Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo kultury
Skupina oborů: Publicistika, knihovnictví a informatika
Povolání: Knihovník v přímých službách
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Revize knihovního fondu v knihovnách s lokální a regionální působností

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v právních předpisech vztahujících se k revizi knihovních fondů Ústní ověření
b Popsat základní procesy související s revizí knihovních fondů v knihovnách s lokální nebo regionální působností Ústní ověření
c Popsat, jak knihovna plní nabídkovou povinnost Ústní ověření
d Vyjmenovat důvody pro vyřazení knihovních jednotek Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Ovládání automatizovaného knihovního systému v relevantních modulech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní funkce automatizovaného knihovního systému (software) v relevantním modulu pro knihovnu s lokální působností Ústní ověření
b Orientovat se v nabídce dostupných/používaných automatizovaných knihovních systémů na českém trhu Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Orientace v nakladatelské politice v ČR

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přiřadit názvy nakladatelů k charakteristice jejich publikačního profilu Praktické předvedení
b Přiřadit standardizované věcné formální deskriptory pěti druhům dokumentů vydávaných v České republice v posledních pěti letech s ověřením v Databázi národních autorit Národní knihovny České republiky Praktické předvedení
c Určit správné pořadí vydavatelů pokračujícího díla vydávaného minimálně od roku 1970 do roku zkoušky Praktické předvedení
d Vyhledat dle zadaného názvu nakladatele v databázi ISN (International Standard Number) – Ohlášené knihy a hudebniny Národní knihovny České republiky – publikace plánované k vydání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Evidence, katalogizace a adjustace v knihovnách s lokální působností

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat knihovní procesy související s evidencí knihy (objednávka, akvizice, katalogizace, evidence jednotky, odpis) v knihovně s lokální působností Písemné ověření
b Vysvětlit vztah mezi popisem jednotky monografie, pokračujícího zdroje a nastavením výpůjčních a revizních služeb knihovny Ústní ověření
c Charakterizovat metodiky stavění volně přístupného fondu v knihovnách s lokální působností Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Odborná komunikace se čtenáři, uživateli a zákazníky v knihovnách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přizpůsobit styl vedení vstupního pohovoru vzdělanostní a sociální skupině klienta se soustředěním na podmínky poskytnutí konkrétní knihovnické služby Praktické předvedení
b Popsat komunikační nástroje a postupy používané uživateli s různým typem postižení Ústní ověření
c Odpovědět na vágně/pregnantně formulovaný požadavek na poskytnutí knihovnické a informační služby Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v aktuálně vydávaných titulech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přiřadit identifikátor čísla České národní bibliografie k záznamu konkrétní monografie aktuálně vydané v roce zkoušky Praktické předvedení
b Určit prameny popisu dokumentu na příkladech konkrétních českých děl různých druhů dokumentů vydávaných v České republice a Evropské unii v posledních pěti letech Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Zpracování jmenného katalogizačního záznamu dle platných standardů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se ve standardu formátu MARC21 (Machine-Readable Cataloging, česky „Strojově čitelná katalogizace“) v rozsahu minimálního záznamu pro souborný katalog – monografie, opravit záznam s využitím manuálu MARC21 v českém jazyce Praktické předvedení a ústní ověření
b Ověřit správnost interpunkce v záznamech ve formátu MARC21 s využitím manuálu MARC21 Praktické předvedení
c Doplnit indikátory do všech polí bibliografického záznamu české monografie, která byla vydána v edici a jejímiž autory jsou tři původci Praktické předvedení
d Charakterizovat historické etapy vývoje jmenného popisu od 90. let 20. stol., jejichž odrazem je kvalita a různorodost katalogizačních záznamů v českých katalozích Ústní ověření
e Ověřit pracovní postup v internetové databázi „Dotazy ke katalogizaci“, na základě zadaného vyřešit katalogizační problém Praktické předvedení
f Přiřadit konkrétní název díla ke jménu jeho autora v seznamu pěti českých monografií s ověřením v Souboru národních autorit Praktické předvedení
g Přiřadit konkrétní název díla k jeho korporativnímu autorovi v seznamu pěti českých děl s ověřením v Souboru národních autorit Praktické předvedení
h Zdůvodnit duplicitní výskyt bibliografického záznamu monografie v Souborném katalogu České republiky na základě určeného vzorku a navrhnout opatření proti uvedeným duplicitám Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Formální a obsahová analýza textu, rychlé čtení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit biografickou poznámku v autoritním záznamu vztahujícím se k české odborné monografii a uvést zdroje pro tvorbu této poznámky Praktické předvedení
b Určit prameny popisu pro obsahovou analýzu konkrétní odborné monografie v českém jazyce Praktické předvedení
c V předepsaném časovém limitu přečíst zadaný text a určit stanovený počet klíčových slov Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v základních elektronických informačních zdrojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní funkce a služby portálů na veřejném internetu a předvést na vybraném příkladu z českého prostředí Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat národní elektronické informační zdroje z produkce českých knihoven, jejich funkce a základní služby Ústní ověření
c Vyhledat dokumenty ve fondech českých/zahraničních knihoven za použití vyhledávacích nástrojů veřejného internetu a speciálních knihovnických nástrojů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Poskytování výpůjčních služeb v knihovnách s lokální a regionální působností (včetně meziknihovních)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pravidla výpůjčních služeb knihovny s lokální a regionální působností Ústní ověření
b Popsat pravidla služeb knihovny v souvislosti s autorsko-právními předpisy Ústní ověření
c Charakterizovat nakládání s osobními údaji uživatelů v knihovnách Ústní ověření
d Zjistit dostupnost článku ze zahraničního časopisu pro uživatele knihovny Praktické předvedení
e Vysvětlit postup řešení ztráty knihy uživatelem Praktické předvedení
f Popsat princip poskytování meziknihovních služeb v knihovně s lokální a regionální působností Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pořádání knihovních fondů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat systém, pomůcky a základní pravidla stavění fondu ve skladu nebo ve volném výběru v knihovně s lokální nebo regionální působností Ústní ověření
b Provést třídění a předřazení dokumentů pro jejich založení do regálu podle stanoveného systému třídění Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Kritéria jsou ověřována praktickým předvedením, písemným a ústním ověřením.

