Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Montážník nábytkových sestav
Platnost standardu: Od 19.6.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technických podkladech a vypracovávání technologické dokumentace pro montáž a demontáž interiérových dveří a zárubní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst a interpretovat příslušnou konstrukční a technologickou dokumentaci v grafické i v elektronické formě, včetně stavebních výkresů stěn Praktické předvedení a ústní ověření
b Vypracovat technologickou dokumentaci na montáž interiérových dveří a zárubní Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Přebírání montáže, vyhodnocení stavu stavebních otvorů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat kontrolované parametry stavebních otvorů Ústní ověření
b Zvolit vhodný typ měřicího zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat příslušné parametry stavebních otvorů Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést zápis zjištěného stavu s návrhem na řešení Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést vhodnou úpravu a opravu zjištěných nedostatků Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Přebírání zboží od dodavatele, příjem zakázky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ověřit kompletnost přebíraného zboží podle technické dokumentace, výdejky, faktury a o zjištěných závadách učinit písemný záznam Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit způsob skladování a manipulace s materiálem a ostatními doplňkovými výrobky (osvětlení, elektrické instalace, atd.) Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat a přijmout zakázku na montáž interiérových dveří a zárubní Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Úprava dřevěných, plastových a jiných materiálů pro montáž interiérových dveří a zárubní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a použít vhodné nástroje, nářadí a pomůcky pro úpravy dřevěných, plastových a jiných materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit vhodné pracovní postupy obrábění dřeva a materiálů na bázi dřevních hmot, plastových a jiných materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
c Řezat, vrtat, hoblovat, brousit, začišťovat, popř. frézovat dřevo a materiály na bázi dřevních hmot, plastových a jiných materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
d Řemeslně spojit materiály a provést jejich montáž pro přípravu interiérových dveří a zárubní Praktické předvedení a ústní ověření
e Při všech operacích dodržovat zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Rozměrové vrtání a montáž kotevní techniky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit podle druhu stěny možnosti kotvení a zvolit správný způsob kotvení zárubní Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit technologickou dobu tuhnutí pojiv Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyvrtat, vyčistit a zkontrolovat otvory v místech podle předchozího rozměření Praktické předvedení a ústní ověření
d Vložit a upevnit kotevní materiály do otvorů podle technologického postupu Praktické předvedení a ústní ověření
e Zkontrolovat finální kvalitu podle technologického postupu Praktické předvedení a ústní ověření
f Při všech operacích dodržovat zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž dveřních zárubní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a použít vhodný technologický postup montáže dveřních zárubní Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkontrolovat funkčnost dveřních zárubní, popřípadě odstranit nedostatky Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit a použít vhodný technologický postup dokončovacích prací Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést montáž dveřních zárubní Praktické předvedení a ústní ověření
e Při všech operacích dodržovat zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž dveří do stavebních otvorů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a použít vhodný technologický postup montáže dveří včetně posuvných Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkontrolovat funkčnost a seřízení dveří, popřípadě odstranit nedostatky Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit a použít vhodný technologický postup osazování kování a dokončovacích prací Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést montáž dveří do stavebních otvorů Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést montáž samozavírače dveří podle konkrétního zadání Praktické předvedení a ústní ověření
f Při všech operacích dodržovat zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Tmelení a utěsňování spár

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a použít vhodné druhy materiálů pro tmelení a utěsnění spár Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit, použít a dodržet technologické postupy při tmelení a utěsňování spár Praktické předvedení a ústní ověření
c Tmelit a utěsňovat spáry Praktické předvedení a ústní ověření
d Při všech operacích dodržovat zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dokončování a úprava zárubní a dveří

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a použít vhodné druhy materiálů pro povrchové dokončení zárubní a dveří Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit, použít a dodržet technologické postupy a zásady BOZP a PO při dokončování povrchu zárubní a dveří (např. přelakování, lištování) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Předávání zakázky montáže interiérových dveří a zárubní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést úklid pracoviště, třídění a likvidaci odpadu Praktické předvedení a ústní ověření
b Zaznamenat údaje o poruchách, opravách a běžné údržbě montážních strojů a zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
c Vypracovat předávací protokol o provedené montáži interiérových dveří a zárubní Praktické předvedení a ústní ověření
d Předat odběrateli hotový výrobek a předávací protokol Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání s odpadem v nábytkářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést úklid po skončení montáže Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit způsoby třídění, skladování, zpracování, recyklace a likvidace odpadu vzniklého při montáži Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/montaznik-nabytku-do-inte#zdravotni-zpusobilost).

