Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo kultury
Skupina oborů: Umění a užité umění
Platnost standardu: Od 26.4.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 5

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat rozsah stavební dokumentace pro provádění stavby dle platných právních předpisů Ústní ověření
b Orientovat půdorys objektu a označit místa dvou předložených řezů Praktické předvedení
c Popsat návaznost půdorysných plánů jednotlivých podlaží včetně případných mezipater Praktické předvedení
d Popsat konstrukční řešení objektu na základě předložené soudobé plánové dokumentace Ústní ověření
e Popsat objekt včetně konstrukčního řešení na základě předložené historické plánové dokumentace Ústní ověření
f Určit a odůvodnit souvislosti mezi popisnou dokumentací a plánovou dokumentací Praktické předvedení
g Vyhledat v plánové dokumentaci blokaci stavebních prací dle závěrů stavebně-historického průzkumu Praktické předvedení
h Popsat fázi rozpracování realizované stavby podle zápisu stavebního deníku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Orientace v právních předpisech souvisejících s údržbou a obnovou památkového objektu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat právní předpisy upravující stavební obnovu památkového objektu Ústní ověření
b Vyjmenovat a charakterizovat typy památkové ochrany dle právních předpisů Ústní ověření
c Vymezit rozdíly v rozsahu stavebních akcí bez ohlášení, s ohlášením a vyžadujícími stavební povolení Ústní ověření
d Navrhnout postup realizace stavební akce v rozsahu stavebního povolení dle právních předpisů po vydání kolaudačního rozhodnutí včetně odlišností dle typu památkové ochrany objektu Praktické předvedení
e Vyjmenovat ze zákona povinné revize pro elektrická, plynová zařízení, kouřovody, hromosvody, EPS a EZS s ohledem na provoz památkového objektu Ústní ověření
f Vyjmenovat výkonné orgány státní správy pro případ ohlášení změn v dokumentaci a nepředvídaných nálezů v průběhu prací Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Orientace v původních stavebních technologiích a materiálech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat tři různé historické způsoby opracování kamene Ústní ověření
b Identifikovat tři různé historické způsoby opracování kamene dle předložené fotografické dokumentace Praktické předvedení
c Popsat tři různé historické způsoby omítání zdiva Ústní ověření
d Popsat tři různé historické technologie pokrývání střech Ústní ověření
e Vyjmenovat základní příčiny poruch historických konstrukcí: střešního pláště včetně krovu, fasádního pláště, nosné horizontální konstrukce a zdiva Ústní ověření
f Identifikovat materiály na základě předloženého vzorku omítky se třemi vrstvami omítky včetně slovního popisu technologie zpracování a použití Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Orientace ve stavebních technologiích a materiálech používaných při obnově památkových objektů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit základní přístupy při obnově památkového objektu Praktické předvedení
b Určit stav historického zdiva materiálu či historické zděné konstrukce schopné konzervace, petrifikace a dalších stabilizačních technologií Praktické předvedení
c Určit stav dřevěného materiálu či dřevěné konstrukce schopné konzervace, petrifikace a dalších stabilizačních technologií Praktické předvedení
d Určit stav historického zdiva či historické zděné konstrukce a zdůvodnit obnovu formou výměny. K tomu uvést vhodné nové materiály a technologie, nelze-li provést tradičně Praktické předvedení
e Určit stav dřevěného historického materiálu či dřevěné historické konstrukce a zdůvodnit obnovu formou výměny. K tomu uvést vhodné nové materiály a technologie, nelze-li provést tradičně Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Sestavení a kontrola rozpočtu stavební činnosti prováděné na památkovém objektu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit rozpočet stavební akce na základě předložené prováděcí dokumentace Praktické předvedení
b Sestavit rozpočet stavební údržby na základě fotografické dokumentace poruchy Praktické předvedení
c Stanovit způsoby kontroly rozpočtu stavební akce Praktické předvedení
d Popsat způsoby a formy sestavení aproximativního rozpočtu či odborného odhadu celkových nákladů stavební akce Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Organizace a kontrola postupu řemeslných prací při obnově památkového objektu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit harmonogram modelové stavební akce včetně návaznosti řemesel a technologických přestávek a požadavků na možný operativně-historický průzkum Praktické předvedení
b Vysvětlit požadavky na dokumentaci provádění stavby Ústní ověření
c Popsat základní technologické postupy omítání historického kamenného, smíšeného a cihelného zdiva Ústní ověření
d Popsat základní technologické postupy rozebrání původního dřevěného krovu a stavby nového dřevěného krovu Ústní ověření
e Popsat základní technologické postupy opracování kovu a jeho následného antikorozního ošetření Ústní ověření
f Popsat technologický postup při řešení konkrétního určeného úkolu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je předložení dokladu o dosaženém vzdělání. Uchazeč musí mít minimálně středoškolské vzdělání v oboru stavitelství. Ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání doručí uchazeč autorizované osobě nejpozději před zahájením zkoušky.

