Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo kultury
Skupina oborů: Umění a užité umění
Platnost standardu: Od 29.11.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 6

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v oblasti produkce kulturních projektů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit specifika produkce v oblasti kultury Ústní ověření
b Definovat základní postupy produkce kulturního projektu Ústní ověření
c Popsat strukturu současné kulturní scény v České republice včetně základní typologie kulturních institucí, operátorů (pořadatelů kulturních projektů) a médií v oblasti kultury Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Orientace v právních předpisech v oblasti produkce kulturních projektů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v oblasti autorského práva (definice autorského díla, licenční smlouvy, práva na užití děl a způsoby užití, komunikace s kolektivními správci práv) Ústní ověření
b Orientovat se v pracovněprávní problematice (uzavírání smluv, vznik a zánik pracovního poměru, pracovní doba, ochrana osobních údajů) a v problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany v oblasti kulturních projektů Ústní ověření
c Orientovat se v občanském zákoníku (účastníci občanskoprávních vztahů - fyzické a právnické osoby, závazková část zákoníku) Ústní ověření
d Orientovat se v oblasti daně z přidané hodnoty a daně z příjmu fyzických osob Ústní ověření
e Orientovat se v možnostech pojištění odpovědnosti v rámci produkční činnosti Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Řízení a organizace kulturního projektu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout strategické cíle a klíčové body projektu a plán způsobu jejich dosažení Praktické předvedení
b Připravit časový harmonogram plnění projektu dle zadání Praktické předvedení
c Navrhnout předpoklady pro organizační a technické zajištění projektu včetně technického vybavení a spotřebního materiálu potřebného ke splnění kreativních a technických požadavků projektu Praktické předvedení
d Připravit analýzu rizik projektu. Identifikovat rizika, pravděpodobnost vzniku, způsob monitorování a kontroly. Navrhnout způsob jejich eliminace a řešení v případě, že nastanou Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Finanční řízení kulturního projektu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit návrh rozpočtu projektu dle zadání, a to včetně plánu cash-flow a návrhu kontrolních mechanismů plnění rozpočtu Praktické předvedení
b Přimout a zkontrolovat fakturu od dodavatele, vystavit fakturu a pokladní doklad Praktické předvedení
c Navrhnout pravidla vnitřního oběhu účetních dokladů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Personální zajištění kulturního projektu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout složení týmu produkce projektu, včetně rozdělení kompetencí, odpovědnosti a úkolů jeho členů Praktické předvedení
b Navrhnout pro příslušné profese a členy týmu smluvní podmínky (vybrat příslušný typ vhodné smlouvy) Praktické předvedení
c Navrhnout způsob efektivní komunikace mezi jednotlivými členy týmu a kontroly plnění zadaných úkolů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Marketing kulturního projektu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit návrh marketingové strategie projektu včetně definice klíčových cílových skupin, vhodných propagačních nástrojů, rozpočtu a harmonogramu Praktické předvedení
b Vysvětlit a předvést práci na internetu (zformulovat e-mail se žádostí pro média, využití sociálních sítí v marketingu, sestavení modelové databáze osob) Praktické předvedení
c Vytvořit jednoduchý návrh textu pro marketing projektu formou propagačního letáku či tiskové zprávy, včetně grafické úpravy a práce s podklady dodanými v digitální podobě (obrázek, logo) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Fundraising kulturního projektu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout základní podobu fundraisingové strategie projektu včetně seznamu základních využitelných zdrojů a nástrojů fundraisingu finačních i materiálních zdrojů z veřejné a korporátní sféry i od individuálních dárců (vícezdrojové financování) Praktické předvedení
b Připravit zpracování modelové žádosti o grant a vyúčtování dle zadání Praktické předvedení
c Připravit eletronickou prezentaci projektu určenou potenciálním partnerům a sponzorům Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Uchazeč předloží autorizované osobě doklad o znalosti anglického jazyka odpovídající nejméně deskriptoru B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky; dále profesní životopis, který slouží autorizované osobě pouze pro přehled profesní praxe a není určen k hodnocení uchazeče.

 

Autorizovaná osoba zadá zkoušejícímu modelový kulturní projekt pro ověření kritérií dle tohoto standardu, a to v termínu nejméně 15 pracovních dnů před termínem zkoušky.

 

Kulturním projektem pro účely této zkoušky se rozumí pořádání jednorázové kulturní akce, festivalu nebo produkce kulturního zařízení.

 

Uchazeč odevzdá nejpozději 5 pracovních dní před termínem zkoušky zpracovaný projekt podle kompetencí:

Celkové vedení a organizace kulturního projektu

Finanční vedení kulturního projektu, kritérium a)

Personální vedení týmu produkce kulturního projektu

Příprava základního marketingu kulturního projektu, kritérium a) a c)

Fundraising kulturního projektu

 

Zpracovaný projekt bude doručen na adresu autorizované osoby 1x v tištěné podobě a zároveň elektronicky.

Při zkoušce probíhá prezentace zpracovaného projektu formou obhajoby.

 

Autorizovaná osoba vypracuje otázky pro ústní ověření formou vylosovaných otázek pro kompetenci Orientace v právních předpisech v oblasti produkce kulturních projektů, a to pro kritérium b) minimálně 20 otázek a pro kritéria c) a d) minimálně po 10 otázkách.

Uchazeč si ke každému kritériu vylosuje 3 otázky.

 

Pravidla pro aplikaci ústního ověřování formou vylosovaných otázek

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí losovaných otázek, musí být splněny následující dvě podmínky:

A. Pro celkový soubor otázek:

Každé kritérium je zohledněno v několika otázkách.

B. Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče:

Každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (myslí se kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověření a v návaznosti na pokyn, která kritéria je třeba u zkoušky splnit).

 

Pokyn k ověřování a hodnocenÍ kompetence Marketing kulturního projektu, kritérium c):

Uchazeč vytvoří jednoduchý návrh pomocí běžně dostupných prostředků na počítači (Mac nebo PC s Microsoftem).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro kulturu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Institut umění – Divadelní ústav

Divadlo pod lampou, o. p. s.

Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze (AMU), Katedra produkce

Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze (FAMU), Katedra produkce

Národní divadlo