Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Nábytkářský truhlář
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technických podkladech pro povrchovou úpravu nábytkových dílců

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst dodané aplikační předpisy pro povrchovou úpravu nábytkových dílců danou nátěrovou hmotou v tištěné nebo elektronické formě, orientovat se v technických listech a popsat kódy nátěrových hmot Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Spouštění a základní nastavování navalovacího stroje

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a nastavit funkční části navalovacího stroje tak, aby nedošlo k poškození stroje, především nanášecího válce Praktické předvedení a ústní ověření
b Spustit navalovací stroj Praktické předvedení
c Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Navalování povrchů v nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat připravený dílec před vložením na transportní pás navalovacího stroje Praktické předvedení
b Nanést potřebné množství základové ultrafialovým zářením (UV) vytvrzující nátěrové hmoty podle zadání, včetně vytvrzení UV lampou Praktické předvedení
c Zkontrolovat nábytkový dílec z hlediska kvality nanesení základové nátěrové hmoty Praktické předvedení
d Vyměnit základovou nátěrovou hmotu za vrchní Praktické předvedení
e Nanést potřebné množství vrchní UV vytvrzující nátěrové hmoty podle zadání, včetně vytvrzení UV lampou Praktické předvedení
f Zkontrolovat povrchově upravený nábytkový dílec z hlediska kvality nanesení nátěrové hmoty na povrch dílce, odstínu a lesku podle připraveného referenčního vzorku a připravit ho pro přepravu na navazující pracoviště Praktické předvedení
g Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola a údržba navalovacího zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat navalovací zařízení před provedením pracovní operace, zejména těsnost a kryt UV lampy Praktické předvedení
b Provést udržbu navalovacího zařízení po provedené činnosti, zajistit čistotu válců a dráhy, otření UV lampy, oddálení válců od sebe a zapsat případné závady Praktické předvedení
c Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání s odpadem z truhlářské výroby při povrchové úpravě nábytku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uklidit pracoviště po ukončení práce Praktické předvedení
b Popsat odpady vzniklé při povrchové úpravě nábytku Ústní ověření
c Popsat způsoby třídění a skladování nebezpečného odpadu vzniklého při povrchové úpravě nábytku Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámený s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/obsluha-stroju-pro-zpraco-6cd6#zdravotni-zpusobilost).

Ověřování kritérií hodnocení probíhá při úpravě nábytkových dílců za použití základové a vrchní ultrafialové (UV) vytvrzovací nátěrové hmoty a různých druhů podkladových materiálů (polotvrdá dřevovláknitá deska – MDF, tvrdá dřevovláknitá deska – HDF, překližka, laťovka, dýhovaná dřevotřísková deska – DTD, laminovaná deska DTD), a to s využitím běžně používaných technologických postupů a aplikačních předpisů nánosu UV vytvrzujících nátěrových hmot na nábytkový dílec. Není nutné vyrábět všechny dílce pro celý výrobek. Je zapotřebí použít několik materiálů různých druhů a tlouštěk (18, 20, 22, 25, 30 mm) tak, aby uchazeč prokázal schopnost seřizování stroje v závislosti na tlouštce materiálu.

 

Uchazeče před zkouškou autorizovaná osoba seznámí se stroji, na nichž bude probíhat ověřování kritérií hodnocení.

 

Při zkoušce uchazeč prostřednictvím ověřovaných odborných kompetencí provede:

 • povrchovou úpravu nábytkového dílce z MDF, HDF a laminované DTD pigmentovou UV, vytvrzující nátěrovou hmotou
 • povrchovou úpravu nábytkového dílce z dýhované DTD, překližky a laťovky transparentním UV, vytvrzujícím lakem

Od každého typu materiálu uchazeč vyrobí podle zadání autorizované osoby dva kusy různé tloušťky.

 

Kontrolu provede autorizovaná osoba měřením a vizuálním posouzením každého dokončeného dílce.

 

Při ověřování kritérií hodnocení formou praktického předvedení je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě práce, ke kvalitě a funkčnosti zhotoveného výrobku a k časovému hledisku zvládání pracovních operací.

 

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem "Praktické předvedení a ústní ověření" se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.

 

Uchazeč musí být při zkoušce vybaven vlastním pracovním oděvem a pracovní obuví.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání truhlář a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti nábytkářské výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti nábytkářské výroby.
 2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti nábytkářské výroby a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti nábytkářské výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti nábytkářské výroby.
 3. Vyšší odborné vzdělání v oblasti nábytkářské výroby a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti nábytkářské výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti nábytkářské výroby.
 4. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na oblast nábytkářské výroby nebo zpracování dřeva a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti nábytkářské výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku nebo odborných předmětů v oblasti nábytkářské výroby.
 5. Profesní kvalifikace 33-059-H Pracovník/pracovnice navalování povrchů v nábytkářské výrobě a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti nábytkářské výroby.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro zajištění zkoušky podle tohoto hodnoticího standardu je třeba mít k dispozici prostory, materiály, technoloigické vybavení a přísun potřebné energie odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům.

Požadavky splňuje truhlářská dílna se skladovacím prostorem, vybavená následujícím materiálně-technickým zařízením:

 • Materiál pro zadanou výrobu (polotvrdá dřevovláknitá deska - MDF, tvrdá dřevovláknitá deska - HDF, překližka, laťovka, dýhovaná dřevotřísková deska, laminovaná dřevotřísková deska)
 • UV vytvrzující pigmentové a transparentní nátěrové hmoty
 • Technické zadání výroby (aplikační předpisy pro povrchovou úpravu nábytkového dílce, technické listy)
 • Technologické vybavení pro výrobu: navalovací stroj
 • Měřicí pomůcky (kalibrovaný metr minimální délky 3 m, posuvné měřítko, digitální váha, Fordův pohárek na měření viskozity, leskoměr, referenční vzorek s aplikovanou nátěrovou hmotou, teploměr na ověření teploty nátěrové hmoty)
 • Nářadí a nástroje pro provádění základní údržby strojů
 • Formulář nebo kniha pro zaznamenání závad stroje
 • Palety, vozíky nebo jiné manipulační prostředky pro třídění a manipulaci s nábytkovými dílci
 • PC nebo tablet
 • Potřeby k udržování čistoty na pracovišti
 • Osobní ochranné pracovní prostředky

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro vykonání zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda), umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 15 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 4 až 5 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Dřevařský magazín

EMBRE s. r. o.

Jitona a. s., Klatovy