Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Platnost standardu: Od 1.12.2015 do 6.12.2020
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Čtení a použití technických podkladů v oblasti opravárenství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést orientaci v normách a technických podkladech pro zhotovování strojních součástí Praktiské předvedení a ústní ověření
b Vyhledat stanovené údaje z katalogů pěstebních a školkařských strojů, dílenských příruček, návodů k obsluze od výrobce stroje apod. Praktické předvedení a ústní ověření
c Získat stanovené informace s využitím internetu Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat způsob řešení zadaného úkolu na technickém výkresu nebo schematickém náčrtu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod v oblasti opravárenství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat technologický postup s jednotlivými kroky při opravě hydromechanického ovládání pracovních (pěstebních nebo školkařských) strojů, univerzálního kolového traktoru jako nosiče těchto strojů Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout ke zvolenému technologickému postupu potřebné pracovní prostředky včetně speciálních přípravků pro demontáž a montáž hydraulických, mechanických, pneumatických, popř. dalších mechanismů bez poškození Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit jednotlivé druhy odpadů vznikajících při opravárenství dle katalogu odpadů a navrhnout způsob nakládání s těmito odpady Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční obrábění a zpracování kovových materiálů, popř. plastů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést stanovené operace ručního obrábění a zpracování kovových materiálů, popř. plastů (sváření, řezání, stříhání, pilování, vrtání, broušení) na konkrétní součásti nejméně 3 určených pěstebních nebo školkařských strojů s využitím výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést kontrolu dodržení stanovených parametrů opravené součásti pěstebního nebo školkařského stroje s použitím vhodných měřidel Praktické předvedení a ústní ověření
c Dodržet zásady BOZP pro ruční obrábění a zpracování kovových materiálů, popř. plastů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Jednoduché technologické úkony při strojním obrábění technických materiálů a renovaci součástí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést stanovené technologické úkony při strojním obrábění technických materiálů nebo renovaci na konkrétní součásti určeného pěstebního nebo školkařského stroje (soustružení, frézování, obrážení, broušení) s využitím výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést kontrolu dodržení stanovených parametrů dokončené práce s použitím vhodných měřidel Praktické předvedení a ústní ověření
c Dodržet zásady BOZP pro strojní obrábění technických materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Používání základních renovačních metod při obnově součástí strojů a zařízení pro pěstování rostlin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodnou renovační metodu pro obnovu orebního ústrojí určeného pluhu nebo jiné určené součásti Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést určenou renovační metodu pro obnovu orebního ústrojí nebo jiné určené součásti (broušení, navařování) Praktické předvedení a ústní ověření
c Posoudit technickou účelnost a ekonomickou efektivitu provedené renovace Praktické předvedení a ústní ověření
d Dodržet zásady BOZP pro provádění renovačních metod Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění údržbářských a opravárenských prací na motorové pile a křovinořezu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit systém údržby motorové pily a křovinořezu Ústní ověření
b Vysvětlit nejčastější poruchy motorové pily a křovinořezu, rozeznat jednotlivé druhy opotřebení Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést kompletní údržbu motorové pily a křovinořezu, včetně naostření určeného řetězu a pilového kotouče Praktické předvedení
d Určit příčinu nenastartování motorové pily a křovinořezu, navrhnout opatření k odstranění Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést demontáž a montáž vybraných částí motorové pily a křovinořezu Praktické předvedení a ústní ověření
f Provést opravu vybrané části motorové pily a křovinořezu, seřízení karburátoru Praktické předvedení a ústní ověření
g Dodržet zásady BOZP pro provádění oprav a údržby motorové pily a křovinořezu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Odzkoušení funkčnosti opravené pěstební a školkařské techniky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést závěrečnou kontrolu provedené opravy vybrané pěstební a školkařské techniky Praktické předvedení a ústní ověření
b Odzkoušet funkčnost opravené pěstební a školkařské techniky Praktické předvedení a ústní ověření
c Dodržet zásady BOZP Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Diagnostikování poruch strojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit technický stav univerzálního kolového traktoru jako nosiče pěstebních a školkařských strojů pomocí měřidel, popř. u strojů řízených elektronikou pomocí diagnostických prostředků Praktické předvedení a ústní ověření
b Identifikovat závady jednotlivých agregátů, zkontrolovat a nastavit předepsané parametry Praktické předvedení a ústní ověření
c Zaznamenat a vyhodnotit výsledky diagnostických měření porovnáním s požadavky předpisů pro technický stav traktoru a posoudit předpokládanou životnost Praktické předvedení a ústní ověření
d Dodržet zásady BOZP Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování stupně opotřebení a funkční způsobilosti jednotlivých součástí pěstební a školkařské techniky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit stupeň opotřebení a funkční způsobilost vybraných součástí pěstební a školkařské techniky s ohledem na optimální provoz a možnost zatížení Praktické předvedení a ústní ověření
b Doporučit konkrétní opatření pro další provoz jednotlivých vybraných součástí pěstební a školařské techniky a dobu nezbytnou k preventivní opravě Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Posuzování vlivu opravárenské činnosti na životní prostředí a přijímání opatření k zabránění negativním následkům

