Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Informatické obory
Povolání: Systémový inženýr správy aplikací
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 7

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v oblasti řídicích technologických systémů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat princip fungování dané technologie klienta (ovládat terminologii oboru klienta, znát účel a funkci oboru klienta) Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat princip sběru dat a informací, vyhodnocování dat a interpretace informací vůči technologii klienta. Popsat vhodné regulační podmínky, nezbytné zásahy pro udržení technologie klienta v provozních limitech Praktické předvedení a ústní ověření
c Orientovat se v ICT technologiích (ovládat terminologii, znát účel a funkci základních HW, SW komponent) Písemné a ústní ověření
d Vypracovat hierarchický architekturní návrh řídicího systému dle specifikace technologie dodané klientem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Zpracovávání instrukcí pro provoz a údržbu řídicích systémů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout koncepci dokumentace o správě hardware a software Praktické předvedení a ústní ověření
b Specifikovat rutinní činnosti podle schémat dodaných klientem (dekompozice díla na činnosti, struktura rozkladu činností do bloků/kroků, úprava textu, bezchybnost, interpretační jednoznačnost apod.) Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout koncepci dokumentace o krizových scénářích Praktické předvedení a ústní ověření
d Specifikovat abnormální stavy podle schémat dodaných klientem (dekompozice díla na činnosti, struktura rozkladu činností do bloků/kroků, úprava textu, bezchybnost, interpretační jednoznačnost apod.) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Vyhodnocování funkce a působení řídicího systému v návaznosti na stávající potřeby a možnosti řídicích systémů nebo v průběhu mimořádných stavů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v oblasti BOZP Písemné ověření
b Orientovat se v bezpečnosti provozu technologie v oboru klienta (vyhodnotit základní chyby technologie, interpretovat příčiny jejich vzniku a způsob reakce, zvolit činnosti k potlačení dopadů, atp.) Písemné ověření
c Orientovat se v bezpečnosti ICT technologií (vyhodnotit základní chyby ICT technologie, interpretovat příčiny jejich vzniku a způsob reakce, zvolit činnosti k potlačení dopadů atp.) Písemné ověření
d Ovládat měření kvality procesů a orientovat se v nutných metrikách pro měření kvality i efektivity výroby (popsat způsoby měření kvality, vyhodnocování kvality procesů a výroby, atp.) k parametrizaci souvislostí mezi ICT technologií a řízenou technologií výroby pro zajištění požadované provozuschopnosti řídicího systému a řízené výrobní technologie Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Návrh struktury a parametrizace řídicího systému v souladu s potřebami provozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat analýzu současného stavu provozu technologie podle zadání specifikovaného klientem Praktické předvedení a ústní ověření
b Vypracovat základní schéma úlohy dodané klientem (identifikovat měřené parametry – např. množství, rychlost, objem; a způsob převodu na elektrické veličiny; zvolit vhodné měřící metody a způsoby přenosu veličin; zvolit vhodné regulační metody a návrh algoritmu) Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout počet a umístění RTU, zpracovat analýzu dopadů na přenos dat, zpracovat architekturní návrh zapojení, nastínit bezpečnost dostupnosti dat, navrhnout parametrizaci řídicích jednotek (RTU) podle specifikace dodané klientem Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout počet a specifikaci ICT komponent, zpracovat architekturní návrh zapojení, nastínit bezpečnost dostupnosti dat, navrhnout parametrizaci centrální části řídicího systému – aplikace, databáze, storage Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Zajišťování řádného technického stavu řídicích technologických systémů a navrhování jejich dalšího vývoje v návaznosti na potřeby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Diagnostikovat stav a vytíženost hardwarových a softwarových prostředků pomocí nástrojů operačního systému nebo zadaných monitorovacích nástrojů (sledování parametrů procesoru, paměti, storage disků, datové sítě, napájení atp.) Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést sběr a kontrolu systémových log dat - Log management, identifikovat kritické události, interpretovat kořenové příčiny vzniku události Praktické předvedení a ústní ověření
c Analyzovat chyby a navrhnout koncepční zlepšení řídicího systému. Vyhledat řešení pomocí otevřených zdrojů na stránkách výrobců nebo odborných informačních portálů Praktické předvedení a ústní ověření
d Ověřit funkčnost jednotlivých hardwarových a softwarových komponent (vyřešit jednoduchý problém – PC/server nebootuje, Switch/Router nefunguje, RTU – neposílá data atp.) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Zajišťování změn systému a nových prvků v programovém a technickém vybavení v návaznosti na potřeby a nové skutečnosti provozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Analyzovat současný stav a rizika dopadů změn dle zadání specifikovaného klientem Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout způsob testování funkčnosti nových hardware a software komponent podle zadání specifikovaného klientem Praktické předvedení a ústní ověření
c Instalovat nový software podle specifikace klienta bez ztráty původní konfigurace a bez ztráty původních dat Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Zpracování změn řídicích systémů v kontextu změn struktury řízeného technologického procesu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Identifikovat a posoudit změny technologického procesu a způsob jejich promítnutí do nutných změn řídicích systémů podle zadání specifikovaného klientem (popsat prostředí technologie a prostředí řídicího systému) Praktické předvedení a ústní ověření
b Zpracovat plán časové náročnosti implementace změn (definovat etapy, navrhnout časový harmonogram, stanovit kritické faktory, navrhnout náhradní plán a prezentovat klientovi) Praktické předvedení a ústní ověření
c Zpracovat návrh rozpočtu finanční náročnosti implementace změn (vypracovat ekonomickou analýzu potřebných změn a jednotlivých etap a prezentovat klientovi) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Písemné a ústní ověření