 

Během zkoušky je rovněž prověřována uchazečova schopnost správně a přesně používat stavební terminologii.

 

Pokyny k ověřování jednotlivých odborných dovedností, resp. kritérií hodnocení:

 

ORIENTACE VE STAVEBNÍCH VÝKRESECH A DOKUMENTACI (KÓD g11.D.1001)

Stavební dokumentace je pro účely zkoušky v rozsahu dokumentace pro provádění stavby vyžadující stavební povolení při zapojení alespoň 5 z těchto řemesel: tesařství, truhlářství, klempířství, pokrývačství, zednictví, štukatérství, natěračství, malířství, sklenářství, kovářství, instalatérství, elektrikářství. Rozsah dokumentace musí být v souladu s platnými právními předpisy.

Pokyny k následujícím kritériím:

 • b) Autorizovaná osoba předloží uchazeči stavební dokumentaci v rozsahu jeden půdorys objektu, dva řezy objektu a jeden celkový situační výkres stavby. Uchazeč správně orientuje stavební dokumentaci půdorysu objektu vzhledem k zakreslení stavby v celkovém situačním výkresu stavby. Uchazeč označí v půdorysu místa vedení řezů.
 • c) Autorizovanou osobou je uchazeči předložena stavební dokumentace půdorysů v rozsahu minimálně tří na sebe navazujících podlaží stavby. Na předložených půdorysech není vyznačena informace o podlaží. Uchazeč popíše prostorovou návaznost předložených půdorysů.
 • e) Autorizovaná osoba předloží uchazeči historickou plánovou dokumentaci objektu v rozsahu dvou půdorysů objektu a jednoho řezu objektu.
 • f) Autorizovaná osoba předloží uchazeči popisnou část stavební dokumentace a plánovou dokumentaci v rozsahu půdorys prvního nadzemního podlaží a nejvyššího podlaží objektu.
 • g) Autorizovaná osoba předloží uchazeči stavebně-historický průzkum objektu a plánovou část stavební dokumentace téhož objektu. Uchazeč v plánové dokumentaci vyhledá a vyznačí blokaci stavebních prací dle závěrů stavebně-historického průzkumu.
 • h) Autorizovaná osoba předloží uchazeči stavební deník. Stavební deník může zachycovat i provedení fiktivní stavby. Uchazeč dle zápisu ze stavebního deníku popíše fázi rozpracovanosti stavby.

 

ORIENTACE V PRÁVNÍCH PŘEDPISECH SOUVISEJÍCÍCH S ÚDRŽBOU A OBNOVOU PAMÁTKOVÉHO OBJEKTU

 • a) Uchazeč musí pro splnění kritéria vyjmenovat základní pojmy související s obnovou památkového objektu dle památkového zákona č. 20/1987 Sb., zákon o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
 • c) Uchazeč musí pro splnění kritéria vymezit rozdíly i z hlediska procesního.
 • d) Uchazeč musí pro splnění kritéria popsat základní postup realizace stavební akce z hlediska stavebníka a vlastníka.