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhodnotit určené opravárenské pracoviště nebo provoz z hlediska jeho vlivu na životní prostředí Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout opatření k odstranění zjištěných nedostatků a zabránění negativním následkům vlivu na životní prostředí Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Opravy a údržba pěstební a školkařské techniky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést demontáž, údržbu, seřízení a montáž určeného pěstebního nebo školkařského stroje (školkovací stroj, podřezávač sazenic, stroje pro sklizeň sazenic, sázecí stroj) včetně příslušenství na tříbodový závěs traktoru jako nosiče těchto strojů Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkontrolovat nebo vyměnit provozní náplně traktoru jako nosiče uvedených strojů Praktické předvedení
c Opravit určené jednoduché závady konkrétního pěstebního nebo školkařského stroje (školkovací stroj, podřezávač sazenic, stroje pro sklizeň sazenic, sázecí stroj) Praktické předvedení a ústní ověření
d Zkontrolovat akumulátor traktoru, případně ho dobít Praktické předvedení
e Provést údržbu a seřízení spojky a převodového ústrojí traktoru Praktické předvedení a ústní ověření
f Provést údržbu, opravu a seřízení podvozkových částí traktoru včetně řízení a brzd Praktické předvedení a ústní ověření
g Provést výměnu kola a opravu pneumatiky traktoru včetně kontroly Praktické předvedení
h Dodržet zásady BOZP pro údržbu a opravy motorových vozidel Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Opravy a údržba plnící a osévací linky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést orientační kontrolu technického stavu určené plnicí a osévací linky z hlediska jeho způsobilosti pro splnění zadaného úkolu, případně odstranit zjištěné závady Praktické předvedení
b Provést přípravu jednotlivých částí osévací a plnicí linky k provozu Praktické předvedení
c Seřídit osévací zařízení do optimálního výsevového režimu Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést přezkoušení funkčnosti kompletní linky včetně kontinuálního přísunu substrátu pomocí dopravníku Praktické předvedení
e Dodržet zásady BOZP při opravě a údržbě linky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení odborné komunikace s výrobcem a autorizovaným servisem lesnických strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést vyhledání informací o výrobcích a autorizovaných servisech pěstebních a školkařských strojů dostupnými komunikačními prostředky Praktické předvedení
b Předvést praktickou profesní komunikaci s výrobcem a autorizovaným servisem traktorů a pěstebních a školkařských strojů Praktické předvedení
c Zajistit záruční a pozáruční servis na určený pěstební nebo školkařský stroj u autorizovaného servisu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Uchazeč před zahájením zkoušky předloží autorizované osobě následující certifikáty:

Svařování kovů (svářečský průkaz) - základní zkouška - odborná způsobilost podle ČSN 05 07 05

Řízení traktorů - řidičský průkaz sk. T

 

Zkouška proběhne v dílnách nebo na venkovním prostranství autorizované osoby. Je vhodné, aby ověřování probíhalo jako na sebe navazující činnosti s uceleným opravárenským úkonem.

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je nutno přihlížet k bezpečnému a kvalitnímu provádění všech úkolů a operací.

U kompetence Posuzování stupně opotřebení a funkční způsobilosti jednotlivých součástí pěstební a školkařské techniky stupeň opotřebení znamená, že došlo k takovému opotřebení, kdy stroj neplní svoji funkci.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná HK ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupení v pracovní skupině:

Lesy ČR, s. p.

OSVČ, akreditovaný poradce MZe Ing. Tomáš Dohnanský

SOŠ Nové Město na Moravě

Triumfa Energo, s. r. o.