Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Operátor gumárenské a plastikářské výroby
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v gumárenské technologii, materiálech a strojních zařízeních

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit jednotlivé technologické kroky gumárenské výroby a jejich návaznost Písemné a ústní ověření
b Vyjmenovat druhy surovin a materiálů, vysvětlit jejich použití v gumárenské technologii Písemné a ústní ověření
c Rozpoznat typy jednotlivých strojních zařízení v gumárenské výrobě a objasnit jejich použití Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat a vysvětlit technologický postup konfekce plášťů pneumatik, postup a způsob pokládání polotovarů Písemné a ústní ověření
e Identifikovat a popsat na konkrétním vzorku konstrukci finálního gumárenského výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v normách a v provozní dokumentaci pro obsluhu technologických procesů v gumárenské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst technologická schémata, předpisy a základní postupy gumárenské výroby, sestavit z nich pořadí technologických operací, procesů a základní údaje pro jejich provedení Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhledat a interpretovat informace ze schválených dokumentů pro technologický proces (bezpečnostní listy, pracovní instrukce, provozní předpisy, kontrolní plány) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluha technologických zařízení pro konfekci v gumárenské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu vstupních gumárenských surovin a polotovarů Praktické předvedení
b Provést základní úkony na určeném konfekčním strojním zařízení (uvést do chodu, udržovat, přerušit a zastavit chod, seřídit chod, provést předepsané technologické operace, provést běžnou údržbu např. TPM) za dodržování konfekčních standardů Praktické předvedení
c Popsat úkony na konfekčním strojním zařízení spojené se změnou sortimentu (změna rozměru, materiálů, polotovarů, částí strojního zařízení) Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést kontrolu nastavení parametrů konfekčního strojního zařízení podle technologických předpisů Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést průběžně vizuální kontrolu procesu konfekce v gumárenské výrobě Praktické předvedení a ústní ověření
f Reagovat operativně adekvátním zásahem při běžném provozu na odchylky v procesu (reagovat na nekvalitní vstupní materiál, popř. nestandardní chování stroje) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sledování, vyhodnocování a evidence parametrů konfekce v gumárenské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Změřit, zaznamenat a vyhodnotit parametry konfekčního procesu Praktické předvedení
b Vysvětlit a předvést použití řídicího počítače Praktické předvedení
c Navrhnout nápravná opatření na základě získaných výsledků podle stanovených postupů, reagovat na nestandardní chování stroje Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární prevence a ochrany životního prostředí v gumárenské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat zásady bezpečné práce s chemickými látkami, stroji, přístroji a zařízením, hygienické předpisy Praktické předvedení a ústní ověření
b Používat pracovní oděv a přidělené osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení
c Dodržovat interní a obecně závazné normy a předpisy BOZP, požární prevence a ochrany životního prostředí. Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/konfekcioner-gumarenske-v#zdravotni-zpusobilost).

 

Zkouška probíhá v reálném provozu pro vybranou technologii podle výrobního programu, autorizovaná osoba o výrobním programu informuje uchazeče (písemně při vyhlášení termínu zkoušky, minimálně 1 měsíc před jejím konáním). Na praktickém příkladu uchazeč vysvětlí např. průběh technologického procesu, používané suroviny a materiály. Sleduje a posuzuje hodnoty a parametry při obsluze technologických procesů.

 

Písemné ověřování probíhá formou vypracování otevřených odpovědí na zadané otázky (připravené autorizovanou osobou). Při ověřování kritérií hodnocení způsobem ověření "Písemné a ústní ověření" se požaduje stručné slovní doplnění písemně zpracované otázky, zadání, ve smyslu doplnění informací nebo doplnění vysvětlení.

 

U odborné kompetence Orientace v gumárenské technologii, materiálech a strojních zařízeních, kritérium hodnocení d), uchazeč vysvětlí funkci stroje, případně výrobní linky a výrobního procesu na základě výkresů či schémat .

 

V rámci zkoušky budou použity interní testy (zpracované ve firmě, kde se zkouška koná) k bezpečnosti práce, požární ochraně a ochraně životního prostředí v souladu s legislativou a platnými normami.

 

Uchazeč si zajistí pracovní oblečení a pracovní obuv podle požadavků BOZP pracoviště, na kterém zkouška probíhá.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro chemii, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

SPŠ Otrokovice

Continental Barum s. r. o., Otrokovice

SumiRiko AVS Czech s. r. o., Újezd u Valašských Klobouk