Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Nábytkářský truhlář
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v průvodní dokumentaci výroby nábytkového dílce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst dodanou výrobní dokumentaci v tištěné nebo elektronické formě, orientovat se v technickém popisu, popsat značení materiálů a kótování Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
4

Příprava tvarových brusných kotoučů a disků pro strojní broušení profilů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit tvarový brusný kotouč nebo disk pro strojní broušení profilů podle zadání výroby Praktické předvedení a ústní ověření
b Ověřit, zda tvar kotouče nebo disku odpovídá požadovanému tvaru profilu podle zadání výroby a případně upravit kotouč nebo disk pro broušení profilů do požadovaného tvaru podle zadání výroby Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit a zdůvodnit výběr brusiva podle zadání výroby a upevnit ho na tvarový brusný kotouč nebo disk pro broušení profilů Praktické předvedení a ústní ověření
d Upnout tvarový brusný kotouč nebo disk na pracovní hřídel stroje Praktické předvedení
e Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nastavování a spouštění spodních frézek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat a ověřit přítomnost a správnou funkci bezpečnostních a ochranných prvků spodní frézky Praktické předvedení a ústní ověření
b Nastavit spodní frézku, zejména rychlost otáček, polohu pracovního nástroje a polohu vodicích prvků podle opracovávaného dílce v souladu s dodanou výrobní dokumentací Praktické předvedení a ústní ověření
c Spustit spodní frézku a ověřit správnost nastavení provedením požadovaných operací na zkušebním dílci Praktické předvedení
d V případě potřeby upravit nastavení stroje Praktické předvedení
e Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Broušení profilů za pomoci tvarových brusných kotoučů a disků na spodních frézkách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat připravený dílec před vložením na pracovní plochu spodní frézky Praktické předvedení a ústní ověření
b Obrousit profil za pomoci tvarového brusného kotouče nebo disku na spodní frézce Praktické předvedení
c Zkontrolovat kvalitu broušení dílce Praktické předvedení
d Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nastavování a spouštění kartáčovacích strojů s manuálním ovládáním a ručním vedením dílců

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit brusný kartáč pro broušení na kartáčovacím stroji podle zadání výroby Praktické předvedení a ústní ověření
b Upnout brusný kartáč na pracovní hřídel kartáčovacího stroje Praktické předvedení
c Zkontrolovat a ověřit přítomnost a správnou funkci bezpečnostních a ochranných prvků kartáčovacího stroje Praktické předvedení a ústní ověření
d Nastavit kartáčovací stroj, zejména rychlost otáček, výšku pracovního nástroje a polohu vodicích prvků podle opracovávaného dílce v souladu s dodanou výrobní dokumentací Praktické předvedení a ústní ověření
e Spustit kartáčovací stroj Praktické předvedení
f Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Broušení na kartáčovacích strojích s manuálním ovládáním a ručním vedením dílců

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat připravený dílec před broušením na kartáčovacím stroji Praktické předvedení a ústní ověření
b Obrousit dílec na kartáčovacím stroji Praktické předvedení
c Zkontrolovat kvalitu broušení dílce Praktické předvedení
d Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Broušení bočních ploch tvarových nábytkových dílců pomocí ruční elektrické nebo pneumatické brusky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit brusivo podle zadání výroby a opatřit jím ruční pneumatickou nebo elektrickou excentrickou a vibrační brusku Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkontrolovat připravený dílec před broušením Praktické předvedení
c Obrousit boční plochu tvarového nábytkového dílce pomocí ruční pneumatické nebo elektrické excentrické a vibrační brusky Praktické předvedení
d Zkontrolovat kvalitu broušení dílce Praktické předvedení
e Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční broušení složitých tvarů a profilů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat přítlačný špalík pro ruční broušení složitých tvarů a profilů podle zadání výroby a výběr zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkontrolovat tvar přítlačného špalíku z hlediska požadovaného profilu a parametrů podle zadání výroby a případně ho upravit pro ruční broušení složitých tvarů a profilů do požadovaného tvaru Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit brusivo podle zadání výroby Praktické předvedení a ústní ověření
d Zkontrolovat připravený dílec před broušením a bezpečně ho upnout do vhodné pracovní polohy Praktické předvedení
e Ručně obrousit složitý tvar a profil Praktické předvedení
f Zkontrolovat kvalitu broušení dílce Praktické předvedení
g Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání s odpady vzniklými při broušení v nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést úklid pracoviště po skončení práce Praktické předvedení
b Popsat způsoby třídění a skladování odpadu vzniklého při dané činnosti s důrazem na vzniklý nebezpečný odpad Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/obsluha-stroju-pro-zpraco-6cd6#zdravotni-zpusobilost).

Ověřování kritérií hodnocení povede navazujícími činnostmi k opracování 8 kusů tvarových nábytkových dílců za použití různých druhů a tlouštěk materiálů (polotvrdá dřevovláknitá deska /MDF/, MDF jednostranně lakovaná deska, dřevotřískové a dřevovláknité desky, překližka, laťovka, dýhovaná dřevotřísková deska, laminovaná dřevotřísková deska, masivní hranoly, spárovka) s využitím běžně používaných technologických postupů a při dodržování standardně povolených tolerancí.

Alespoň 2 dílce budou mít složitý tvar nebo profil (vnitřní díry, tvarované drážky), to znamená, že budou opracovány ručně pomocí speciálch tvarových přípravků na broušení.

Konečné opracování dílců je určeno pro čalouněný nábytek (hranoly, kluzáky z masivu, područky) a pro ostatní typy nábytku (základní broušení tvarů dýhy pro ohýbané bary, pokladny, noční stolky a masivu pod základní nátěry, broušení mezivrstev mezi laky).

 

Při zkoušce uchazeč prostřednictvím ověřovaných odborných kompetencí provede:

  1. obroušení profilovaných hran plošného nábytkového dílce na spodní frézce za pomoci tvarového brusného kotouče nebo disku
  2. obroušení profilovaných hran plošného nábytkového dílce na kartáčovacím stroji
  3. obroušení bočních ploch tvarového nábytkového dílce z masivního dřeva, DTD a MDF pomocí ruční pneumatické nebo elektrické excentrické a vibrační brusky
  4. ruční obroušení dílců se složitými tvary či profily

 

Kontrola bude autorizovanou osobou provedena vizuálním posouzením dílců po každé provedené operaci, budou posuzovány především takové defekty, jako je probroušení či nedobroušení výrobku.

 

Při ověřování kritérií hodnocení formou praktického předvedení je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě práce, ke kvalitě a funkčnosti zhotoveného výrobku a k časovému hledisku zvládání pracovních operací.

 

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem ověření "Praktické předvedení a ústní ověření" se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.

 

Uchazeč musí být při zkoušce vybaven vlastním pracovním oděvem a pracovní obuví.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Dřevařský magazín

TON, a. s.

Dřevomonta, s. r. o.

EMBRE, s. r. o.