Pro praktické předvedení a písemné ověření je nutné, aby měl uchazeč pro sebe k dispozici počítač zapojený v síti internet a dostupný textový editor. Schopnost práce s počítačem a orientace v síti internetu je jednou z prověřovaných obecných kompetencí.

 

Během zkoušky je prověřována i znalost odborné terminologie. Terminologie používaná při zadávání úkolů i jejich hodnocení musí být v souladu s aktuální terminologií tak, jak ji uvádí Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) vytvářená Národní knihovnou České republiky.

 

V oblasti knihovnických a informačních služeb a provozu je nutné, aby konkrétní zadání i hodnocení respektovalo aktuální znění platných legislativních norem, zejména Občanský zákoník, č. 40/1964 Sb., Trestní zákoník, č. 40/2009 Sb., zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) včetně věcně příslušných vyhlášek v platném znění, zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

V oblasti katalogizace je nutné, aby konkrétní zadání i hodnocení respektovalo aktuální katalogizační standardy, které určuje Národní knihovna České republiky.

 

Během zkoušky má uchazeč k dispozici manuály (aktuální verzi):

Balíková, Marie, Kubalová, Hana a Svobodová, Jaroslava. Katalogizace ve formátu MARC 21: stručná instrukce a příklady pro knihy a některé typy pokračujících zdrojů. 2., aktualiz. vyd.

Praha: Národní knihovna České republiky, 2008. 163 s. ISBN 978-80-7050-539-7.

 

Hercová, Ludmila a Svobodová, Jaroslava. Katalogizace ve formátu MARC 21: pokračující zdroje: stručná instrukce a příklady. 1. vyd. Praha: Národní knihovna České republiky, 2006. 149 s. ISBN 80-7050-496-X.

 

Uchazeč nemá právo přinést si ke zkoušce tyto manuály vlastní. Autorizovaná osoba je povinna zveřejnit před zkouškou aktuální citace manuálů a informace o pravidlech práce s manuály při zkoušce.

 

V případě, že se prověřuje znalost bibliografického záznamu v rozsahu MARC21 (MAchine-Readable Cataloging) formátu, pracuje se v rámci ověření pouze v rozsahu polí stanovených standardem „minimální záznam pro souborný katalog“, který stanovuje Národní knihovna České republiky.

