Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Servisní technik
Platnost standardu: Od 26.4.2016 do 6.6.2021
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 7.4.2021 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve strojírenských normách a v technické dokumentaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst technickou a technologickou dokumentaci strojního zařízení dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Získat relevantní informace ve výběrech norem a ve strojnických tabulkách Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhledat informace v servisní dokumentaci strojního zařízení dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Seřizování a uvádění výrobků do provozu u uživatele

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést strojní zařízení po jeho dodání a ustavení u zákazníka do provozu Praktické předvedení
b Provést základní seřízení strojního zařízení po jeho dodání a ustavení u zákazníka Praktické předvedení
c Přezkoušet všechny funkce strojního zařízení při jeho dodání a ustavení u zákazníka Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola a provádění funkčních zkoušek strojů, zařízení a výrobních linek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodný způsob funkčních zkoušek stroje dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit odpovídající měřicí a zkušební techniku v souladu se servisní dokumentací Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat vlastnosti strojního zařízení, přezkoušet funkce a zjistit odchylky od žádoucího stavu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zajišťování servisních činností, samostatné provádění revizí, oprav a instalací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit plán servisních prohlídek a revizí v závislosti na technické dokumentaci strojního zařízení dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat provádění pravidelných servisních prohlídek v závislosti na technické dokumentaci strojního zařízení Ústní ověření
c Provést diagnostiku závady na strojním zařízení Praktické předvedení
d Navrhnout způsob opravy strojního zařízení Praktické předvedení
e Popsat postup spolupráce dodavatele se zákazníkem při reklamačním řízení strojního zařízení Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Poskytování konzultací a rad v oblasti technických systémů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Poskytnout uživateli po instalaci strojního zařízení základní informace o jeho parametrech, seřizování, obsluze a běžné údržbě Praktické předvedení a ústní ověření
b Upozornit uživatele strojního zařízení na nejdůležitější části příručky k jeho seřizování, obsluze a běžné údržbě Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést uživateli seřizování, obsluhu a běžnou údržbu strojního zařízení, zaškolit jeho obsluhu Praktické předvedení
d Řešit požadavky zákazníka na úpravy a změny strojního zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
e Spolupracovat se zákazníkem či dodavatelem při případném reklamačním řízení strojního zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení evidence servisních zásahů a oprav technických zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vést servisní deník v souladu s požadavky servisní dokumentace Praktické předvedení
b Vytvořit protokol a technickou zprávu o provedeném servisním zásahu v souladu s požadavky servisní dokumentace Praktické předvedení
c Zkontrolovat stav záznamů provozovatele strojního zařízení v provozní dokumentaci, porovnat zaznamenané údaje se servisní dokumentací, doporučit potřebná opatření Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=5129&kod_sm1=37).

Cílem zkoušky je ověření schopnosti uchazeče vykonávat servisní činnosti na strojních zařízeních. Výrobní linkou je chápán ucelený soubor strojů a zařízení, které na sebe vzájemně navazují tak, aby bylo dosaženo ekonomicky výhodnějšího způsobu zhotovení produktu při splnění všech požadavků zákazníka. Každý druh stroje má ovšem z hlediska vykonávání servisních činností určitá specifika. Autorizovaná osoba, po obdržení přihlášky ke zkoušce od uchazeče, bude uchazeče do 14 dnů informovat, na jakém strojním zařízení a na jakých strojních součástích budou jeho znalosti ověřovány.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ZVVZ, a. s.

ZVVZ MACHINERY, a. s.

ZVVZ-Enven Engineering, a. s.

SOŠ a SOU Milevsko

Josef Procházka (OSVČ)