Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Lesní technik těžebně-dopravních a štěpkovacích strojů
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Stanovení technologického postupu nasazení těžebně - dopravních strojů v lesních porostech při těžbě a dopravě dříví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat těžebně-dopravní stroje používané na těžbu a dopravu dříví v lesních porostech z pohledu jejich konstrukce, výkonu, hmotnosti a použití, popsat jejich části Ústní ověření
b Vysvětlit používání jednotek prostorového rozdělení lesa, prakticky se orientovat v lesnických mapách Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat parametry pracovišť pro nasazení těžebně-dopravních strojů, a to diferencovaně podle hmotnosti a výkonů stroje a jejich svahové dostupnosti a terénních podmínek Ústní ověření
d Navrhnout na konkrétním pracovišti technologický postup těžby a dopravy dříví podle přírodních podmínek při dodržení zásad ochrany lesa a BOZP, klasifikovat terénní poměry a lesní dopravní síť Praktické předvedení a ústní ověření
e Načíst mapové podklady porostní mapy do počítače těžebně-dopravního stroje podle jednotlivých standardizovaných formátů Praktické předvedení
f Předvést a vysvětlit kalibraci měřicího zařízení těžebního stroje Praktické předvedení a ústní ověření
g Zadat pracovní činnosti obsluze těžebně-dopravních strojů Praktické předvedení
h Předat a převzít pracoviště před zahájením a po ukončení těžebních prací a popsat preventivní činnost proti poškození lesních porostů a lesní dopravní sítě Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Materiálně technické zabezpečení provozu těžebně - dopravních strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat nejčastější poruchy těžebně-dopravních strojů při jejich provozu, vyjmenovat běžně používané náhradní díly a popsat způsoby jejich zajištění Ústní ověření
b Popsat způsoby zabezpečení a skladování spotřebního materiálu využívaného při provozu těžebně-dopravních strojů Ústní ověření
c Navrhnout optimální postup v distribuci pohonných hmot Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Plánování výroby sortimentace dříví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit lesnicky důležité dřeviny podle habitu, letorostů a asimilačních orgánů, popsat a rozlišit dřevo hlavních dřevin podle makroskopických znaků, pracovat s určovacími klíči Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat použití dříví s ohledem na jeho fyzikální a mechanické vlastnosti, popsat zásady ochrany vyráběného dříví proti znehodnocení Ústní ověření
c Rozpoznat vady dříví, zhodnotit a změřit jejich rozsah a jejich vliv na upotřebitelnost dřeva Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat jednotlivé sortimenty dříví a navrhnout nejvhodnější sortimentaci pro daný porost před započetím těžby dříví Praktické předvedení a ústní ověření
e Vydruhovat strom na jednotlivé sortimenty s ohledem na co nejvyšší zpeněžení Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat zákonné měrné jednotky používané v lesnictví a dendrometrickou symboliku, zásady měření v lesnické praxi a způsoby měření Ústní ověření
g Charakterizovat dendrometrické pomůcky pro měření délek a tlouštěk kulatiny a popsat jejich využití Ústní ověření
h Vypočítat objem kulatiny pomocí vzorců, předvést práci s objemovými tabulkami používanými v lesnické praxi Praktické předvedení
i Vypočítat objem ostatních sortimentů, popsat označování sortimentů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola dodržování kvality práce a parametrů vyráběných sortimentů dříví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést kontrolu kalibrace měřicího zařízení harvestoru Praktické předvedení
b Provést kontrolu parametrů vyráběných sortimentů dříví Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést příjem dříví včetně kontroly měření, třídění a označování dříví Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Dodržování a uplatňování zásad BOZP při provozu těžebně-dopravních strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence v lesním hospodářství, vysvětlit důležitost dodržení pracovních a technologických postupů pro správný a bezpečný průběh těžební činnosti, uvést zákonem zakázané činnosti v lese Ústní ověření
b Popsat problematiku provozu strojů, vlastnosti a použití běžných provozních materiálů, jako jsou paliva, maziva a ostatní provozní materiály s ohledem na zásady hygieny, bezpečnost práce a ochranu životního prostředí při jejich používání, uvést příklady bezpečnostních rizik a nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci Ústní ověření
c Popsat úkony nutné při transportu strojů na pracoviště, jejich zajištění a zásady převozu těchto strojů Ústní ověření
d Identifikovat možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a navrhnout způsob odstranění závad a možných rizik, uvést povinnosti pracovníka i zaměstnavatele v případě pracovního úrazu Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit postup při zajištění základních životních funkcí při náhlém onemocnění nebo úrazu a popsat první pomoc Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení evidence související s provozem těžebně dopravních strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat evidenci vedenou při provozu těžebně-dopravních strojů Ústní ověření
b Vytisknout evidenční výstupy z měřicího zařízení harvestoru Praktické předvedení
c Vypracovat podklad pro fakturaci za provedenou těžební činnost a dopravu dříví na skládky dříví Praktické předvedení
d Vypracovat mzdový podklad pro pracovníky za jednotlivě provedené činnosti při těžbě a dopravě dříví Praktické předvedení
e Předvést čtení výstupu měřicího zařízení a stanovit objem vytěžené hmoty z počítače těžebně-dopravního stroje Praktické předvedení
f Zpracovat měsíční evidenci pohybu a zásob dříví podle jednotlivých lokalit Praktické předvedení a ústní ověření
g Vytvořit a zpracovat číselníky dříví, sumarizovat číselníky Praktické předvedení
h Vyplnit dodací list Praktické předvedení
i Vyplnit běžné pracovní záznamy vedené pro činnosti související s provozem těžebně-dopravních strojů z oblasti BOZP a PO, docházku pracovníků, čerpání pracovních prostředků a pohonných hmot Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kalkulace cenových nabídek za činnosti při těžbě a dopravě dříví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat položky, které jsou součástí kalkulace cenových nabídek za činnosti prováděné těžebně-dopravními stroji Ústní ověření
b Popsat podmínky, které mají vliv na stanovení přirážek za náročnost prováděných činností Ústní ověření
c Vypracovat kalkulaci těžby a dopravy dříví těžebně - dopravními stroji Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Sledování provozu těžebně-dopravních strojů pomocí telematického systému