 

Při vyhledávání digitalizovaných děl v digitálních knihovnách je uchazeči při ověření kompetence dostupný jeden titulní list monografického díla vydaného na území České republiky a v českém jazyce. Uchazeč prokazuje v rámci tohoto ověření orientaci v digitálních knihovnách budovaných českými institucemi.

 

Autorizovaná osoba připraví pro zkoušku sadu různých druhů dokumentů. Celkově se bude jednat o 300 dokumentů, z nichž bude vybráno pro zkoušku 10 dokumentů. Při výběru dokumentů je nutné připravit, není-li uvedeno výslovně jinak, aktuálně vydané dokumenty (vydané maximálně pět let před realizací zkoušky) a zohlednit specifika katalogizačně obtížných dokumentů. Zároveň je nutné zařadit do souboru pouze takové dokumenty, které jsou součástí fondů knihoven s lokální působností.

Soubor pro zkoušku musí být připraven v těchto strukturách:

20 % beletrie pro dospělé

15 % beletrie pro děti

15 % naučná literatura pro dospělé

10 % naučná literatura pro mládež

8 % jazyková učebnice

8 % turistický nebo cestovní průvodce

4 % mapa

4 % jazykový slovník

4 % audiokniha (volitelně CD, DVD, online)

4 % hudebnina (volitelně notová partitura, zpěvník)

4 % pokračující dílo vydané v posledních pěti letech (min. rozsah 3 díly)

4 % pokračující dílo vydávané kontinuálně od roku 1970 (pro účely zkoušky pouze vybrané ročníky z aktuálně vydané produkce)

 

Z hlediska jazykového musí soubor obsahovat:

70 % dokumentů v českém jazyce

10 % dokumentů v anglickém jazyce

10 % dokumentů v dalších jazycích Evropské unie

10 % dokumentů ve slovenském jazyce

 

Z hlediska formy se musí jednat o:

80 % dokumentů v papírové formě

20 % dokumentů v elektronické formě (volitelně CD, DVD, online)

 

Z hlediska náročnosti katalogizace se musí jednat o:

20 % dokumentů s více než dvěma původci (fyzická osoba či korporace)

30 % dokumentů vydaných v rámci edice

50 % dokumentů vybere autorizovaná osoba libovolně

 

Pro ověření kompetence Orientace v aktuálně vydávaných titulech budou pro splnění kritérií vybírány dokumenty vydané v České republice a zemích Evropské unie. Pro ověření kompetence Orientace v nakladatelské politice v České republice písmeno a) připraví autorizovaná osoba soubor 30 publikačních profilů předních českých nakladatelství, z nichž bude pro účely zkoušky vybráno 5. Pro ověření kompetence Orientace v aktuálně vydávaných titulech připraví autorizovaná osoba soubor 5 dokumentů.

 

Pro ověření kompetence Orientace v základních elektronických informačních zdrojích, písmena a) a b) připraví autorizovaná osoba seznam webových adres portálů z prostředí veřejného internetu a národních elektronických informačních zdrojů, které mohou být předmětem zkoušky. Z tohoto seznamu budou pro účely zkoušky vybrány pro kritérium a) jeden zdroj a pro kritérium b) tři zdroje. Pro ověření kritéria c) vyhledává uchazeč v Souborném katalogu České republiky nebo v centrálních knihovních portálech. Za klíčové údaje pro vyhledání monografie se považuje jméno autora, název knihy, část názvu knihy, ISBN (International Standard Book Number, mezinárodní standardní číslo knihy). Při ověřování kritéria je nutné zadat dva různé typy klíčových údajů směřujících ke dvěma různým monografiím. Výběr příkladů se musí pohybovat v rámci aktuální knižní produkce vydané nejdéle dvacet let zpětně.

Pro ověření kompetence Pořádání knihovních fondů připraví autorizovaná osoba 30 dokumentů pro splnění kriteria b).

 

Uchazeč není předem informován o tom, jaké konkrétní dokumenty budou vybrány. Jednotlivé dokumenty je možné využít opakovaně v různých okruzích otázek. Seznam dokumentů využitelných pro ověření konkrétního kritéria je součástí přípravy zkoušky. Tam, kde jsou tyto dokumenty při zkoušení využity, je u části zkoušky uvedeno, kolik dokumentů má být k ověření kompetence předloženo.

