Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Obchod
Povolání: Administrátor a koordinátor elektronického katalogu zboží
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Příjem zboží a evidence příjmu zboží

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit, které dokumenty jsou stěžejní pro příjem zboží a zmínit, co všechno tyto dokumenty musí obsahovat Ústní ověření
b Vysvětlit, v čem spočívá tzv. EDI systém, popsat, v čem spočívají elektronické dodací listy a výhody plynoucí z jejich použití (EDI - Electronic Data Interchange) Ústní ověření
c Vysvětlit a předvést proces příjmu zboží do skladu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Tvorba cen v obchodě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat, čím se cenotvorba zabývá a vysvětlit její důležitost v souvislosti s centrálním katalogem zboží Ústní ověření
b Vysvětlit rozdíl mezi marží, obchodní přirážkou a rabatem Ústní ověření
c Vysvětlit postup - jednotlivé kroky - při výpočtu prodejní ceny Ústní ověření
d Vypočítat prodejní cenu, obchodní přirážku, marži a rabat na uvedeném zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Obsluha kancelářských programů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat funkce nejpoužívanějších balíčků SW pro zpracování a vyhodnocení dat z elektronického katalogu zboží Ústní ověření
b Vyjmenovat, které z běžně používaných programů kancelářských balíčků jsou vhodné pro vytváření finančních statistik, analýz a reportů Ústní ověření
c Vytvořit v tabulkovém procesoru na základě poskytnutých údajů tři různé typy grafů s úplným popiskem, požadovaným ohraničením a formátováním Praktické předvedení
d Vytvořit v tabulkovém procesoru na základě poskytnutých údajů tabulku, která bude zachycovat meziroční změny dané veličiny (výrobku), její kumulativní nárůst za dané období, a to vše za použití tzv. vzorců - tedy automatického výpočtu veličiny po dosazení hodnot Praktické předvedení
e Převést výstupy ze dvou výše uvedených kritérií hodnocení do přenosného tiskového formátu (angl. zkr. PDF) Praktické předvedení
f Vytvořit soubor PDF z předcházejícího kritéria a odeslat za využití poštovního klienta na uvedenou adresu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Administrace elektronického katalogu zboží

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat roli a význam informačních systémů ve firmě ve vztahu k prodeji zboží a služeb Ústní ověření
b Popsat význam a výhody plynoucí z elektronického pokladního systému a možnosti jeho napojení na účetní oddělení firmy Ústní ověření
c Zdůvodnit důležitost rozčlenění položek v elektronickém katalogu zboží do jednotlivých skupin a jmenovat výhody tohoto rozčlenění Ústní ověření
d Popsat základní charakteristiku a využití elektronické databáze, např. SQL (SQL - standardizovaný dotazovací jazyk používaný pro práci s daty v relačních databázích) Ústní ověření
e Založit nového dodavatele zboží do informačního systému firmy, včetně uvedení všech důležitých atributů (např. bankovní spojení, poskytovaná splanost faktur, případně další důležité informace) Praktické předvedení
f Vyřadit dodavatele z informačního systému firmy Praktické předvedení
g Založit nový výrobek do centrálního katalogu zboží a elektronicky ho napříjímat do skladu za využití snímače čárových kódů. Součástí založení položky je i zadání nákupní a prodejny ceny zboží Praktické předvedení
h Přecenit položku (dočasně) v centrálním elektronickém katalogu zboží. Uvést příklady, pro jaké účely je toto dočasné přecenění vhodné využívat Praktické předvedení
i Vytvořit v databázi či elektronickém katalogu zboží filtr na seřazení položek (např. podle názvu dodavatele, registračního kódu, názvu zboží, podle prodejní a nákupní ceny) Praktické předvedení
j Vyřadit vybrané položky z centrálního katalogu zboží Praktické předvedení
k Zjistit skladové zůstatky u vytipovaných položek v katalogu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracování statistik odbytů a prodejů výrobků, zboží či služeb organizace realizovaných prostřednictvím elektronického katalogu zboží

