Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Obchod
Povolání: Obchodní zástupce
Platnost standardu: Od 28.1.2014 do 18.10.2021
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 1.3.2023 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v základních principech marketingu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat marketing a vysvětlit podnikatelské koncepce Písemné ověření
b Popsat podstatu tržního hospodářství a vymezit podoby trhu Písemné ověření
c Rozčlenit trh podle hledisek segmentace trhu Písemné ověření
d Charakterizovat podstatu distribuce zboží a popsat typy maloobchodních a velkoobchodních jednotek Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v obchodní činnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat podstatu a význam obchodní činnosti Písemné ověření
b Vyjmenovat kontrolní orgány v oblasti obchodu a vysvětlit jejich kompetence Ústní nebo písemné ověření
c Charakterizovat jednotlivé funkce obchodu Ústní nebo písemné ověření
d Vysvětlit principy fungování dodavatelsko-odběratelských vztahů Ústní nebo písemné ověření
e Popsat zásady skladování zboží podle sortimentních skupin Ústní nebo písemné ověření
f Vysvětlit principy fungování systému EAN Ústní nebo písemné ověření
g Orientovat se v metodách průzkumu spotřebitelské poptávky Ústní nebo písemné ověření
h Popsat metody zvyšování obratu zboží při obchodní činnosti Ústní nebo písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vyplňování a příprava obchodní dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní obchodní dokumentaci spojenou se zakázkou a přiřadit ji k jednotlivým fázím zakázky Ústní nebo písemné ověření
b Vyplnit prodejní dokumentaci spojenou s objednávkou Praktické předvedení
c Zpracovat návrh obchodní smlouvy o prodeji zboží Praktické předvedení
d Orientovat se v platných právních normách pro obchodní podnikání Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kalkulace ceny a vyúčtování tržeb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypočítat prodejní cenu zboží dodávky Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Provést kontrolu tržeb za určité období Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Evidovat hotovostní a bezhotovostní platební doklady Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Přijmout hotovost od zákazníka a ověřit platnost bankovek Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Vyúčtovat platbu od zákazníka Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Nabídka prodávaného zboží dle sortimentu spojena s odborným poradenstvím zákazníkovi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zatřídit a identifikovat zboží podle sortimentních skupin Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Zvolit vhodnou formu předvádění a poskytnutí informací ke zboží či službě s ohledem na typ, věk, pohlaví zákazníka Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Předvést zboží zákazníkovi a informovat zákazníka o vlastnostech zboží, jeho použití a ošetřování. Vysvětlit přednosti zboží a možnosti substitutu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Zodpovědět otázky zákazníka ohledně funkce, provozu či případných problémů při používání zboží Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Senzoricky zkontrolovat a zhodnotit druh a kvalitu zboží při přejímce Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Jednání ve styku se zákazníky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat pravidla úspěšného prodeje při komunikaci se zákazníky Praktické předvedení
b Řešit různé konfliktní situace při komunikaci se zákazníkem s ohledem na věk a typ zákazníka, formu prodeje a sortiment zboží Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Vysvětlit na konkrétním příkladu podmínky a postupy reklamace zboží Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Zároveň s oznámením termínu o konání zkoušky zadá autorizovaná osoba/autorizovaný zástupce uchazeči zadání pro zpracování návrhu obchodní smlouvy na prodej zboží a jeho praktické předvedení. Obsah návrhu obchodní smlouvy a praktického předvedení vychází z kompetencí a kritérií hodnoticího standardu - zejména odborných způsobilostí:

  • Nabídka prodávaného zboží podle sortimentu s odborným poradenstvím zákazníkovi - kritéria hodnocení a) – f)
  • Vyplňování a příprava obchodní dokumentace – kritérium hodnocení c)

 

Praktickou ukázku nabídky zboží a obchodní smlouvu předvede uchazeč u zkoušky. Na přípravu musí mít uchazeč alespoň 2 týdny. Specifikaci praktické ukázky sdělí autorizovaná osoba/autorizovaný zástupce uchazeči nejpozději 3 týdny před termínem konání zkoušky. Autorizovaná osoba/autorizovaný zástupce uchazeči stanoví harmonogram, specifikaci a místo konání zkoušky a zadání praktického předvedení nabídky zboží. Autorizovaná osoba/autorizovaný zástupce po dohodě s uchazečem stanoví druh prezentovaného zboží. Doba prezentace obchodní smlouvy a nabídky zboží je v délce 30 minut a musí obsahovat praktické předvedení produktu.

 

Součástí zkoušky dále je:

  • písemný test v délce 45 minut, který zpracuje autorizovaná osoba
  • písemné vyplnění předložených obchodních tiskopisů v délce 30 minut
  • praktický propočet ceny zboží v délce 15 minut

 

Specifikaci doporučené literatury ke zkoušce sdělí autorizovaná osoba/autorizovaný zástupce uchazeči nejpozději 3 týdny před termínem konání zkoušky. Z této literatury pak autorizovaná osoba/autorizovaný zástupce vychází při tvorbě písemného testu.

 

Pravidla pro aplikaci testů jako způsobu ověřování

 

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu Musí přitom splňovat následující pravidla:

 

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.

 

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněné následující podmínky:

 

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

 

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

 

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 75 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

 

Otázky vycházejí z kompetencí a kritérií hodnoticího standardu:

Orientace v základních principech marketingu kritéria hodnocení a) – d)

Orientace v obchodní činnosti kritéria hodnocení a) – h)

Vyplňování a příprava obchodní dokumentace kritéria hodnocení a), c), d)

 

Pravidla pro aplikaci písemného vyplnění předložené obchodní dokumentace - skladová karta, paragon, záruční list:

Tiskopisy vycházejí z kompetencí a kritérií hodnoticího standardu:

- Vyplňování a příprava obchodní dokumentace - kritérium hodnocení b)

Za úspěšné splnění se považuje správné vyplnění základních náležitostí tiskopisů.

 

Pravidla pro praktické předvedení kalkulace ceny:

Kalkulace ceny vychází z kompetencí a kritérií hodnoticího standardu - odborné způsobilosti: - Kalkulace ceny a manipulace s penězi v rámci obchodní činnosti - kritéria hodnocení a) – e).

Za úspěšné splnění se považuje správný výpočet ceny s ústním komentářem.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro obchod a marketing, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Doma Morava holding, a. s

HANYCH – REAL spol. s r. o.

Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o., Prostějov