Autorizovaná osoba vypracuje soubor 10 zadání, zaměřených na ověření znalostní složky vybrané kompetence

Orientace v oblasti řídicích technologických systémů, kritérium c)

 

Autorizovaná osoba zajistí vygenerování náhodného zadání pro každého uchazeče, sestaveného z 1 zadání

Orientace v oblasti řídicích technologických systémů, kritérium c)

 

Písemné ověření

Pro kritéria, která vyžadují písemné ověření, použije uchazeč volný text.

 

Praktické předvedení a ústní ověření

Autorizovaná osoba připraví dvě různé úlohy pro řešení všech kompetencí zkoušky s vyjímkou Zajišťování řádného technického stavu řídicích technologických systémů a navrhování jejich dalšího vývoje v návaznosti na potřeby, Zajišťování změn systému a nových prvků v programovém a technickém vybavení v návaznosti na potřeby a nové skutečnosti provozu a Zpracování změn řídicích systémů v kontextu změn struktury řízeného technologického procesu.

Pro použití při zkoušce vybere autorizovaná osoba náhodným výběrem jednu z úloh pro použití při zkoušce.

Úloha musí definovat fiktivního klienta a jeho technologii, pro kterou se navrhuje řídící systém. Technologie musí mít 5 různých různých spolupracujících prvků. Zadání úlohy musí obsahovat všechny údaje, potřebné při řešení všech kompetencí s vyjímkou tří výše uvdených.

 

Pro řešení ůkolů zadaných v kompetencích Zajišťování řádného technického stavu řídicích technologických systémů a navrhování jejich dalšího vývoje v návaznosti na potřeby, Zajišťování změn systému a nových prvků v programovém a technickém vybavení v návaznosti na potřeby a nové skutečnosti provozu a Zpracování změn řídicích systémů v kontextu změn struktury řízeného technologického procesu připraví autorizovaná osoba fungující řídící systém, který řídí 5 různých prvků technologie fiktivního klienta. O systému poskytne autorizovaná osoba všechny potřebné informace. Pro diagnostiku systému poskytne monitorovací nástroje. Pro řešení kritéria c) kompetence Zajišťování řádného technického stavu řídicích technologických systémů a navrhování jejich dalšího vývoje v návaznosti na potřeby vytvoří v řídícím systému stav, který povede ke vzniku kritické události.

Pro řešení kritéria d) nastaví problém, jehož obecná charakteristika je uvedena v popisu kritéria.

 

Autorizovaná osoba v roli klienta u kompetence Zajišťování změn systému a nových prvků v programovém a technickém vybavení v návaznosti na potřeby zadá dvě změny v řídícím systému. K instalaci změn zadá všechny potřebné podklady.

 

Autorizovaná osoba je povinna nejpozději v den oznámení termínu zkoušky z profesní kvalifikace uchazeči sdělit informace o dvou řídících systémech, které mohou být použity při zkoušce. Musí se jednat o široce používané systémy. Uchazeč má právo zvolit si platformu pro realizaci zkoušky nejpozději pět dní před konáním zkoušky po dohodě s autorizovanou osobou.

Tento systém bude použit i při přípravě řídícího systému pro tři výše zmíněné kompetence. Ve stejný den autorizovaná osoba uvede informace o dostupném ICT, které lze použít při realizace výše uvedeného řídícího systému. Uchazeč si jednu sadu ICT nejpozději pět dní před konáním zkoušky vybere. Ta bude použita autorizovanou osobou k realizaci výše uvedeného řídícího systému.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro informační technologie a elektronické komunikace, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Axenta, a. s.

ZAT, a. s.

ZČU v Plzni