 

ORIENTACE V PŮVODNÍCH STAVEBNÍCH TECHNOLOGIÍCH A MATERIÁLECH

 • b) Autorizující osoba předloží uchazeči postupně tři detailní fotografie kamenného povrchu opracovaného, které zachycují některé z následujících historických postupů: špiclování, zubování, pemrlování, bosování a rýhování. Pro jeden historický postup je předložena jedna detailní barevná fotografie o rozměrech min. 10 cm x 15 cm (lze nahradit digitální fotografií na PC).
 • e) Uchazeč vyjmenuje základní příčiny poruchy pro každou uvedenou historickou konstrukci.
 • f) Autorizovaná osoba předloží uchazeči, případně ukáže přímo na místě, vzorek omítky na zdivu nebo jiném vhodném pokladovém materiálu.

 

ORIENTACE VE STAVEBNÍCH TECHNOLOGIÍCH A MATERIÁLECH POUŽÍVANÝCH PŘI OBNOVĚ PAMÁTKOVÝCH OBJEKTŮ

 • b) Uchazeč k tomu uvede vhodné nové materiály a technologie, nelze-li provést tradičně. Autorizovaná osoba předloží uchazeči dvě fotografie jednoho historického zdiva či historické zděné konstrukce v rozsahu: celkový náhled a detailní fotografie povrchu. Jsou předkládány barevné fotografie o rozměrech min. 10 cm x 15 cm (lze nahradit digitální fotografií na PC).
 • c) Uchazeč k tomu uvede vhodné nové materiály a technologie, nelze-li provést tradičně. Autorizovaná osoba předloží uchazeči dvě fotografie jednoho dřevěného historického materiálu či dřevěné historické konstrukce v rozsahu: celkový náhled a detailní fotografie povrchu. Jsou předkládány barevné fotografie o rozměrech min. 10 cm x 15 cm (lze nahradit digitální fotografií na PC).

 

SESTAVENÍ A KONTROLA ROZPOČTU STAVEBNÍ ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ NA PAMÁTKOVÉM OBJEKTU

Stavební akce musí zahrnovat zapojení alespoň 5 z těchto řemesel: tesařství, truhlářství, klempířství, pokrývačství, zednictví, štukatérství, natěračství, malířství, sklenářství, kovářství, instalatérství, elektrikářství.

 • a) Uchazeč musí pro splnění kritéria na základě předložené prováděcí dokumentace a soupisu prací sestavit modelový rozpočet pro zednické práce. Uchazeč musí pro splnění kritéria indentifikovat položky zednických prací a aproximativně určit rozpočet s možnou odchylkou 25 %.
 • b) Autorizovaná osoba předloží uchazeči fotografie poruchy vyžadující stavební údržbu v rozsahu: náhled a detailní fotografie poruchy. Jsou předkládány barevné fotografie o rozměrech min. 10 cm x 15 cm (lze nahradit digitální fotografií na PC).
 • c) Uchazeč musí pro splnění kritéria popsat základní způsoby finanční kontroly plnění rozpočtu a popsat způsoby řešení dodatečných prací a méně prací.
 • d) Uchazeč pro splnění kritéria musí popsat základní kroky postupů a možností sestavení aproximativního rozpočtu či odborného odhadu celkových nákladů stavební akce.

