Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Pracovník v myslivosti
Platnost standardu: Od 18.8.2021 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s ručním nářadím, motorovou pilou, křovinořezem a traktorem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit význam použití a správně vybrat osobní ochranné pracovní pomůcky pro
práci s ručním nářadím a motorovou pilou
Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit postupy a předvést práci s ručním nářadím podle zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit zásady BOZP při práci s motorovou pilou, křovinořezem a traktorem včetně přípojného zařízení Ústní ověření
d Předvést správné nesení a bezpečný postoj při práci a pohybu na pracovišti s motorovou pilou a křovinořezem Praktické předvedení
e Ukázat bezpečnostní prvky motorové pily a vysvětlit jejich funkci Praktické předvedení a ústní ověření
f Uvést zásady manipulace s pohonnými hmotami a mazivy z pohledu BOZP a ochrany přírody Ústní ověření
g Popsat zásady první pomoci při úrazech, při požití jedovatých látek a úrazech elektrickým proudem Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha a údržba motorové pily, křovinořezu a přípojného zařízení traktoru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit a předvést denní údržbu motorové pily, křovinořezu a přípojného zařízení traktoru Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést zapojení přípojných zařízení k traktoru Praktické předvedení
c Předvést obsluhu motorové pily, křovinořezu a traktoru při práci s přípojným zařízením Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v chovu nejčastějších druhů pernaté zvěře

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat nároky na chov běžných druhů pernaté zvěře Ústní ověření
b Určit podle obrazového materiálu běžné druhy pernaté zvěře Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Prevence chorob v chovech pernaté zvěře

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozpoznat a vyjmenovat příznaky běžných chorob v chovech pernaté zvěře podle obrazového materiálu Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyjmenovat a vysvětlit preventivní opatření a způsoby léčení běžných chorob pernaté zvěře Ústní ověření
c Zkontrolovat teplotu, vlhkost a čistotu v odchovně pernaté zvěře Praktické předvedení
d Vysvětlit význam úklidu, dezinfekce, dezinsekce, deratizace v provozech odchoven pernaté zvěře Ústní ověření
e Předvést úklid, asanaci, dezinfekci, dezinsekci krmných zařízení, napáječek a skladovacích prostor krmiv Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Poznávání a skladování krmiv, léčiv a látek potřebných k desinfekci a deratizaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit druhy jadrných krmiv Praktické předvedení
b Poznat znehodnocené krmivo podle demonstračních fotografií Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat zásady skladování krmiv, léčiv a látek potřebných k dezinfekci, dezinsekci a deratizaci skladů krmiv Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Údržba mysliveckých zařízení v chovech pernaté zvěře

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat jednotlivé druhy mysliveckých zařízení používaných v chovech pernaté zvěře Ústní ověření
b Vysvětlit funkčnost následujících mysliveckých zařízení: zásyp, záštita, čelo leče Ústní ověření
c Vysvětlit postup stavby a oprav mysliveckých zařízení v chovech pernaté zvěře Ústní ověření
d Předvést úpravy ploch a porostů pro lov v chovech pernaté zvěře a vysvětlit jejich význam Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dohled nad líhnutím pernaté zvěře

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat podmínky pro kladení vajec Ústní ověření
b Popsat sběr vajec a manipulaci s nimi Ústní ověření
c Charakterizovat délku a průběh líhnutí u bažanta obecného Ústní ověření
d Navrhnout a popsat opatření pro provoz líhní v situacích odlišných od podmínek běžného provozu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetřování ulovené zvěře, úprava výřadu a její skladování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést způsoby ošetřování ulovené zvěře na jednom kusu zvěře Praktické předvedení
b Předvést a charakterizovat způsoby přepravy a skladování na dvou kusech zvěře Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést zacházení s ulovenou zvěří podle hygienických norem a mysliveckých zvyků a tradic Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v legislativě související s chovem pernaté zvěře

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zdůvodnit význam zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, pro chov pernaté zvěře Ústní ověření
b Zdůvodnit význam zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, pro chov pernaté zvěře Ústní ověření
c Popsat postupy při nakládání s odpady z chovu pernaté zvěře Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení provozní evidence v chovech pernaté zvěře