 

Ověřování kritérií praktickým předvedením může mít písemnou formu nebo formu praktického předvedení určité činnosti; v tomto případě po zadání uchazeč činnost provádí a zároveň komentuje a zdůvodňuje postup práce.

 

Všechna kritéria, která jsou ověřována formou praktického předvedení, simulují reálnou činnost v práci knihovníka v přímých službách. Pro praktické předvedení zajistí autorizovaná osoba příslušné dokumenty, aby uchazeč pracoval s konkrétními reálnými příklady.

 

Každé praktické předvedení je hodnoceno celkově 100 body; 50 bodů může uchazeč získat za průběh práce, rychlost a přesnost pracovních postupů, maximálně 50 bodů za výsledek.

U kritérií, která jsou ověřována písemným a ústním ověřením, se hodnotí věcná správnost výsledků, obsah textu a úroveň vyjadřování.

Hodnocení pro písemné a ústní ověření je stanoveno na 100 bodů.

 

Kritérium je splněno, pokud za něj uchazeč získá alespoň 50 % možných bodů.

 

Součástí protokolu o zkoušce je záznam o ústní zkoušce s vyznačením toho, do jaké míry byly tyto požadavky naplněny. U ověření praktickým předvedením je v záznamu u zkoušky rozepsáno bodové hodnocení podle dílčích kritérií, u ústního nebo písemného ověření je uveden celkový počet bodů.

 

Hodnocení

 

Revize knihovního fondu v knihovnách s lokální a regionální působností

1x písemné ověření, 100 bodů

3x ústní ověření, po 100 bodech, celkem 300 bodů

Celkem 400 bodů

 

Ovládání automatizovaného knihovního systému v relevantních modulech

2x ústní ověření po 100 bodech, celkem 200 bodů

Celkem 200 bodů

 

Orientace v nakladatelské politice v ČR

4x praktické předvedení po 100 bodech, celkem 400 bodů

Celkem 400 bodů

 

Evidence, katalogizace a adjustace v knihovnách s lokální působností

2x písemné ověření po 100 bodech, celkem 200 bodů

1x ústní ověření, 100 bodů

Celkem 300 bodů

 

Odborná komunikace se čtenáři, uživateli a zákazníky v knihovnách

2x praktické předvedení po 100 bodech, celkem 200 bodů

1x ústní ověření, 100 bodů

Celkem 300 bodů

 

Orientace v aktuálně vydávaných titulech

2x praktické předvedení po 100 bodech, cekem 200 bodů

Celkem 200 bodů

 

Zpracování jmenného katalogizačního záznamu dle platných standardů

5x praktické předvedení po 100 bodech, celkem 500 bodů

1x ústní ověření, 100 bodů

2x praktické předvedení a ústní ověření po 100 bodech, celkem 200 bodů

Celkem 800 bodů

 

Formální a obsahová analýza textu, rychlé čtení

3x praktické ověření po 100 bodech, celkem 300 bodů

Cekem 300 bodů

 

Orientace v základních elektronických informačních zdrojích

1x praktické předvedení a ústní ověření, 100 bodů

1x ústní ověření, 100 bodů

1x praktické předvedení, 100 bodů

Celkem 300 bodů

 

Poskytování výpůjčních služeb v knihovnách s lokální a regionální působností (včetně meziknihovních)

4x ústní ověření po 100 bodech, celkem 400 bodů

2x praktické předvedení po 100 bodech, celkem 200 bodů

Celkem 600 bodů

 

Pořádání knihovních fondů

1x ústní ověření, 100 bodů

1x praktické předvedení, 100 bodů

Celkem 200 bodů

 

Celkově může uchazeč získat 4000 bodů. Pro úspěšné splnění zkoušky je potřeba dosáhnout alespoň 75% úspěšnosti, tj. 3000 bodů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro kulturu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP)

Národní knihovna ČR

Národní technická knihovna

Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze

Zemědělská a potravinářská knihovna ÚZEI

Městská knihovna Kutná Hora

Knihovna Kroměřížska

Univerzitní knihovna ZČU

Jihočeská vědecká knihovna