Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Strojírenský technik projektant
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve strojírenských normách a v technické dokumentaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat jednotlivé druhy technické strojírenské dokumentace Ústní ověření
b Číst technickou dokumentaci v oblasti strojírenství Praktické předvedení a ústní ověření
c Orientace v normách a v technické dokumentaci strojírenských projektů Praktické předvedení a ústní ověření
d Orientace ve Strojírenských tabulkách Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracovávání úvodních a prováděcích projektů ve strojírenství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat návrh zadaného úvodního či dílčího prováděcího projektu s využitím PC Praktické předvedení
Je třeba splnit toto kritérium.
4

Vypracovávání dispozičních a detailních konstrukčních řešení, projektování uspořádání strojírenských provozů a jejich zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat dispoziční řešení návrhu zadaného projektu (viz způsobilost Zpracovávání úvodních a prováděcích projektů ve strojírenství) Praktické předvedení
b Vypracovat detailní řešení určené části návrhu zadaného projektu (viz způsobilost Zpracovávání úvodních a prováděcích projektů ve strojírenství) Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Projektování jednodušších technologických pracovišť strojírenské (popř. jinými výrobními stroji vybavené) výroby, jednodušší mezioperační dopravy apod.

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat návrh projektu uspořádání skupiny několika vzájemně navazujících technologických pracovišť obráběcích strojů či návrh mezioperační dopravy pro takovouto skupinu strojů Praktické předvedení
b Vypracovat detailní konstrukční řešení napojení prostředků mezioperační dopravy technologických pracovišť obráběcích strojů Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Projektování změn a rekonstrukcí strojírenských provozů a projektů při rozšiřování a změnách výrob apod.

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat návrh projektu změn uspořádání skupiny několika vzájemně navazujících technologických pracovišť vyplývajících ze změn výroby Praktické předvedení
b Vypracovat seznam potřebných rekonstrukcí technologických pracovišť vyplývajících ze změn výroby Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Zpracování základních technických podmínek projektu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat základní technické podmínky projektu dle zadání (technologických pracovišť strojírenské výroby a mezioperační dopravy) Praktické předvedení
Je třeba splnit toto kritérium.
4

Zpracování technicko-ekonomických rozborů a výpočtů navrhovaných zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat kapacitní propočet skupiny pracovišť a návrh počtů jednotlivých strojů, sloužících k vykonání navazujících zadaných technologických operací dle zadání Praktické předvedení
b Zpracovat technicko-ekonomický rozbor nákladů projektu (finanční rozpočet a rozbor nákladů a přínosů projektu, technické a technologické řešení projektu) Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Vedení technické dokumentace strojírenské výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vést technickou dokumentaci strojírenské výroby Praktické předvedení
b Vysvětlit a předvést různé možnosti kódování projektové dokumentace ve strojírenství pro její přehlednou archivaci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/strojirensky-technik-proj#zdravotni-zpusobilost).

Vhodný je komplexní způsob zadání zkoušky, jehož výsledkem bude návrh dílčího projektu strojírenské výroby s dalšími náležitostmi, tj. kapacitním propočtem, rozborem nákladů, seznamem potřebných změn a rekonstrukcí původního zařízení apod.

Specifikace podmínek pro praktické ověření odborných kompetencí a kritérií:

U odborné kompetence Orientace ve strojírenských normách a v technické dokumentaci, kritérium b), c), d) uchazeč vyčte z poskytnuté dokumentace technické parametry související s projektováním strojírenské výroby .

U odborné kompetence Zpracovávání úvodních a prováděcích projektů ve strojírenství, kritérium a) uchazeč zpracuje návrh jednoho zadaného úvodního či dílčího prováděcího projektu s využitím PC.

U odborné kompetence Vypracovávání dispozičních a detailních konstrukčních řešení, projektování uspořádání strojírenských provozů a jejich zařízení, kritérium a), b) uchazeč vypracuje dispoziční řešení návrhu jednoho zadaného projektu a detailní řešení jedné určené části návrhu jednoho zadaného projektu.

U odborné kompetence Projektování jednodušších technologických pracovišť strojírenské (popř. jinými výrobními stroji vybavené) výroby, jednodušší mezioperační dopravy apod. kritérium a), b) uchazeč vypracuje návrh projektu uspořádání jedné skupiny několika vzájemně navazujících technologických pracovišť obráběcích strojů či návrh mezioperační dopravy pro tuto skupinu strojů a detailní konstrukční řešení napojení prostředků mezioperační dopravy technologických pracovišť obráběcích strojů včetně seznamu potřebných rekonstrukcí technologických pracovišť.

U odborné kompetence Projektování změn a rekonstrukcí strojírenských provozů a projektů při rozšiřování a změnách výrob apod., kritérium a), b) uchazeč vypracuje návrh projektu změn uspořádání jedné skupiny několika vzájemně navazujících technologických pracovišť vyplývajících ze změn výroby.

U odborné kompetence Zpracování základních technických podmínek projektu, kritérium a) uchazeč vypracuje základní technické podmínky jednoho zadaného projektu.

U odborné kompetence Zpracování technicko-ekonomických rozborů a výpočtů navrhovaných zařízení, kritérium a), b) uchazeč zpracuje kapacitní propočet jedné skupiny pracovišť a návrh počtů jednotlivých strojů, sloužících k vykonání navazujících zadaných technologických operací včetně technicko-ekonomický rozbor nákladů.

U odborné kompetence Vedení technické dokumentace strojírenské výroby, kritérium a), b) uchazeč vede technickou dokumentaci strojírenské výroby a  předvede různé možnosti kódování projektové dokumentace ve strojírenství pro její přehlednou archivaci.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ŠKODA TRANSPORTATION, a. s.

ŠKODA TVC, s. r. o.

STRKAN, s. r. o.