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat evidenci počtu kusů zvěře, vajec, množství odklizených exkrementů a vedlejších živočišných produktů, odpadních vod, odpadů Ústní ověření
b Provést zápis do evidence vstupů a výstupů týkající se chovu pernaté zvěře (počet nosnic, skladovaná krmiva) Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Provádění provozních činností v chovech pernaté zvěře

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést ukázku naskladnění a vyskladnění pernaté zvěře Praktické předvedení
b Předvést krmení a napájení pernaté zvěře a zkontrolovat krmítka a napáječky Praktické předvedení
c Provést odklizení exkrementů a vedlejších živočišných produktů Praktické předvedení
d Vysvětlit význam krmení, napájení, ventilace, vytápění, zajištění osvitu v provozech chovu pernaté zvěře Ústní ověření
e Popsat a předvést denní činnosti v odchovně pernaté zvěře Praktické předvedení a ústní ověření
f Převést krmivo a uložit ho do zásobníku v odchovně pernaté zvěře. Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-v-myslivosti#zdravotni-zpusobilost)

Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je řidičský průkaz s řidičským oprávněním skupiny T.

 

U kompetence Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s ručním nářadím, motorovou pilou, křovinořezem a traktorem se ručním nářadím rozumí sekera a ruční pila, přípojným zařízením se rozumí pluh, brány, žací zařízení a valník.

 

U kompetence Orientace v chovu nejčastějších druhů pernaté zvěře se běžnými druhy pernaté zvěře rozumí bažant obecný, bažant královský, koroptev polní, křepelka polní, krocan divoký, orebice rudá a kachna divoká.

 

U kompetence Prevence chorob v chovech pernaté zvěře bude poznávání příznaků běžných chorob v chovech pernaté zvěře podle obrazového materiálu ověřováno na základě 3 fotografií, a to syngamózy, kokcidiózy a kanibalismu.

 

U kompetence Poznávání a skladování krmiv, léčiv a látek potřebných k desinfekci a deratizaci budou k dispozici vzorky krmiv: pšenice, ječmen, oves, hrách, kukuřice a 3 fotografie znehodnoceného krmiva.

U kompetence Údržba mysliveckých zařízení v chovech pernaté zvěře se v kritériu e) úpravou ploch a porostů rozumí úpravy pomocí traktoru s přípojným zařízením, tj. pluhem, branami a žacím zařízením, pomocí křovinořezu a motorové pily. Pojmem porost se rozumí porosty plodinové, travní a porosty křovin a dřevin. Typ prací stanoví zkoušející, dle vegetačního období v termínu konání zkoušky tak, aby každé zadání obsahovalo praktické předvedení obsluhy traktoru s přípojným zařízením, křovinořezu a motorové pily. Zadání úkolu vychází z následujících pracovních operací: sečení trvalých travních porostů, mechanizované obracení sena, vysekávání nedopasků, sklízení polních a lučních plodin, příprava půdy k založení trvalého travního porostu, mechanizovaná úprava založeného trvalého travního porostu, odstranění náletových dřevin, příprava kulatiny na tvorbu oplocení výběhu, úprava a odstranění plevelných rostlin v okolí výběhu.

 

U kompetence Dohled nad líhnutím pernaté zvěře s podmínkami odlišnými od běžného provozu se rozumí odstranění poruchy, uvedení zařízení do provozu, krátkodobé přerušení provozu.

 

U kompetence Ošetření ulovené zvěře, úprava výřadu a její skladování v kritériích a) až c) není nutné použít čerstvě ulovený kus zvěře.

 

U kompetence Vedení provozní evidence v chovech pernaté zvěře bude k dispozici záznamový arch evidence vstupů a výstupů v chovu pernaté zvěře.

 

U kompetence Provádění provozních činností v chovech pernaté zvěře bude při převážení krmiva použit traktor s vhodným přípojným zařízením.

 

 

Při práci je třeba hodnotit přístup ke zvířatům a respektování pohody zvířat (welfare). Uchazečům jsou zadávány komplexní úkoly, které umožní ověření několika kritérií v rámci jedné i více kompetencí.

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství

Lesy České republiky, s. p.

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem