Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Brusič skla
Platnost standardu: od 14.10.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických a výtvarných podkladech pro výrobu a zpracování skla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologii výroby a zpracování dutého, lisovaného a technického skla Ústní ověření
b Provést rozbor parametrů uvedených na sklářském výkresu Praktické předvedení a ústní ověření
c Rozhodnout podle předloženého výkresu o technologickém postupu broušení Praktické předvedení a ústní ověření
d Posoudit předložené výkresy a rozhodnout, zda skleněný polotovar kvalitou odpovídá dané technologii broušení Praktické předvedení a ústní ověření
e Zjistit, zda referenční vzorek odpovídá parametrům daným technickým výkresem Praktické předvedení a ústní ověření
f Rozlišit u výrobku operace prvotní rafinace a vysvětlit pojem prvotní rafinace Praktické předvedení a ústní ověření
g Určit odpovídající druh polotovaru (suroviny), posoudit velikost a tvar polotovaru, případně druh suroviny podle výrobní
dokumentace
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce a technologických podmínek při broušení skla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zdůvodnit dodržování zásad BOZP a PO v brusírně, zdůvodnit používání ochranných pracovních pomůcek při práci Ústní ověření
b Připravit skleněný polotovar k opracování, nástroje a pomůcky, technologický výkres nebo referenční vzorek podle výrobního předpisu, zkontrolovat funkčnost připravených nástrojů Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit potřebný brousicí kotouč pro konkrétní operaci, vhodné brusivo nebo leštivo, upravit kotouče před započetím práce a v jejím průběhu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola a posuzování vzhledu a povrchu broušeného skla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést vizuální kontrolu a měření předepsaných rozměrů u předloženého skleněného polotovaru s předloženým výkresem a referenčním vzorkem Praktické předvedení a ústní ověření
b Opravit chyby a malé nedostatky na předloženém rozpracovaném výrobku, u hotového výrobku provést konečnou kontrolu s vyznačením chyb a vad Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Broušení výrobků ze skla kuličským výbrusem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pracoviště pro broušení skla Ústní ověření
b Zhotovit dekor do předkreslené sítě podle technického výkresu Praktické předvedení
c Připravit kotouče a leštivo podle receptury Praktické předvedení
d Provést mechanické opracování skleněného polotovaru na kuličském stroji podle výrobní dokumentace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Chemické leštění broušeného skla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést hlavní zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při chemickém zušlechťování skla, postupovat v souladu s předpisy a pracovními postupy Ústní ověření
b Popsat pracoviště, nářadí a ochranné pomůcky pro chemické leštění Ústní ověření
c Uvést pracovní postup a vysvětlit princip chemického leštění Ústní ověření
d Uvést hlavní zásady při likvidaci odpadních produktů používaných při chemickém leštění broušeného skla Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Seřizování, ošetřování, údržba a obsluha strojů, nástrojů a pomůcek pro broušení skla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit zařízení, stroje, nářadí a pomůcky pro broušení skla a provést seřízení pracovních nástrojů u konkrétní pracovní operace Praktické předvedení
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=77&kod_sm1=35).

U kompetence e.61.A.2004 Chemické leštění broušeného skla se kritéria ověřují pouze ústně, uchazeč musí prokázat teoretickou znalost: a) Zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při chemickém leštění, b) Vybavení pracoviště a ochranných pomůcek, c) Pracovní postup a princip chemického leštění, d) Způsob likvidace odpadních produktů používaných při chemickém leštění.

Uchazeč nebude pracovní operaci chemické leštění prakticky předvádět, neboť je pro tuto pracovní operaci vyžadováno specializované pracoviště zaručující bezpečnost a ochranu zdraví při práci se silnými kyselinami.

Autorizovaná osoba zajistí odvoz skleněných polotovarů na specializované pracoviště k chemickému leštění skla (včetně obsluhy), vyžaduje-li to technologický postup.

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zhotoveného produktu.

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR

Crystal – Bohemia, a. s., Poděbrady

Egermann, s. r. o., Nový Bor

Moser, a. s., Karlovy Vary

TGK – technika, sklo a umění, s. r. o.

Vyšší odborná a Střední odborná škola, Nový Bor