Pro ověření zadaných kritérií je nutné provést montáž minimálně:

a) jedné obložkové zárubně nebo zárubně pro posuvné dveře do stavebního pouzdra

b) montáž vnitřních dveří včetně montáže jednoduchého samozavírače

c) montáž posuvných dveří na stěnu nebo do zdi

 

Při ověřování odborných způsobilostí je třeba respektovat ustanovení následujících norem v platném znění:

ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části

ČSN 74 6077 – Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování

ČSN EN 14351-1 + A2 Okna a dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti Část 1: Okna a vnější dveře,

ČSN EN 14351-2 Okna a dveře - Norma výrobku, funkční charakteristiky - Část 2: Vnitřní dveře

ČSN EN 12519 Okna a dveře - Terminologie

 

Při praktickém ověřování jednotlivých odborných kompetencí je třeba v odpovídajících případech hodnotit organizaci práce, kvalitu provedených prací a dodržování zásad BOZP a PO. Ústním ověřením se rozumí stručné slovní doplnění prakticky ověřovaných činností.

 

Vzhledem k charakteru ověřovaných odborných kompetencí zajistí autorizovaná osoba pomocníka ke zkoušce. Uchazeč si na zkoušku přinese vlastní pracovní oděv a obuv a osobní ochranné pracovní prostředky.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

  1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání truhlář a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti nábytkářské nebo stavební výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti nábytkářské nebo stavební výroby.
  2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti nábytkářské nebo stavební výroby a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti nábytkářské nebo stavební výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti nábytkářské nebo stavební výroby.
  3. Vyšší odborné vzdělání v oblasti nábytkářské nebo stavební výroby a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti nábytkářské nebo stavební výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti nábytkářské nebo stavební výroby.
  4. Vysokoškolské vzdělání nejméně bakalářského studijního programu se zaměřením na oblast nábytkářské nebo stavební výroby nebo zpracování dřeva a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti nábytkářské nebo stavební výroby nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti nábytkářské nebo stavební výroby.
  5. Profesní kvalifikace 33-054-H Montážník interiérových dveří a zárubní a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti nábytkářské nebo stavební výroby.

 

Další požadavky:

  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro zajištění zkoušky podle tohoto hodnoticího standardu je třeba mít k dispozici pracoviště vybavené základními profesionálními truhlářskými stroji a zařízením k vykonání zkoušky odpovídající požadavkům BOZP a hygienickým předpisům, s následujícím minimálním materiálně-technickým vybavením:

Měřidla: metr skládací, metr svinovací, pásmo, posuvné měřidlo, tyčové měřidlo, vodováha pevná, sklonoměr

Rýsovací pomůcky: tesařská tužka, rudka s kolovrátkem a šňůrou, olovnice, ocelový tesařský úhelník, nastavovací a pevné pokosníky, dřevěné rýsovadlo, bodce, kružítko obyčejné a s obloukem

Nářadí a zařízení: ztužidla a rychlosvěrky, speciální rozpěry a vymezovací přípravky, vrtáky na dřevo a na kovy, rašple různých typů, pilníky na opracování dřeva a kovů, kladiva, dřevěné a pryžové paličky, průbojníky, hoblík, hoblík klopkař, římsovník, rejsek, sada dlát (6 mm, 10 mm, 14 mm, 20 mm, 26 mm), sada zapouštěcích dlát, brousek, sada šroubováků, hlubič kuželový, obtahovačka, kleště štípací, kleště kombinované, pila truhlářská sklopná 800 mm, pila ocaska, pila děrovka, pracovní montážní stolek, ruční elektrická pila kotoučová, elektrická vrtačka a šroubovák, elektrická ruční bruska, přenosné a stabilní srovnávací frézky, nástroje na čepování, řetězová dlabačka, zednické sekáče, klíče na matice a šrouby, štětce na provádění nátěrů lepidly a ochrannými prostředky

Materiál: podle zadání konkrétního úkolu

Pro ověření zadaných kritérií je nutné provést montáž minimálně:

a) jedné obložkové zárubně nebo zárubně pro posuvné dveře do stavebního pouzdra

b) montáž vnitřních dveří včetně montáže jednoduchého samozavírače

c) montáž posuvných dveří na stěnu nebo do zdi

 

Prostory a zdroj potřebné energie odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům.

Projektová dokumentace související s hodnocenými činnostmi, předepsané technologické postupy, výkresy a informační materiály (např. technické listy).

PC případně tablet s přístupem k internetu.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro konání zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 20 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 10 až 12 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmys, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

K O D A, s. r. o., Blatno

Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace

LINETA Severočeská dřevařská společnost, a. s., Praha

NADOP-VÝROBA NÁBYTKU, a. s., Ořechov