Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Obchod
Platnost standardu: Od 29.6.2015 do 11.4.2022
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Aplikace základních znalostí účetnictví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní účel a princip účetnictví, vysvětlit dělení účetnictví a pro které uživatele jsou dané kategorie účetnictví určeny Ústní ověření
b Popsat základní rozdělení daní, zaměřit se na DPH, správně ji zařadit v rámci rozdělení daní, uvést, kolik aktuálně činí míra DPH a které zboží spadá do snížené sazby DPH Ústní ověření
c Vyjmenovat hlavní účty v podvojném účetnictví, které ovlivňují dodavatelsko-odběratelské vztahy Ústní ověření
d Popsat a vysvětlit, co všechno musí obsahovat faktura, co znamená opravný daňový doklad (dobropis a vrubopis) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Příjem zboží a evidence příjmu zboží

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit a předvést proces příjmu zboží na sklad (popsat a ukázat, jak se postupuje při příjmu nové položky, jak se postupuje v případě, že došlo zboží v jiných pořizovacích cenách, než je obvyklé, popsat a ukázat elektronické napřijímané zboží do elektronického informačního systému firmy) Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat a vysvětlit, které dokumenty jsou stěžejní pro příjem zboží a zmínit, co všechno tyto dokumenty musí obsahovat Ústní ověření
c Vysvětlit, v čem spočívá tzv. EDI systém, popsat, v čem spočívají elektronické dodací listy a výhody plynoucí z jejich použití (EDI - Electronic Data Interchange) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Tvorba cen v obchodě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat, čím se cenotvorba zabývá a vysvětlit její důležitost v souvislosti s centrálním katalogem zboží Ústní ověření
b Vysvětlit rozdíl mezi marží, obchodní přirážkou a rabatem Ústní ověření
c Vypočítat prodejní cenu, obchodní přirážku, marži a rabat na uvedeném zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v marketingovém mixu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit, v čem spočívá marketingový mix a z jakých složek se skládá. Zdůvodnit jeho důležitost v souvislosti s centrálním katalogem zboží Ústní ověření
b Vysvětlit, co všechno spadá pod složku marketingovému mixu "Price" a "Promotion" (především rozvést tématiku slev, ceníkových cen a různých způsobů a možností podpory prodeje) Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Obsluha kancelářských programů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat nejpoužívanější balíčky SW pro zpracování a vyhodnocení dat z elektronického katalogu zboží Ústní ověření
b Vyjmenovat, které z běžně používaných programů kancelářských balíčků jsou vhodné pro vytváření finančních statistik, analýz a reportů Ústní ověření
c Vytvořit v tabulkovém procesoru na základě poskytnutých údajů tři různé typy grafů s úplným popiskem, požadovaným ohraničením a formátováním Praktické předvedení
d Vytvořit v tabulkovém procesoru na základě poskytnutých údajů tabulku, která bude zachycovat meziroční změny dané veličiny (výrobku), její kumulativní nárůst za dané období, a to vše za použití tzv. vzorců - tedy automatického výpočtu veličiny po dosazení hodnot Praktické předvedení
e Převést výstupy ze dvou výše uvedených kritérií hodnocení do přenosného tiskového formátu (angl. zkr. PDF) Praktické předvedení
f Vyvořit soubor PDF z předcházejícícho kritéria a odeslat za využití poštovního klienta na uvedenou adresu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Administrace elektronického katalogu zboží

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat roli a význam informačních systémů ve firmě ve vztahu k prodeji zboží a služeb Ústní ověření
b Popsat význam a výhody plynoucí z elektronického pokladního systému a možnosti jeho napojení na účetní oddělení firmy Ústní ověření
c Zdůvodnit důležitost rozčlenění položek v elektronickém katalogu zboží do jednotlivých skupin a jmenovat výhody tohoto rozčlenění Ústní ověření
d Popsat základní charakteristiku a využití elektronické databáze, např. SQL (SQL - standardizovaný dotazovací jazyk používaný pro práci s daty v relačních databázích) Ústní ověření
e Založit nového dodavatele zboží do informačního systému firmy včetně uvedení všech důležitých atributů (např. bankovní spojení, poskytovaná splanost faktur, případně další důležité informace) Praktické předvedení
f Vyřadit dodavatele z informačního systému firmy Praktické předvedení
g Založit nový výrobek do centrálního katalogu zboží a elektronicky ho napříjímat na sklad za využití snímače čárových kódů. Součástí založení položky je i zadání nákupní a prodejny ceny zboží Praktické předvedení
h Přecenit položku (dočasně) v centrálním elektronickém katalogu zboží. Uvést příklady, pro jaké účely je toto dočasné přecenění vhodné využívat Praktické předvedení
i Vytvořit v databázi či elektronickém katalogu zboží filtr na seřazení položek (např. dle názvu dodavatele, dle registračního kódu, dle názvu zboží, dle prodejní a nákupní ceny) Praktické předvedení
j Vyřadit vybrané položky z centrálního katalogu zboží Praktické předvedení
k Zjistit skladové zůstatky u vytipovaných položek v katalogu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracování statistik odbytů a prodejů výrobků, zboží či služeb organizace realizovaných prostřednictvím elektronického katalogu zboží

