Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Skupina oborů: Ekonomika a administrativa
Povolání: Všeobecný technickoadministrativní pracovník
Platnost standardu: Od 26.7.2016 do 18.10.2021
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 18.8.2021 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Vedení administrativní dokumentace v organizační jednotce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat a vyřídit samostatně korespondenci, vyhotovit a zařadit podnikové písemnosti podle odborného zařazení v organizačním systému a podle platných norem Praktické předvedení a ústní ověření
b Zpracovat elektronickou poštu (příjem, odpověď, předání zprávy dalším adresátům, kopírování příloh na pevný disk, vytvoření a odeslání nové zprávy, třídění pošty do složek) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Vedení administrativy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést použití práce s textovým editorem, tabulkovým procesorem, webovým prohlížečem a poštovním klientem (elektronickou poštou, kalendářem a adresářem) Praktické předvedení
b Předvést základní práci se složkami na pevných discích a na ploše a použití flash disku Praktické předvedení
c V textovém editoru připravit stručná informativní sdělení pro zaměstnance
(zpráva na nástěnku, informace o odstávce vody apod.)
Praktické předvedení
d Zpracovat jednoduchou poptávku, objednávku a fakturu Praktické předvedení
e Vysvětlit pravidla evidování korespondence, smluv a dalších dokumentů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha kancelářské techniky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat hlavní typy kancelářské techniky a její využití Ústní ověření
b Předvést použití kancelářské techniky Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Komunikace při styku s klienty a zákazníky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní principy efektivní telefonické komunikace (hlavní náležitosti při přijímání a přepojování telefonních hovorů) a řešení konfliktů v telefonické komunikaci a předvést jejich použití na modelové situaci Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit zásady kontaktu s interním a externím klientem (postupy, doporučení, rizika apod.) Ústní ověření
c Prokázat znalost českého jazyka slovem i písmem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Pro ověřování formou praktického předvedení musí autorizovaná osoba použít formu modelové situace. Během jedné modelové situace lze ověřit jedno i více hodnoticích kritérií.

Jedna modelová situace může ověřovat více kritérií z různých kompetencí.

Kompetence "Vedení administrativní dokumentace v organizační jednotce", kritérium b) Zpracovat elektronickou poštu bude ověřeno formou zpracování různých 3-5 fiktivních emailů typu (např.: objednávka, reklamace, vyjádření k dotazu, sdělení zaměstnancům/klientům apod.). Toto kritérium může být součástí modelových situací.

Při ověřování kompetence Obsluha kancelářské techniky se ověřuje shopnost práce uchazeče s tiskárnou, faxem, kopírkou, skenerem a telefonním přístrojem. Ověření kompetence může být součástí modelových situací.

Při zkoušce musí být ověřena všechna kritéria. Prokázání znalosti českého jazyka bude součástí modelových situací, a to formou vyhotovení písemného dokumentu, např. objednávky, sepsání reklamace, informace pro zaměstnance apod. Autorizovaná osoba posoudí jazykovou správnost (formu, styl a pravopis českého jazyka) na základě vyhotoveného písemného dokumentu. U všech kritérií se nejedná o prokázání složité jazykové znalosti. Veškeré písemné dokumenty vyhotovené uchazečem musí být bez výrazných chyb. U všech písemných textů je povolena 1 hrubá chyba.

Při ověřování práce s výpočetní technikou (kompetence Vedení administrativní dokumentace v organizační jednotce a kompetence Vedení administrativy, kritéria a) až d) se ověřuje na úrovni základní uživatelské dovednosti práce s PC.

Autorizovaná osoba má připravenou databázi alespoň 20 modelových situací. Ústní ověření se děje formou např. vyjmenování typů kancelářské techniky, k čemu slouží skenner apod.

Za úspěšné splnění zkoušky se považuje splnění všech kritérií v rámci modelových situací a 75 % správně zodpovězených ústních otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro management a administrativu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group

1. VOX, a. s.

Klub personalistů ČR, z. s.

Nezávislý konzultant