Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Platnost standardu: Od 29.6.2015 do 19.8.2020
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 19.6.2020 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technických podkladech pro montáž a demontáž interiérových dveří a zárubní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst dodanou konstrukční a technologickou dokumentaci v grafické i v elektronické formě včetně stavebních výkresů stěn Praktické předvedení a ústní ověření
b Vypracovat technologickou dokumentaci na montáž jednoduchého výrobku ze dřeva, dřevních hmot, kovu, skla Praktické předvedení a ústní ověření
c Využít jednoduché počítačové aplikace při zpracování dokumentů technické přípravy montáže Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Přebírání montáže, vyhodnocení stavu stavebních otvorů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat kontrolované parametry Ústní ověření
b Zvolit vhodný typ měřicího zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat příslušné parametry Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést zápis zjištěného stavu s návrhem na řešení Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést vhodnou úpravu a opravu zjištěných nedostatků Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Přebírání zboží od dodavatele, příjem zakázky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ověřit kompletnost přebíraného zboží dle technické dokumentace, výdejky, faktury a o zjištěných závadách učinit písemný záznam Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit způsob skladování a manipulace s materiálem a ostatními doplňkovými výrobky (osvětlení, elektrické instalace, atd.) Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat a přijmout zakázku na montáž interiérových dveří a zárubní Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Úprava dřevěných, plastových a jiných materiálů pro montáž interiérových dveří a zárubní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a použít vhodné nástroje, nářadí a pomůcky pro úpravy dřevěných a plastových materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit vhodné pracovní postupy obrábění dřeva a materiálů na bázi dřevních hmot a plastových materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést řezání, vrtání, začišťování, broušení, hoblování, popř. frézování dřeva a materiálů na bázi dřevních hmot a plastových materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
d Řemeslně spojit materiály a provést jejich montáž Praktické předvedení a ústní ověření
e Při všech operacích dodržovat zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Rozměrové vrtání a montáž kotevní techniky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit podle druhu stěny možnosti kotvení a zvolit správný způsob kotvení zárubní Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit technologickou dobu tuhnutí pojiv Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyvrtat, vyčistit a zkontrolovat otvory v místech podle předchozího rozměření Praktické předvedení a ústní ověření
d Vložit a upevnit kotevní materiály do otvorů podle technologického postupu Praktické předvedení a ústní ověření
e Zkontrolovat finální kvalitu podle technologického postupu Praktické předvedení a ústní ověření
f Při všech operacích dodržovat zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž dveřních zárubní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a použít vhodný technologický postup montáže dveřních zárubní Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkontrolovat funkčnost dveřních zárubní, popřípadě odstranit nedostatky Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit a použít vhodný technologický postup dokončovacích prací Praktické předvedení a ústní ověření
d Při všech operacích dodržovat zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž dveří do stavebních otvorů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a použít vhodný technologický postup montáže dveří včetně posuvných Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkontrolovat funkčnost a seřízení dveří, popřípadě odstranit nedostatky Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit a použít vhodný technologický postup osazování kování a dokončovacích prací Praktické předvedení a ústní ověření
d Při všech operacích dodržovat zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Tmelení a utěsňování spár

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a použít vhodné druhy materiálů pro tmelení a utěsnění spár Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit, použít a dodržet technologické postupy při tmelení a utěsňování spár Praktické předvedení a ústní ověření
c Při všech operacích dodržovat zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dokončování a úprava zárubní a dveří

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a použít vhodné druhy materiálů pro povrchové dokončení zárubní a dveří Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit, použít a dodržet technologické postupy a zásady BOZP a PO při dokončování povrchu zárubní a dveří (např. přelakování, lištování) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Předávání zakázky montáže interiérových dveří a zárubní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést úklid pracoviště, třídění a likvidaci odpadu Praktické předvedení a ústní ověření
b Zaznamenat údaje o poruchách, opravách a běžné údržbě montážních strojů a zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
c Vypracovat předávací protokol o provedené montáži interiérových dveří a zárubní (vícepráce, závady, nedodělky, připomínky zákazníka) Praktické předvedení a ústní ověření
d Předat odběrateli hotový výrobek a předávací prorokol Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Pro ověření zadaných kritérií je nutné provést montáž minimálně:

a) jedné obložkové zárubně nebo zárubně pro posuvné dveře do stavebního pouzdra

b) montáž vnitřních dveří

c) montáž posuvných dveří na stěnu nebo do zdi

 

Při ověřování odborných způsobilostí je třeba respektovat ustanovení následujících norem v platném znění:

01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části

TNI 746077 – Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování

ČSN EN 14351-1 + A1(74 6075) Okna a dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti

ČSN EN 12519 (74 6032) Okna a dveře - Terminologie

 

Při praktickém ověřování jednotlivých odborných kompetencí je třeba v odpovídajících případech hodnotit organizaci práce, kvalitu provedených prací a dodržování zásad BOZP a PO.

 

Ústním ověřením se rozumí stručné slovní doplnění prakticky ověřovaných činností.

 

Vzhledem k charakteru ověřovaných odborných kompetencí je nezbytné uchazeči zajistit pomoc další osoby.

 

Uchazeč si na zkoušku přinese osobní ochranné pracovní prostředky.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

KODA, s. r. o.,Blatno

ESOZ Chomutov

KERNER, s. r. o., Chomutov

České dřevařské závody Praha, a. s.

EBH Haus, s. r. o.

DTV, s. r. o., Stárkov