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zdůvodnit důležitost kontinuálního sledování a vyhodnocování prodejů výrobků a služeb ve společnosti Ústní ověření
b Vysvětlit, jaký je rozdíl mezi ziskem z prodeje a tržbami z prodeje Ústní ověření
c Vyhodnotit na základě zadaných podkladů a znalosti práce s informačními systémy podniku, které produkty, jež jsou aktuálně zařazeny v elektronickém katalogu zboží, tvoří pět nejlepších produktů z hlediska obratu a ziskovosti Praktické předvedení
d Vyhodnotit na základě zadaných podkladů a znalosti práce s informačními systémy podniku, které položky jsou v prodejích na posledních místech. Na základě zpracování analýzy ziskovosti nejméně prodávaných položek navrhnout, které položky by z centrálního katalogu zboží měly být vyřazeny Praktické předvedení a ústní ověření
e Vyhodnotit na zvolené skupině zboží podle zadaných podkladů změny v prodejích v návaznosti na výkyvy poptávky vlivem sezónnosti za 3 po sobě jdoucí odbobí. Tyto výkyvy následně zanést do tabulkového procesoru a vygenerovat spojnicový graf, který bude vliv sezónnosti znázorňovat. Popsat graf včetně os a legendy. Komentovat vzniklý výsledek Praktické předvedení a ústní ověření
f Vyhodnotit na základě zadaných podkladů a znalosti práce s informačním systémem podniku efektivnost akční promoce zboží za dané časové období Praktické předvedení
g Vyhodnotit na základě předložených podkladů prodeje daných skupin zboží za různá období (případně z různých poboček firmy). Vytvořit přehledovou tabulku, do které budou zapsány výsledky a komentář k tabulce Praktické předvedení a ústní ověření
h Stanovit na základě poskytnutých údajů u daných sortimentních položek doporučenou minimální skladovou zásobu (při vypracování tohoto úkolu uchazeč vezme v potaz vliv sezónnosti). Komentovat vzniklý výstup Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

 

Kompetence: Příjem zboží a evidence příjmu zboží, kritérium c) uchazeč vysvětlí a předvede proces příjmu zboží do skladu (popíše a ukáže, jak se postupuje při příjmu nové položky, jak se postupuje v případě, že došlo zboží v jiných pořizovacích cenách, než je obvyklé, nebo jiné zboží než bylo objednané.

Kompetence: Tvorba cen v obchodě, kritérium d) uchazeč předvede u dvou výrobků výpočet vypočítá prodejní ceny, obchodní přirážky, marže a rabatu. K výpočtu obdrží u jednoho výrobku nákupní a prodejní cenu a u druhého výrobku nákupní cenu a procento přirážky.

Kompetence: Administrace elektronického katalogu zboží, kritérium e) - k) Uchazeč předvede založení jednoho dodavatele, vyřazení jednoho dodavatele a založení jednoho výrobku s využitím scanneru do informačního systému firmy, přecenění jedné položky a vyřazení jedné položky v informačním systému firmy. Dále předvede způsob zjištění skladových zůstatků u tří položek. Po ukončení předvede nastavení a spuštění filtru dle zadání.

Kompetence: Zpracování statistik odbytů a prodejů výrobků, zboží či služeb organizace realizovaných prostřednictvím elektronického katalogu zboží, kritérium c) - h) uchazeč v elektronickém katalogu nastaví filtr na jehož základě vyhodnotí pět nejlepších produktů, dále zpracuje analýzu ziskovosti u deseti produktů a navrhne vyřazení tří nejméně prodejných položek. Dále předvede navstupování dat pěti sezónních výrobků do tabulkového procesoru a  vygenerování spojnicového grafu, který popíše a okomentuje. Předvede vyhodnocení efektivnost deseti výrobků zařazených do promoční akce a jejich prodeje za stejné časové období před zahájením a v době konání promoční akce. Zpracuje přehledovou tabulku deseti výrobků dvou skupin zboží pro tři pobočky firmy a zpracuje hodnotící komentář k prodejnosti. Zpracuje přehledovou tabulku prodeje pěti výrobků po jednotlivých měsících a za rok, do které vypočítá minimální skladové zásoby v jednotlivých měsících roku a výpočty okomentuje.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro obchod a marketing, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Distribuční centrum BRNĚNKA, spol. s r. o

Maloobchodní síť BRNĚNKA, spol s r. o.

PRAMEN-BRNĚNKA, spol. s r. o.doplnit podílející se subjekty v PS