Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Sklářský technik dispečer
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických a výtvarných podkladech pro výrobu a zpracování skla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v normách a technických podkladech pro sklářskou výrobu Praktické předvedení a ústní ověření
b Číst technické výkresy a technologickou dokumentaci určenou pro sklářskou výrobu Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést platné normy a předpisy pro zadaný proces ve sklářské výrobě Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení provozní dokumentace sklářské výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat typy provozní dokumentace sklářské výroby Ústní ověření
b Vyhotovit provozní dokumentaci zadaného sklářského procesu Praktické předvedení
c Vést provozní dokumentaci zadaného sklářského procesu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Dispečerské řízení sklářské výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní výrobní celky ve sklářské výrobě za účelem odevzdání zadaného výrobku podle plánu a ve správné struktuře do skladu výrobků Ústní ověření
b Popsat sledování operativních a expedičních plánů zadaného sklářského procesu Ústní ověření
c Předvést způsoby dispečerského řízení formou modelové situace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování výrobních zařízení pro sklářskou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat výrobní zařízení pro zadaný typ sklářského výrobku Ústní ověření
b Určit technologii výroby a zušlechťování daného sklářského výrobku a správně ho zařadit do toku výrobního procesu. Ústní ověření
c Stanovit výrobní zařízení pro ruční výrobu užitkového skla v rámci modelové situace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Kontrola plnění operativních plánů sklářské výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy operativních plánů sklářské výroby Ústní ověření
b Zkontrolovat naplňování operativního plánu u konkrétního sklářského výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Koordinace průběhu výrobních činností ve sklářství a jejich vzájemných vazeb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit databázi naplňování výrobních kapacit u zadaného sklářského výrobku Praktické předvedení
b Koordinovat výrobní činnosti u zadaného sklářského výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
c Orientovat se v technologickém toku sklářské výroby Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Sestavování operativních plánů sklářské výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit operativní plán zadaného sklářského výrobku s ohledem na provázanost dílčích procesů, jako jsou kapacity v oblasti lidských zdrojů a množství dostupných surovin a materiálů Praktické předvedení
Je třeba splnit toto kritérium.
4

Určování optimálního využívání výrobních a pracovních kapacit na sklářských pracovištích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat pojmy: výrobní a lidská kapacita, normy spotřeby času Ústní ověření
b Určit optimální využití výrobních a lidských kapacit na zadaném sklářském pracovišti Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/sklarsky-technik-dispecer#zdravotni-zpusobilost).

 

U kompetence Dispečerské řízení sklářské výroby, kritérium a); u kompetence Stanovování výrobních zařízení pro sklářskou výrobu, kritérium a) b); u kompetence Kontrola plnění operativních plánů sklářské výroby, kritérium b); u kompetence Koordinace průběhu výrobních činností ve sklářství a jejich vzájemných vazeb, kritérium a), b); u kompetence Sestavování operativních plánů sklářské výroby, kritérium a); autorizovaná osoba určí typ sklářského výrobku, ke kterému se budou vztahovat zadané úkoly.

 

U kompetencí Orientace v normách a v technických a výtvarných podkladech pro výrobu a zpracování skla, kritérium b), c); u kompetence Vedení provozní dokumentace sklářské výroby, kritérium b), c); u kompetence Dispečerské řízení sklářské výroby, kritérium b); autorizovaná osoba určí konkrétní proces ve sklářské výrobě, ke kterému se bude vztahovat zadaný úkol.

U kompetence Určování optimálního využívání výrobních a pracovních kapacit na sklářských pracovištích, kritérium b) autorizovaná osoba určí konkrétní sklářské pracoviště, ke kterému se bude vztahovat zadaný úkol.

U kompetencí Dispečerské řízení sklářské výroby, kritérium a), b), c); Kontrola plnění operativních plánů sklářské výroby, kritérium b); Koordinace průběhu výrobních činností ve sklářství a jejich vzájemných vazeb, kritérium b); Určování optimálního využívání výrobních a pracovních kapacit na sklářských pracovištích, kritérium b); Stanovování výrobních zařízení pro sklářskou výrobu, kritérium c) autorizovaná osoba připraví jednu modelovou situaci v návaznosti na ověřovanou kompetenci. Ověřování odborných kompetencí bude probíhat v reálném provozu sklářské výroby.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Preciosa, a. s.

SUPŠS, Kamenický Šenov

Glassschool, Nový Bor

Firma Pačinek Glass