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat princip fungování telematického monitorovacího systému těžebně-dopravního stroje Ústní ověření
b Předvést čtení záznamů a exportovat z počítače výstupy telematického zařízení těžebně-dopravního stroje Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

 

Uchazeč je povinen být vybaven předepsanými osobními ochrannými pracovními pomůckami (OOPP) podle nařízení vlády č. 495/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Těžebně-dopravními stroji se rozumí harvestory a vyvážecí soupravy.

 

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen se strojním vybavením, jehož prostřednictvím bude zkoušku vykonávat.

 

Pro účely posouzení vad dříví, kvality surového dříví a při sortimentaci se použijí Doporučená pravidla pro měření a třídění dříví v ČR v aktuálním znění.

 

U kompetence „Stanovení technologického postupu nasazení těžebně-dopravních strojů v lesních porostech při těžbě a dopravě dříví (c14.D.1015)“ v kritériu g) uchazeč zadá pracovní činnosti obsluze těžebně-dopravních strojů stanovením technologie těžby a přibližování dříví, sortimentace a ukládání dříví s důrazem na ochranu lesa a BOZP.

 

U kompetence „Plánování výroby sortimentace dříví (c14.D.1019)" v kritériu a) uchazeč určí lesnicky důležité dřeviny. Jedná se o následující:

Jehličnaté: smrk, jedle douglaska, borovice, vejmutovka, modřín.

Listnaté: dub, buk, habr, javor, jasan, jilm, akát, bříza, jeřáb, ořešák, třešeň, jabloň, hrušeň, lípa, olše, topol, vrba, jírovec.

 

U kompetence „Vedení evidence související s provozem těžebně dopravních strojů (c14.D.1017)“ v kritériu g) je stanoven minimální rozsah:

  • vypracování minimálně jednoho číselníku na dlouhé dříví – surové kmeny
  • vypracování minimálně jednoho číselníku na výřezy
  • vypracování minimálně jednoho číselníku na rovnané dříví

 

Zkouška proběhne ve dvou hlavních částech. Praktická část zkoušky proběhne na pracovišti v lesním porostu, v němž probíhá těžba těžebně-dopravními stroji. Teoretická část zkoušky proběhne ve zkušební místnosti vybavené počítačem.

Zkouška je zaměřena na ověření řídicích a organizačních schopností nezbytných pro zajišťování provozu těžebně-dopravních strojů. Uchazeč bude v průběhu zkoušky využívat zařízení harvestoru za dozoru autorizované osoby.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Triumfa Energo, s. r. o.

Lesy České republiky, s. p.

Střední odborná škola Nové Město na Moravě

Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem