Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Sklářský technik technolog
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických a výtvarných podkladech pro výrobu a zpracování skla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v normách a technických podkladech pro sklářskou výrobu Praktické předvedení a ústní ověření
b Číst technické výkresy a technologickou dokumentaci určenou pro sklářskou výrobu Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést platné normy a předpisy pro zadaný proces ve sklářské výrobě Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování druhu a množství surovin a materiálů pro sklářskou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést chemické složení surovin pro sklářskou výrobu a vypočítat množství potřebné pro přípravu sklářského kmene Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit vhodnost sklářských surovin a materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
c Připravit suroviny pro přípravu sklářského kmene a zajistit potřebný materiál pro konkrétní sklářskou operaci ve výrobě Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat technologické postupy pro přípravu a zpracování skloviny a posoudit kvalitativní rozdíly ve vlastnostech skloviny při použití různých druhů a množství surovin a materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování standardních technologických postupů a technologických podmínek pro typově opakovanou sklářskou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat technologický postup a návodky pro konkrétní opakovanou výrobní operaci ve sklářské výrobě Praktické předvedení
b Vyhotovit návodku pro konkrétní opakovanou výrobní operaci ve sklářské výrobě Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Stanovování standardních technologických postupů a technologických podmínek pro jednotlivé úseky sklářské výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit a popsat standardní technologické postupy na jednotlivých úsecích sklářské výroby Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit návaznost jednotlivých technologických postupů v souladu s technologickou dokumentací a uvést jejich vliv na kvalitu výroby při nedodržení postupů Ústní ověření
c Vysvětlit vliv technologických podmínek na kvalitu zadaného procesu ve sklářské výrobě Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola a dodržování technologických postupů ve sklářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat správnost technologického postupu u zadaného procesu ve sklářské výrobě (modelová situace) Praktické předvedení
b Vyjmenovat nápravná opatření při nedodržení technologického postupu u zadaného sklářského procesu Ústní ověření
c Vést záznam o průběhu kontroly dodržování technologických postupů (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění technického dozoru na sklářských pracovištích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést průběžný technický dozor v souladu s platnými zásadami pro zadaný proces ve sklářské výrobě (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
b Vést záznamy o průběhu technického dozoru (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Provádění technických zkoušek ve sklářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat jednotlivé druhy technických zkoušek ve sklářské výrobě a provést zadanou technickou zkoušku Praktické předvedení a ústní ověření
b Zpracovat výstupy z konkrétního technického měření nebo zkoušky provedené ve sklářské výrobě a vyvodit z něho závěry Praktické předvedení a ústní ověření
c Posoudit vady výrobků a uvést příčiny jejich vzniku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení technické dokumentace sklářské výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit návrh technické dokumentace k zadanému procesu ve sklářské výrobě Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyjmenovat různé typy a druhy dokumentace ve sklářské výrobě Ústní ověření
c Zaznamenat údaje u zadaného sklářského procesu do provozního deníku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/sklarsky-technik-technolo#zdravotni-zpusobilost).

 

U kompetencí Kontrola a dodržování technologických postupů ve sklářství, kritérium a), b); Provádění technického dozoru na sklářských pracovištích, kritérium a); Stanovování standardních technologických postupů a technologických podmínek pro jednotlivé úseky sklářské výroby, kritérium c); Vedení technické dokumentace sklářské výroby, autorizovaná osoba určí konkrétní sklářský proces (např. proces tavení, chlazení, tvarování, zušlechťování skla, podle zaměření výroby a místa konání zkoušky), pro který bude uchazeč plnit zadané úkoly.

 

U kompetence Provádění technických zkoušek ve sklářství, kritérium a) autorizovaná osoba určí konkrétní druh technické zkoušky nebo technického měření, kterou/které uchazeč provede. Technické zkoušky nebo měření budou zaměřeny na procesy sklářské výroby z oblasti tavení, tvarování, broušení, rytí.

Autorizovaná osoba připraví u odborné kompetence Kontrola a dodržování technologických postupů ve sklářství, kritérium a), c) a Provádění technického dozoru na sklářských pracovištích, kritérium a) a b) vždy jednu modelovou situaci pro oblast sklářské výroby.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Preciosa, a. s.

SUPŠS, Kamenický Šenov

Glassschool, Nový Bor

Firma Pačinek Glass