihovnických a informačních služeb a provozu je nutné, aby konkrétní zadání i hodnocení respektovalo aktuální znění platných legislativních norem, zejména Občanský zákoník, č. 40/1964 Sb., Trestní zákoník, č. 40/2009 Sb., zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) včetně věcně příslušných vyhlášek v platném znění, zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

V oblasti katalogizace je nutné, aby konkrétní zadání i hodnocení respektovalo aktuální katalogizační standardy, které určuje Národní knihovna České republiky. V případě, že se prověřuje znalost bibliografického záznamu v rozsahu MARC21 (MAchine-Readable Cataloging) formátu, pracuje se v rámci ověření pouze v rozsahu polí stanovených standardem „minimální záznam pro souborný katalog“, který stanovuje Národní knihovna České republiky.

Při vyhledávání digitalizovaných děl v digitálních knihovnách je uchazeči při ověření kompetence dostupný jeden titulní list monografického díla pro děti vydaného na území ČR a v českém jazyce. Uchazeč prokazuje v rámci tohoto ověření orientaci v digitálních knihovnách budovaných českými institucemi.

Autorizovaná osoba připraví pro zkoušku sadu různých druhů dokumentů. Celkově se bude jednat o 300 dokumentů, z nichž bude vybráno pro zkoušku 30 dokumentů. Součástí souboru budou knihy pro všechny věkové kategorie dětí od předškolního věku po starší školní věk (15 let). Také elektronické dokumenty využité pro zkoušku budou respektovat tyto věkové skupiny. Při výběru dokumentů je nutné připravit, není-li uvedeno výslovně jinak, aktuálně vydané dokumenty (vydané maximálně pět let před realizací zkoušky) a zohlednit specifika katalogizačně obtížných dokumentů. Zároveň je nutné zařadit do souboru pouze takové dokumenty, které jsou součástí fondů knihoven s lokální působností.

Soubor pro zkoušku musí být připraven v těchto strukturách:

30 % beletrie pro děti

5 % beletrie pro dospělé (klasická díla české a světové literatury)

10 % naučná literatura pro dospělé

15 % naučná literatura pro děti

8 % jazyková učebnice

8 % turistický nebo cestovní průvodce

4 % mapa

4 % jazykový slovník

4 % audiokniha pro děti (volitelně CD, DVD, online)

4 % hudebnina (volitelně notová partitura, zpěvník)

4 % pokračující dílo pro děti vydané v posledních pěti letech (min. rozsah 3 díly)

4 % pokračující dílo pro děti vydávané kontinuálně od roku 1970 (pro účely zkoušky pouze vybrané ročníky z aktuálně vydané produkce

 

Z hlediska jazykového musí soubor obsahovat:

70 % dokumentů v českém jazyce

10 % dokumentů v anglickém jazyce

10 % dokumentů v dalších jazycích Evropské unie

10 % dokumentů ve slovenském jazyce

 

Z hlediska formy se musí jednat o:

80 % dokumentů v papírové formě

20 % dokumentů v elektronické formě (volitelně CD, DVD, online)

 

Z hlediska náročnosti katalogizace se musí jednat o:

20 % dokumentů s více než dvěma původci (fyzická osoba či korporace)

30 % dokumentů vydaných v rámci edice

50 % dokumentů vybere autorizovaná osoba libovolně

 

Pro ověření kompetence Orientace v aktuálně vydávaných titulech budou pro splnění kritérií vybírány dokumenty vydané v České republice a zemích Evropské unie pro děti. Pro ověření kompetence Orientace v nakladatelské politice v České republice písmeno a) připraví autorizovaná osoba soubor 30 publikačních profilů předních českých nakladatelství pro děti a mládež, z nichž bude pro účely zkoušky vybráno 5. Pro ověření kompetence Orientace v aktuálně vydávaných titulech připraví autorizovaná osoba soubor 5 dokumentů.

 

Pro ověření kompetence Orientace v základních elektronických informačních zdrojích, písmena a) a b) připraví autorizovaná osoba seznam webových adres portálů z prostředí veřejného internetu a národních elektronických informačních zdrojů, které mohou být předmětem zkoušky. Z tohoto seznamu budou pro účely zkoušky vybrány pro kritérium a) jeden zdroj a pro kritérium b) tři zdroje. Pro ověření kritéria c) vyhledává uchazeč v Souborném katalogu ČR nebo v centrálních knihovních portálech. Za klíčové údaje pro vyhledání monografie se považuje jméno autora, název knihy, část názvu knihy, ISBN (International Standard Book Number, mezinárodní standardní číslo knihy). Při ověřování kritéria je nutné zadat dva různé typy klíčových údajů směřujících ke dvěma různým monografiím. Výběr příkladů se musí pohybovat v rámci aktuální knižní produkce vydané nejdéle dvacet let zpětně.

 

Pro ověření kompetence Vyhledávání bibliografických a faktografických informací a jejich ověřování je nutné připravit 100 kopií titulních stránek českých monografií a pokračujících děl vydaných v různých obdobích 19., 20. a 21. stol., z toho alespoň 50 % děl pro děti, a to v této struktuře:

70 % monografických zdrojů

30 % pokračující zdrojů

 

Z hlediska chronologického se musí jednat o titulní listy dokumentů

10 % dokumentů vydaných v letech 1850–1900

10 % dokumentů vydávaných v letech 1901–1950

20 % dokumentů vydávaných v letech 1951–2010

60 % dokumentů vydaných 2010 – a novějších

 

Pro zkoušku musí být každé chronologické hledisko zastoupeno nejméně jedním titulním listem.