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zdůvodnit důležitost kontinuálního sledování a vyhodnocování prodejů výrobků a služeb ve společnosti Ústní ověření
b Vysvětlit, jaký je rozdíl mezi ziskem z prodeje a tržbami z prodeje Ústní ověření
c Vyhodnotit na základě zadaných podkladů a znalosti práce s informačními systémy podniku, které produkty, jež jsou aktuálně zařazeny v elektronickém katalogu zboží, tvoří pět nejlepších produktů z hlediska obratu a ziskovosti Praktické předvedení
d Vyhodnotit na základě zadaných podkladů a znalosti práce s informačními systémy podniku, které položky jsou v prodejích na posledních místech. Na základě zpracování analýzy ziskovosti nejméně prodávaných položek navrhnout, které položky by z centrálního katalogu zboží měly být vyřazeny Praktické předvedení a ústní ověření
e Vyhodnotit na zvolené skupině zboží dle zadaných podkladů změny v prodejích v návaznosti na výkyvy poptávky vlivem sezónnosti za 3 po sobě jdoucí odbobí. Tyto výkyvy následně zanést do tabulkového procesoru a vygenerovat spojnicový graf, který bude vliv sezónnosti znázorňovat. Popsat graf včetně os a legendy. Komentovat vzniklý výsledek Praktické předvedení a ústní ověření
f Vyhodnotit na základě zadaných podkladů a znalosti práce s informačním systémem podniku efektivnost akční promoce zboží za dané časové období Praktické předvedení
g Vyhodnotit na základě předložených podkladů prodeje daných skupin zboží za různá období (případně z různých poboček firmy). Vytvořit přehledovou tabulku, do které budou zapsány výsledky a komentář k tabulce Praktické předvedení a ústní ověření
h Stanovit na základě poskytnutých údajů u daných sortimentních položek doporučenou minimální skladovou zásobu (při vypracování tohoto úkolu uchazeč vezme v potaz vliv sezónnosti). Komentovat vzniklý výstup Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

V rámci zkoušky na pozici administrátor a koordinátor elektronického katalogu zboží se autorizovaná osoba zaměří na praktické činnosti a teoretické poznatky, které charakterizují danou pracovní pozici. Veškeré uvedené úkoly a činnosti budou realizovány na pracovišti, které bude mít dostačující zázemí a prostory k vykonání zkoušky, včetně technického vybavení, které je uvedeno v další části tohoto dokumentu (viz nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky).

 

Podstatnou částí hodnocení je prověření znalostí uchazeče na pozici administrátor a koordinátor elektronického katalogu zboží a kontrola znalosti a gramotnosti práce na PC při přípravě a zpracování poskytnutých dat za využití kancelářského balíčku a elektronického katalogu zboží. Základním požadavkem jsou softwarové znalosti při sestavování grafů, statistik prodejů či obratů, databáze odběratelů a dodavatelů apod. Pro splnění některých úkolů uvedených v kritériích hodnocení je potřeba poskytnout uchazeči firemní podklady, které jsou součástí materiálních a technických předpokladů pro provedení zkoušky. Z hlediska správnosti a kontroly obdrží uchazeč podklady a materiály při samotné zkoušce, kde je také následně vypracuje a popíše jednotlivé výstupy autorizované osobě.

Seznam úkolů:

  1. Na základě zadaných podkladů a znalosti práce s elektronickým katalogem zboží vyhodnotit, které produkty, jenž jsou aktuálně zařazeny v elektronickém katalogu zboží, tvoří pět nejlepších, tzv. TOP produktů z hlediska obratu a ziskovosti.
  2. Na základě zadaných podkladů a znalosti práce s elektronickým katalogem firmy vyhodnotit, které položky jsou v prodejích na posledních místech. Na základě zpracované analýzy ziskovosti nejméně prodávaných položek navrhnout, které položky by z centrálního katalogu zboží měly být vyřazeny.
  3. Na určité vytipované skupině zboží dle zadaných podkladů vyhodnotit změny v prodejích v návaznosti na výkyvy poptávky vlivem sezónnosti za 3 po sobě jdoucí odbobí. Tyto výkyvy následně zanést do tabulkového procesoru a vygenerovat spojnicový graf, který bude vliv sezónnosti znázorňovat. Graf bude mít název a popsány budou obě osy i legenda.
  4. Na základě zadaných podkladů a znalosti práce s elektronickým katalogem zboží podniku vyhodnotit efektivnost akční promoce zboží za dané časové období (časové rozmezí sledování bude stanoveno autorizovanou osobou).
  5. Na základě předložených podkladů vyhodnotit prodeje daných skupin zboží za různá období (případně z různých poboček firmy). Uchazeč vytvoří přehledovou tabulku, do které zapíše výsledky.
  6. Na základě poskytnutých údajů stanovit u daných sortimentních položek doporučenou minimální skladovou zásobu (při vypracování tohoto úkolu uchazeč vezme v potaz vliv sezónnosti).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro obchod a marketing, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Distribuční centrum BRNĚNKA, spol. s r .o.

Maloobchodní síť BRNĚNKA, spol. s r. o.

PRAMEN-BRNĚNKA, spol. s r. o.