Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Umění a užité umění
Povolání: Umělecký kašér
Platnost standardu: Od 28.1.2014 do 20.10.2019
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Samostatné zpracování výtvarného záměru, studium podkladů a technické dokumentace pro zhotovení dekorací a rekvizit

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Naskicovat a zaměřit daný objekt podle zadání Praktické předvedení
b Vytvořit model 2D nebo 3D při použití různých materiálů, např. ornamentu, busty, reliéfu Praktické předvedení
c Navrhnout pracovní postup výroby od výtvarného návrhu po konečnou povrchovou úpravu zadané dekorace nebo rekvizity Praktické předvedení
d Navrhnout způsob uložení, přepravy, instalace a skladování zadané dekorace nebo rekvizity Ústní ověření
e Vypracovat podklady pro kalkulaci a určit dobu výroby zadané dekorace nebo rekvizity Praktické předvedení a písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava surovin pro kašérské práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat přípravu, zpracování a skladování materiálů podle zadání Ústní ověření
b Připravit hmotu pro papírmaš Praktické předvedení
c Popsat práci s různými lepidly používanými při kašérské práci Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, způsobu zpracování, nástrojů, pomůcek a materiálů pro zhotovení dekorací a rekvizit

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit technologický postup podle výtvarného záměru Ústní ověření
b Vybrat vhodné nástroje a pomůcky Praktické předvedení
c Zvolit a připravit materiály pro konkrétní úkol podle výtvarného záměru Praktické předvedení
d Zařadit k příslušnému uměleckému slohu předložené modely nebo obrázky slohových prvků Ústní ověření
e Vysvětlit význam pěti zadaných odborných termínů z kašérské terminologie Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovení předmětu v daném měřítku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést zvětšení nebo zmenšení měřítka předloženého modelu Praktické předvedení
b Vytvořit předmět podle daného modelu z určeného materiálu Praktické předvedení
c Zhotovit formu a odlitek daného předmětu ze sádry Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovení forem pro kašérské práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy forem Ústní ověření
b Stanovit technologický postup zhotovení daného druhu formy Praktické předvedení
c Zhotovit formu na daný model Praktické předvedení
d Popsat postup při snímání a odlévání masek a otisků částí lidských těl Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sestavení a zhotovení různých druhů písma podle výtvarného návrhu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést práci s fonty a určit rozpal písma Praktické předvedení
b Vymodelovat zadané písmeno z určeného typu písma Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Ruční modelování štukových slohových ornamentů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vymodelovat slohový prvek, např. renesanční nebo secesní Praktické předvedení
Kritérium je třeba splnit.
3

Povrchové úpravy dekorací, architektonických prvků a rekvizit

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést kašírování, tapetování, lepení textilií nebo lepení fólií, nástřik (polyuretan apod.) nebo laminaci Praktické předvedení
b Popsat napodobení materiálů – kámen, cihla, dřevo Ústní ověření
c Stanovit základní postupy při konečné povrchové úpravě (např. nátěry a patinace) Praktické předvedení
d Předvést povrchové úpravy materiálů klihem a plátnem, papírem Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výroba profilů a rozet a ornamentálních slohových podhledů pomocí termoplastů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat možnosti a vhodnost použití termoplastů Ústní ověření
b Zhotovit otisk profilu z termoplastu Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována.

(odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=102421&kod_sm1=42).

 

Ověřování by mělo představovat komplex navazujících činností vedoucích k dohotovení finálního produktu s využitím příslušných technologických postupů a technik. Při ověřování kompetencí, zejména formou praktického předvedení, je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech pracovních úkonů, dodržování povinností pro bezpečnou a zdraví neohrožující práci, dodržování technologické kázně.

 

Při hodnocení je třeba posuzovat kvalitu, přesnost provedení a estetické ztvárnění provedené práce.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce uměleckořemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Gabriela Jirásková ‒ Ateliéry a dílny Národního divadla v Praze

Zbyněk Heran ‒ Ateliéry a dílny Národního divadla v Praze

Rudolfinea, o. s.