Ověřování kompetencí Poskytování bibliografických a rešeršních služeb v knihovnách s lokální a regionální působností, Poskytování výpůjčních služeb v knihovnách s lokální a regionální působností (včetně meziknihovních) a Odborná komunikace se čtenáři, uživateli a zákazníky bude vždy vázáno na dětského čtenáře, zákazníka, klienta, není-li uvedeno jinak.

Uchazeč není předem informován o tom, jaké konkrétní dokumenty budou vybrány.

Jednotlivé dokumenty je možné využít opakovaně v různých okruzích otázek. Seznam dokumentů využitelných pro ověření konkrétního kritéria je součástí přípravy zkoušky. Tam, kde jsou tyto dokumenty při zkoušení využity, je u části zkoušky uvedeno, kolik dokumentů má být k ověření kompetence předloženo.

 

Ověřování kritérií praktickým předvedením může mít písemnou formu nebo formu praktického předvedení určité činnosti; v tomto případě po zadání uchazeč činnost provádí a zároveň komentuje a zdůvodňuje postup práce. Všechna kritéria, která jsou ověřována formou praktického předvedení, simulují reálnou činnost v práci knihovníka v knihovně pro děti.

Každé praktické předvedení je dle váhy hodnoceno stupnicí 80 nebo 100 nebo 120 bodů, uchazeč může získat maximálně polovinu, tedy 40 nebo 50 nebo 60 bodů za průběh práce, rychlost a přesnost pracovních postupů, a maximálně 40 nebo 50 nebo 60 bodů za výsledek. U kritérií, která jsou ověřována ústním a písemným ověřením, se hodnotí věcná správnost výsledků, obsah textu a úroveň vyjadřování. Hodnocení je stanoveno dle váhy na 100 nebo 120 bodů, správnost výsledků i písemné a ústní vyjadřování je hodnoceno současně.

Kritérium je splněno, pokud za něj uchazeč získá alespoň 50 % možných bodů.

Součástí protokolu o zkoušce je záznam o ústní zkoušce s vyznačením toho, do jaké míry byly tyto požadavky naplněny. U ověření praktickým předvedením je v záznamu u zkoušky rozepsáno bodové hodnocení podle dílčích kritérií, u ústního nebo písemného ověření je uveden celkový počet bodů.

Hodnocení

Orientace v základních elektronických informačních zdrojích

1 x praktické předvedení a ústní ověření, 100 bodů

1 x ústní ověření, 100 bodů

1 x praktické předvedení, 100 bodů

Celkem 300 bodů

 

Orientace v nakladatelské politice v ČR

a) praktické předvedení, 100 bodů

b) – d) praktické předvedení po 80 bodech, celkem 240 bodů

Celkem 340 bodů

 

Orientace v aktuálně vydávaných titulech

2x praktické předvedení po 80 bodech

Celkem 160 bodů

 

Poskytování bibliografických a rešeršních služeb v knihovnách s lokální a regionální působností

6x praktické předvedení po 120 bodech, celkem 720 bodů

1x ústní ověření, 120 bodů

Celkem 840 bodů

 

Poskytování výpůjčních služeb v knihovnách s lokální a regionální působností (včetně meziknihovních)

4x ústní ověření po 120 bodech, celkem 480 bodů

2x praktické předvedení po 120 bodech, celkem 240 bodů

Celkem 720 bodů

 

Evidence, katalogizace a adjustace v knihovnách s lokální působností

2x písemné ověření po 120 bodech, celkem 240 bodů

1x ústní ověření, 100 bodů

Celkem 340 bodů

 

Ovládání automatizovaného knihovního systému

a) 1x ústní ověření, 120 bodů

b) 1x ústní ověření, 80 bodů

Celkem 200 bodů

 

Vyhledávání bibliografických a faktografických informací a jejich ověřování

5x praktické předvedení po 100 bodech

Celkem 500 bodů

 

Formální a obsahová analýza textu, rychlé čtení

3x praktické předvedení po 80 bodech

Celkem 240 bodů

 

Odborná komunikace se čtenáři, uživateli a zákazníky v knihovnách

2x praktické předvedení po 120 bodech, celkem 240 bodů

1x ústní ověření, 120 bodů

Celkem 360 bodů

 

Realizace aktivit k podpoře dětského čtenářství

2x praktické předvedení po 100 bodech

Celkem 200 bodů

 

Realizace lekcí informační výchovy

1x praktické předvedení a ústní ověření, 100 bodů

1x ústní ověření, 100 bodů

Celkem 200 bodů

 

Celkově může uchazeč získat 4400 bodů. Pro úspěšné splnění zkoušky je potřeba dosáhnout alespoň 75% úspěšnosti, tj. 3300 bodů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro kulturu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP)

Národní knihovna ČR

Národní technická knihovna

Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze

Zemědělská a potravinářská knihovna ÚZEI

Městská knihovna Kutná Hora

Knihovna Kroměřížska

Univerzitní knihovna ZČU

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích