Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo kultury
Skupina oborů: Umění a užité umění
Povolání: Produkční kulturních projektů
Platnost standardu: Od 11.2.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 6

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v oblasti produkce kulturních projektů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Na konkrétním příkladu objasnit specifika produkce v oblasti kultury Praktické předvedení
b Definovat základní postupy produkce kulturního projektu Ústní ověření
c Popsat strukturu současného kulturního sektoru v České republice včetně základní typologie kulturních institucí, operátorů (tvůrců, producentů, agentů, distributorů a pořadatelů kulturních aktivit) a médií v oblasti kultury Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Orientace v právních předpisech v oblasti produkce kulturních projektů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v oblasti autorského práva (definice autorského díla, licenční smlouvy, práva na užití děl a způsoby užití, komunikace s kolektivními správci práv) Ústní ověření
b Orientovat se v pracovněprávní problematice (uzavírání smluv, vznik a zánik pracovního poměru, pracovní doba, ochrana osobních údajů) a v problematice BOZP a PO v oblasti produkce kulturních projektů Ústní ověření
c Orientovat se v občanském zákoníku (účastníci občanskoprávních vztahů - fyzické a právnické osoby, závazková část zákoníku) v souvislosti s oblastí produkce kulturních projektů Ústní ověření
d Orientovat se v oblasti daně z přidané hodnoty, daně z příjmu fyzických osob, daně z příjmu právnických osob (zejména v oblasti daňového zvýhodnění neziskových organizací v oblasti kultury) a v oblasti elektronické evidence tržeb v souvislosti s oblastí produkce kulturních projektů Ústní ověření
e Orientovat se v možnostech pojištění v rámci produkční činnosti kulturních projektů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Řízení a organizace kulturního projektu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat cíle projektu a kritéria pro jejich ověření Praktické předvedení
b Sestavit harmonogram přípravy, realizace a ukončení projektu včetně milníků (klíčových bodů) projektu podle zadání autorizované osoby Praktické předvedení
c Navrhnout předpoklady pro organizační a technické zajištění projektu včetně technického vybavení a spotřebního materiálu potřebného ke splnění kreativních a technických požadavků projektu podle zadání autorizované osoby Praktické předvedení
d Připravit analýzu rizik projektu podle zadání autorizované osoby; identifikovat rizika, pravděpodobnost jejich vzniku, způsob monitorování a kontroly; navrhnout způsob jejich eliminace a řešení v případě, že nastanou Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Finanční řízení kulturního projektu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat rozpočet projektu podle zadání autorizované osoby, a to včetně analýzy všech potenciálních zdrojů příjmů projektu, strukturovaného rozpočtu nákladů, plánu cash-flow a návrhu kontrolních mechanizmů plnění rozpočtu podle zadání autorizované osoby Praktické předvedení
b Přijmout a zkontrolovat fakturu od dodavatele, vystavit fakturu a pokladní doklad Praktické předvedení
c Navrhnout pravidla vnitřního oběhu účetních dokladů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Personální zajištění kulturního projektu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout složení realizačního týmu projektu dle zadání autorizované osoby, včetně rozdělení kompetencí, odpovědnosti a klíčových úkolů jeho členů Praktické předvedení
b Navrhnout pro příslušné profese a členy týmu smluvní podmínky (zvolit správný typ smlouvy) Praktické předvedení
c Navrhnout způsob efektivní komunikace mezi jednotlivými členy týmu a kontroly plnění zadaných úkolů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Marketing kulturního projektu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit návrh marketingové strategie projektu dle zadání autorizované osoby včetně definice klíčových cílových skupin, vhodných propagačních nástrojů, rozpočtu a harmonogramu Praktické předvedení
b Vytvořit jednoduchý návrh textu pro marketing projektu dle zadání autorizované osoby formou propagačního letáku či tiskové zprávy, včetně grafické úpravy a práce s podklady dodanými v digitální podobě (obrázek, logo) Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Fundraising kulturního projektu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout základní podobu fundraisingové strategie projektu dle zadání autorizované osoby včetně seznamu základních využitelných zdrojů a nástrojů fundraisingu finančních i materiálních zdrojů z veřejné a korporátní sféry i od individuálních dárců (vícezdrojové financování) Praktické předvedení
b Připravit zpracování modelové žádosti o grant a vyúčtování dle zadání autorizované osoby Praktické předvedení
c Připravit elektronickou prezentaci projektu dle zadání autorizované osoby určenou potenciálním partnerům a sponzorům Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na jednotku práce v NSP: https://www.nsp.cz/jednotka-prace/produkcni-kulturnich-proj).

Autorizovaná osoba zadá uchazeči pokyny ke zpracování kulturního projektu pro ověření kritérií podle tohoto standardu, a to v termínu nejméně 15 pracovních dnů před termínem zahájení zkoušky.

 

Kulturním projektem pro účely této zkoušky se rozumí příprava a pořádání jednorázové kulturní akce, festivalu nebo produkce tvůrčího projektu, jehož cílem je prezentace nebo vytvoření uměleckého nebo obdobného díla (např. divadelní, taneční inscenace, hudební nebo vizuální performance či výstava), a to ať už se koná samostatně nebo v rámci organizace s pravidelným provozem.

 

Uchazeč odevzdá autorizované osobě zpracovaný projekt v minimálním rozsahu 5 stran formátu A4 (návrh projektu může obsahovat skicy, nákresy a grafy) podle kompetencí nejpozději 5 pracovních dní před termínem zkoušky:

  • Řízení a organizace kulturního projektu

  • Finanční řízení kulturního projektu, kritérium a)

  • Personální zajištění kulturního projektu

  • Marketing kulturního projektu

  • Fundraising kulturního projektu

Zpracovaný kulturní projekt bude doručen na adresu autorizované osoby 1x v tištěné podobě a zároveň elektronicky. Při zkoušce probíhá prezentace zpracovaného projektu formou obhajoby, která je především předmětem hodnocení uchazeče.

 

Pro ověření kompetence Orientace v oblasti produkce kulturních projektů, kritérium a) uchazeč vybere vlastní příklad kulturního projektu.

Autorizovaná osoba vypracuje otázky pro ústní ověření formou vylosovaných otázek pro kompetenci Orientace v právních předpisech v oblasti produkce kulturních projektů, a to pro kritérium a) uchazeč vybere vlastní příklad, na kterém objasní specifika produkce v oblasti kultury, b) minimálně 20 otázek, pro kritéria c) a d) minimálně po 10 otázkách a pro kritérium e) minimálně 3 otázky.

Uchazeč si ke kritériu b), c), d) a e) vylosuje 1 otázku.

 

Pravidla pro aplikaci ústního ověřování formou vylosovaných otázek:

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí losovaných otázek, musí být splněny následující dvě podmínky:

A. Pro celkový soubor otázek: každé kritérium je zohledněno v několika otázkách.

B. Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče: každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (kritérium u něhož jsou losované otázky způsobem ověření a v souladu s pokynem, která kritéria je třeba u zkoušky splnit).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro kulturu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Institut umění - Divadelní ústav a Pražské Quadriennale

Divadlo Pod lampou, o. p. s.

Divadelní fakulta akademie múzických umění v Praze (AMU), Katedra produkce