 

ORGANIZACE A KONTROLA POSTUPU ŘEMESLNÝCH PRACÍ PŘI OBNOVĚ PAMÁTKOVÉHO OBJEKTU

 • a) Uchazeč musí pro splnění kritéria sestavit modelový harmonogram stavební akce na základě zadání. Za modelovou stavební akce se považuje stavební akce, pro kterou uchazeč sestavil rozpočet v rámci odborné dovednosti: Sestavení a kontrola rozpočtu stavební činnosti prováděné na památkovém objektu, kritérium hodnocení a).
 • b) Uchazeč musí pro splnění kritéria vyjmenovat z hlediska právních předpisů základní a nutný obsah dokumentace provedení stavby, dokumentace pro stavební povolení a jejich vzájemný rozdíl. Dále požadavky kladené právními předpisy na stavební deník.
 • f) Uchazeč musí pro splnění kritéria popsat správný postup řemeslných prací včetně nutných technologických přestávek u jednoho z následujících úkolů: výměna špaletových oken, výměna dřevěné podlahy zasažené dřevomorkou, výměna části krovu poškozeného dřevokazným hmyzem, výměna schodiště vybudovaného z nevhodných materiálů. Úkol určí autorizující osoba na základě losu v okamžiku konání zkoušky.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 3 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Vysokoškolské vzdělání v oblasti ekonomie, stavebnictví, historie nebo dějin umění a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti správy památkového objektu s minimálně 5 podřízenými stálými zaměstnanci v pracovním poměru, z těchto 5 let odborné praxe musí být minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
 2. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na stavitelství nebo ekonomiku a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti správy budov a majetku na památkovém objektu, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
 3. Vysokoškolské vzdělání ve stavebním oboru a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti řízení stavebních investic na památkových objektech, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

Další požadavky:

 1. Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
 2. Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo kultury ČR, www.mkcr.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Místnost s počítačem a základním kancelářským softwarem (textový a tabulkový editor, prohlížeč obrazových souborů)

 

Soubory stavební dokumentace dle platných právních předpisů v rozsahu popisné části dokumentace a plánové dokumentace v rozsahu: minimálně tři půdorysy na sebe navazujících podlaží objektu, dva řezy objektu a jeden celkový situační výkres stavby

 

Soubor historické plánové dokumentace objektu v rozsahu dvou půdorysů objektu a jednoho řezu objektu

 

Stavebně-historický průzkum, vypracovaný v souladu s metodikou pro stavebně-historické průzkumy, včetně kompletního souboru stavební dokumentace vyžadovaného pro provedení této zkoušky

 

Stavební deník rozpracované a nedokončené stavby v rozsahu dle platných právních předpisů. Může se jednat i o fiktivní stavbu

 

Soubor barevné fotografické dokumentace kamenného povrchu opracovaného následujícími historickými postupy: špiclování, zubování, pemrlování, bosování a rýhování. Pro jeden historický postup je určena jedna detailní barevná fotografie o rozměrech min. 10 cm x 15 cm (lze nahradit digitální fotografií na PC)

 

Jeden vzorek omítky se třemi vrstvami omítky na zdivu nebo jiném vhodném pokladovém materiálu

 

Soubor barevné fotografické dokumentace jednoho dřevěného historického materiálu či dřevěné historické konstrukce v rozsahu: celkový náhled a detailní fotografie povrchu. Barevné fotografie o rozměrech min. 10 cm x 15 cm (lze nahradit digitální fotografií na PC)

 

Prováděcí dokumentace stavby v souladu s platnými právními předpisy, pro jejíž realizaci je nutné zapojení alespoň 5 z těchto řemesel: tesařství, truhlářství, klempířství, pokrývačství, zednictví, štukatérství, natěračství, malířství, sklenářství, kovářství, instalatérství, elektrikářství

 

Soubor barevné fotografické dokumentace poruchy vyžadující stavební údržbu v rozsahu: náhled a detailní fotografie poruchy. Barevné fotografie o rozměrech min. 10 cm x 15 cm (lze nahradit digitální fotografií na PC)

 

Záznamové archy pro sledování a hodnocení postupu plnění úkolů

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 15 až 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 4 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška je rozložena do max. 2 dnů v odstupu max. 2 týdnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro kulturu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Národní památkový ústav

Správa zámku Rosice

Nadace Kutná Hora UNESCO

Ing. arch. Ladislav Svoboda