Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Letecký mechanik pro pohonné jednotky
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Provádění oprav obnovujících celkový resurs letadel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresovou a další technickou dokumentaci pro výrobu letadlové pohonné jednotky Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit pracovní prostředky, pomůcky, materiál a přípravky pro výrobu určené letadlové pohonné jednotky Praktické předvedení a ústní ověření
c Vybrat podle předepsaného montážního postupu montáž vybrané letadlové pohonné jednotky nebo její části Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Diagnostikování poruch při provádění motorových zkoušek letadlových motorů před předáním letadel k letu, zjišťování příčin závad a určování způsobu jejich odstranění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Diagnostikovat s použitím přístrojů technický stav letadlových pohonných jednotek a jejich částí Praktické předvedení
b Definovat možné příčiny nesprávné funkce letadlových pohonných jednotek a jejich částí Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout způsob a postup k odstranění příčiny nesprávné funkce letadlových pohonných jednotek a jejich částí Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Složité práce při výrobě a opravách letadlových motorů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit postup práce opravy pohonné jednotky letadla Praktické předvedení a ústní ověření
b Odpojit veškerá spojení pohonné jednotky s dalšími agregáty (chlazení,mazání, elektrická výstroj, signalizace) Praktické předvedení
c Demontovat pohonnou jednotku z draku letadla Praktické předvedení
d Namontovat pohonnou jednotku do draku letadla Praktické předvedení
e Seřídit pohonnou jednotku letadla Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Montáž skupin motoru včetně skupin horkých částí, reduktorů a agregátů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Namontovat na letadlovou pohonnou jednotku funkčně navazující agregáty Praktické předvedení
b Zkontrolovat funkčnost vnějších vedení a připojení k pohonné jednotce Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Provádění pravidelných servisních činností v oblasti letecké techniky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat úkony pro provádění pravidelných servisních prohlídek a kontrol pohonných jednotek letadla Ústní ověření
b Provést servisní prohlídku letadlové pohonné jednotky Praktické předvedení
c Vyhodnotit výsledky servisní prohlídky letadlové pohonné jednotky Praktické předvedení a ústní ověření
d Předat pohonnou jednotku letadla k odstranění nalezených závad či k seřízení výrobci nebo autorizovanému servisu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení příslušné technické a provozní dokumentace v oblasti letecké techniky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat pravidla pro vyplňování dokumentace, určit práva k vyplnění a ověření záznamů Ústní ověření
b Zaznamenat do technické a provozní dokumentace letadlové pohonné jednotky údaje o průběhu a výsledcích provedené prohlídky Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/letecky-mechanik-pro-poho#zdravotni-zpusobilost).

Letecký mechanik pro pohonné jednotky provádí montáž, pravidelné prohlídky, údržbu a opravy pohonných jednotek letadel podle provozních předpisů.

Specifikace podmínek ověřování některých kriterií:

Provádění oprav obnovujících celkový resurs letadel

a - technická dokumentace letadlové pohonné jednotky

Diagnostikování poruch při provádění motorových zkoušek letadlových motorů před předáním letadel k letu, zjišťování příčin závad a určování způsobu jejich odstranění

a - např. jednoproudový motor, pístový motor

Složité práce při výrobě a opravách letadlových motorů

a, b - např. jednoproudový motor, turbovrtulový motor

Montáž skupin motoru včetně skupin horkých částí, reduktorů a agregátů

b - např. jednoproudový motor

Provádění pravidelných servisních činností v oblasti letecké techniky

a, d - např. jednoproudový motor, turbovrtulový motor

Vedení příslušné technické a provozní dokumentace v oblasti letecké techniky

a, b - technická a provozní dokumentace

 

Autorizovaná osoba může k ověření kompetencí při zkoušce dle tohoto standardu vybrat některou z těchto následujících činností:

 • sestavení jednotlivých celků pohonných jednotek až do rozsahu finální kompletace
 • provádění diagnostiky pohonných jednotek, a to jak na zkušebních zařízeních, tak na letadlech
 • montáž, popřípadě demontáž, opravy skupin motorů a vrtulí včetně vybavení pomocnými agregáty
 • odstraňování závad motorů a vrtulí

 

Letadlovým celkem pro tuto profesní kvalifikaci je míněna letadlová pohonná jednotka:

 • pístový motor
 • lopatkový motor
 • jednoproudový motor
 • turbovrtulový motor
 • dvouproudový motor
 • bezlopatkový motor
 • turbohřídelový motor

 

Výběr letadlových celků a rozsah činností ke zkoušce zvolených autorizovanou osobou musí být takový, aby se ověřily všechny kompetence a kritéria ve standardu v celkové době trvání zkoušky. Autorizovaná osoba může typy letadel měnit podle změn letadlového parku. Autorizovaná osoba si na pomoc ke zkoušce může přizvat potřebný počet pomocných pracovníků (např. mechanika).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Aircraft Industries, a. s.

Jihostroj, a. s.