Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Čalouník
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Volba materiálů pro výrobu čalounění klasickou technologií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresovou dokumentaci čalouněného nábytku Praktické předvedení
b Zvolit hlavní materiály nosné a pružicí s ohledem na jejich použití Praktické předvedení
c Zvolit hlavní materiály tvarovací a kypřicí přírodního původu s ohledem na jejich použití Praktické předvedení
d Zvolit hlavní materiály izolační a začišťovací pro jednotlivé vrstvy čalounění a začištění s ohledem na jejich použití Praktické předvedení
e Zvolit pomocné materiály včetně zdobných prvků s ohledem na jejich použití Praktické předvedení
f Zvolit potahový materiál s ohledem na jeho použití Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Navrhování rozměrů a skicování čalounění s využitím ergonomie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypočítat podle výšky osoby a délky chodidla délku jednodílné matrace, stanovit šířku matrace a tuto matraci naskicovat Praktické předvedení
b Stanovit a naskicovat výšku, sklony a rozměry sedadla a opěradla židle k jídelnímu stolu bez područek, u židle s područkami výšku a sklon područek Praktické předvedení
c Stanovit a naskicovat rozměry taburetu Praktické předvedení
d Stanovit, popsat a naskicovat rozměry sedadla, opěradla, područek, boční hlavové opěrky odpočivného křesla „ušák“ a určit výšky ve vzájemných poměrech Praktické předvedení a ústní ověření
e Stanovit a naskicovat šířku a hloubku sedadel pohovek - dvoumístné, třímístné Praktické předvedení
f Stanovit rozměry a naskicovat detail područky odpočivného křesla s plaketkou Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výběr nářadí, nástrojů, měřidel, strojů pro výrobu, opravy a balení při čalounění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat pomocné nářadí, nástroje a měřidla pro výrobu a opravy čalounění klasickou technologií Praktické předvedení
b Vybrat stroje pro výrobu a opravy čalounění klasickou technologií Praktické předvedení
c Zvolit balicí zařízení podle způsobu balení a druhu balicího materiálu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Tvorba nářezových a střihových plánů pro čalounění nebo dekorace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat nářezový plán na tvarovací materiály Praktické předvedení
b Vypracovat střihový plán na kypřicí materiály Praktické předvedení
c Vypracovat střihový plán na potahové textilie Praktické předvedení
d Vypracovat střihový plán na technické textilie Praktické předvedení
e Vypracovat střihový plán na usně Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Střihání a řezání čalounických materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit šablony, dělit potahovou textilii ručním střiháním Praktické předvedení
b Vytvořit šablony, dělit useň ručně střiháním nebo řezáním Praktické předvedení
c Dělit ručním střiháním podle střihového plánu technické textilie Praktické předvedení
d Ručně nastřihat nebo nařezat tvarované dílce lepenky pro zhotovované nebo opravované čalounění Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha, základní údržba a nastavení strojů a zařízení pro výrobu nábytku čalouněného klasickou technologií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit rozvolňovací stroj a strojově rozvolnit provazce africké trávy, žíní, kokosových a dalších rostlinných vláken Praktické předvedení
b Ručně rozvolnit slisovaná přírodní vlákna Praktické předvedení
c Vhodně nastavit průmyslový šicí stroj s vázaným stehem a strojově ušít jednotlivé části potahů a technických textilií Praktické předvedení
d Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování čalounění nábytku klasickou technologií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Před čalouněním zkontrolovat kostru výrobku, obalit do ochranných obalů nečalouněné části výrobku Praktické předvedení
b Vybrat podle výkresové dokumentace nástroje a nářadí pro čalounění křesla s tlačnými pružinami Praktické předvedení
c Zvolit popruhy, vybrat způsob popruhování a provést popruhování sedadla Praktické předvedení
d Zvolit pružiny, zhotovit hlavní a vedlejší vazbu, zhotovit a dokončit pružicí vrstvu čalounění sedadla Praktické předvedení
e Zvolit tvarovací materiály, zhotovit a dokončit tvarovací vrstvu čalounění sedadla Praktické předvedení
f Zvolit kypřicí materiály, zhotovit a dokončit kypřicí vrstvu čalounění sedadla Praktické předvedení
g Zvolit způsob čalounění opěradla včetně boční hlavové opěrky a područek, zhotovit základ, tvar, kypření Praktické předvedení
h Zvolit způsob potahování a potahový materiál, potáhnout výrobek a dokončit potah zdobením a začištěním Praktické předvedení
i Zhotovit čalounění rámu sedadla bez pružin s tvárnicí od základu až do bílého plátna Praktické předvedení
j Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Opravy, obnova, údržba a rekonstrukce čalounění klasickou technologií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést demontáž jednotlivých částí čalounění s ohledem na předpokládanou úroveň oprav a zhotovit fotodokumentaci celé demontáže Praktické předvedení
b Zkontrolovat a posoudit stav kostry čalouněného výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
c Rozhodnout o způsobu a provedení oprav kostry a rekonstrukce čalounění Praktické předvedení a ústní ověření
d Připravit kostru, provést drobné opravy a úpravy kostry pro nové čalounění Praktické předvedení
e Zvolit hlavní a vedlejší materiály včetně spojovacích a zdobných Praktické předvedení
f Provést rekonstrukci čalounění od základu až po potah Praktické předvedení
g Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola, balení a expedice čalouněných výrobků a čalounických materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby a zásady provádění kontroly v celém procesu výroby a skladování čalounických výrobků a materiálů Písemné a ústní ověření
b Zkontrolovat kvalitu hotových výrobků Praktické předvedení
c Popsat zásady označování výrobků nebo čalounických materiálů podle platných právních předpisů Písemné a ústní ověření
d Popsat způsoby balení výrobků, polotovarů, materiálů podle charakteru a množství výrobků a způsobu expedice a dopravy Písemné a ústní ověření
e Popsat zásady manipulace a skladování výrobků a materiálů v procesu čalounické výroby Písemné a ústní ověření
f Popsat zásady expedice a přepravy výrobků a materiálů vzhledem k použitému přepravnímu prostředku Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce v čalounické výrobě a dekoratérství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat do formuláře technické údaje v čalounické výrobě a dekoratérství Praktické předvedení
b Vypočítat potřebné údaje při respektování ergonomických zásad Praktické předvedení
c Zpracovat provozní evidenci a dokumentaci – dokumentace zakázky, evidence materiálu, spotřeby, odpadu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání s odpady v čalounictví a dekoratérství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit vznik a druhy odpadů dřeva a dřevních materiálů včetně jejich recyklace a likvidace Písemné a ústní ověření
b Objasnit vznik a druhy odpadů z výroby a zpracování přírodních materiálů včetně jejich recyklace a likvidace Písemné a ústní ověření
c Objasnit vznik a druhy odpadů kypřicích materiálů včetně jejich recyklace a likvidace Písemné a ústní ověření
d Objasnit vznik a druhy odpadů potahových, dekoračních a technických textilií, usní, syntetických náhrad usní včetně jejich recyklace a likvidace Písemné a ústní ověření
e Vyjmenovat i jiné než přímé materiálové odpady včetně likvidace použitých nožů a nástrojů Písemné a ústní ověření
f Roztřídit odpady vzniklé při výrobě nebo opravě zadaného výrobku a navrhnout jejich recyklaci a likvidaci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Při zkoušce uchazeč zhotoví:

  • čalounění odpočivného křesla "ušák" s tlačnými pružinami - očalouní sedadlo a další odborné kompetence předvede na připravených dílcích/modelech
  • opravu, rekonstrukci čalounění sedáku čalouněné židle bez pružin, se základem s tvárnicí nebo dvojím hranováním

Autorizovaná osoba si pro zkoušku připraví kvalitní dílce a vzorky čalouněného nábytku, na kterých uchazeč předvede všechny odborné kompetence a dovednosti požadované při čalounění klasickou technologií. V případě, že je zhotovován nebo opravován výrobek, který některé z požadovaných kompetencí a dovedností neobsahuje, je třeba, aby uchazeč na vzorcích materiálů předvedl ruční šití a prošívání, vázání pružin hlavní a vedlejší vazbou a další dovednosti, které jsou v profesní kvalifikaci obsaženy.

 

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem ověření "Písemné a ústní ověření" bude písemné ověřování probíhat formou odpovědí uchazeče na úkoly a zadání vyplývající z příslušných kritérií hodnocení vypracovaných na PC nebo na označené listy papíru, ústním ověřením se rozumí stručné slovní doplnění písemně zpracovaných úkolů a zadání.

 

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem ověření "Praktické předvedení a ústní ověření" se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.

 

Při ověřování splnění úkolů založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě práce, vzhledu a funkčnosti zhotoveného výrobku, k znalosti čalounických materiálů a znalosti údržby čalouněných výrobků. Měření materiálů a polotovarů musí být v souladu s platnými normami.

 

Na zkoušku si účastník donese vlastní pracovní oděv a obuv.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Cech čalouníků a dekoratérů, z. s.

RENODESIGN s. r. o., Černá Hora

ČALOUNICTVÍ Bednář, Jamné nad Orlicí

Střední škola stavebních řemesel - Brno-Bosonohy, příspěvková organizace